Petia Petrova Petia Petrova Потребител

Дейност на здравно заведениеЗдравно заведение - групова практика, извършва здравни услуги към РЗОК, тези са освободени от ДДС услуги.

Когато издава медицинско удостоверение, заверява здравна книжка , извършва платени медицински прегледи, фактурира извършени имунизация, продава медикаменти, извършва изследвания, маркира потребителските такси, фактурира наем, сумите ,от кои услуги , да се наблюдават за да не се изтърве срока за регистрация по ДДС до достигане на 50000 лв оборот за последните 12 месеца?Отговори

 • Здравейте,

  Преди да отговоря на вашия въпрос първо ще изясня какви са условията за задължителна регистрация по ДДС, а именно че дружеството трябва да е формирало облагаем оборот от 50 000 лв. или повече, за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия.
  Следва да отговорим на въпроса какво включва облагаемият оборот ?
  Това е сумата от данъчните основи на извършените от лицето:
  - облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка;
  - доставки на финансови услуги по чл. 46 (не ви засягат);
  - доставки на застрахователни услуги по чл. 47 (не ви засягат) .

  Следователно дружеството трябва да следи оборота реализиран от облагаеми доставки.

  Вие изчерпателно сте изброили доставките, които вашето дружество извършва и сега ще отговорим на въпроса кои от тях попадат в разпоредбата на чл. 39 от ЗДДС и са освободени, т.е. те не водят до формиране на задължение за регистрация по ДДС и съответно кои са облагаеми - водят до задължение за регистрация по ДДС.

  1. Издаване на медицинско удостоверение – попада в обхвата на чл. 39 от ЗДДС, т.е. освободена е, защото тази услуга е регламентирана в чл. 103, ал. 3 от Закон за здравето;

  2. Заверява здравна книжка – попада в обхвата на чл. 39 от ЗДДС, т.е. освободена е, защото тази услуга е регламентирана в чл. 34, ал. 3 от Закона за Здравето и по - конкретно в чл. 4, ал. 3 от Наредба № 15 от 27 юни 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони.

  3. Извършва платени медицински прегледи – попада в обхвата на чл. 39 от ЗДДС, т.е. освободена е, защото тази услуга е регламентирана в чл. 11 от Закона за лечебните заведения;

  4. Извършва имунизация - попада в обхвата на чл. 39 от ЗДДС, т.е. освободена е, защото тази услуга е регламентирана в чл. 11 от Закона за лечебните заведения;

  5. Продава медикаменти – ако в случая под термина "медикаменти" имате предвид, че извършвате продажба на лекарствени продукти, която е регламентирана по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, тогава това е облагаема доставка, тъй като доставките по реда на този закон не са освободени.

  6. Извършва изследвания - попада в обхвата на чл. 39 от ЗДДС, т.е. освободена е, защото тази услуга е регламентирана в чл. 11 от Закона за лечебните заведения;

  7. Маркира потребителските такси – ако под "маркира" имате предвид събирането на потребителските такси и изхождайки от факта, че тази такса е регламентирана в чл. 37, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване и същата се определя от Министерски съвет то (поне според мен) по своята същност тя е държавна такса и е извън обхвата на ДДС.
  Мотивите за това твърдение се базират на чл. 3, ал. 5 от ЗДДС, съгласно който не са данъчно задължени лица държавата, държавните и местните органи за всички извършвани от тях дейности или доставки в качеството им на орган на държавна или местна власт, включително в случаите, когато събират такси, вноски или възнаграждения за тези дейности или доставки. В същия член има цитирани изключения, при които неговата разпоредба не се прилага, но конкретният случай не е сред тях.

  8. Фактурира наем - ако имате предвид отдаването на движимо и недвижимо имущество под наем следва да подчертая, че то не отговаря на условието на чл. 39 от ЗДДС, което гласи че трябва да се доставят здравни (медицински) услуги и пряко свързаните с тях услуги. По мое мнение отдаването под наем не е пряко свързана услуга с медицинските услуги, поради което същата е облагаема и формира задължение за регистрация.

  Поздрави,
  Методи Христов


 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->