Maria Todorova Maria Todorova Счетоводство счетоводител

Декларация чл.88 ЗКПОЕООД при вече подадена ГДД по чл.92 за 2017 г , внесена първата тримесечната авансова вноска до 15 април 2018 г в размер на 3000 лева , се прогнозира, че печалбата за 2018 г ще е повече. И тримесечната вноска се очертава да бъде към 5000 лв. Как следва да се попълни Декларация по чл.88 ; Кога следва да се подаде за второто тримесечие и каква ще трябва да е вноската второто и третото тримесечие, имайки впредвид И ненадвишаване на 20% тримесечната вноска.

Или да изчакаме и да подадем Декларацията м.Ноември за третото тримесечие.

Благодаря за отделеното времеОтговори

 • Здравейте,
  Тримесечни авансови вноски – извършват се от данъчно задължени лица, чиито нетни приходи от продажби за предходната година са в диапазона от 300 000,01 лв. до 3 000 000 лв. включително.
  Тримесечни авансови вноски могат да правят и лицата, които са освободени от авансови вноски като в този случай те следва да прилагат съответните разпоредби за определяне, внасяне и деклариране, но по отношение на тези лица не се прилага санкционната лихва по чл. 89 от ЗКПО.

  Деклариране:
  Авансовите вноски се декларират с годишната данъчна декларация за предходната година.

  Декларация се подава и в случаите на извършване на промени (увеличение и намаление) на размера на декларираните с годишната данъчна декларация за предходната година авансови вноски. Това е декларацията по чл. 88 от ЗКПО за промени на авансовите вноски и по чл. 87а, ал. 2 и 3 от ЗКПО запървоначално деклариране на тримесечни авансови вноски.

  Срокове за внасяне:
  Тримесечни авансови вноски – за първо и второ тримесечие - до 15-о число на месеца, следващ тримесечието, а за трето тримесечие – до 15-и декември. За четвърто тримесечие не се прави авансова вноска.

  Коригиране :
  При корекция не се променят вноските касаещи вече изтекло тримесечие. Т.е. променяте само бъдещи прогнозни периоди.

  Коригирате / с подаване на декларация / до дататите определени за внасяне на данък :
  В случая - 15.07.2018, 15.12.2018 г

  Декларацията се подава по електронен път (чрез интернет с електронен подпис).

  Изчисляване на вноската:
  АВ тримесечна = (ПДП / 4) х ДС
  където:
  АВ тримесечна – тримесечната авансова вноска;
  ПДП – прогнозната данъчна печалба за текущата година;
  ДС – данъчната ставка на корпоративния данък.

  Втори вариант на изчисляване:

  АВ тримесечна = (ПДП*0,75) х ДС
  ПДП – прогнозната данъчна печалба за текущата година;
  ДС – данъчната ставка на корпоративния данък.

  С така посочените данни да разбирам, че прогнозирате печалба между 170-173 х.лв.

  173333,33/4=43333,33*10% = 4333,33 на тримесечие или 130000 лв

  Или

  173333,33*,75=130000*10% = 13000 лв

  Сума която, ако годишният корпоративен данък не превиши, то няма да се начислява лихва върху превишението:

  173333,33/пдп/*20% = 34666,67+173333,33= 207999,99/пдп с допустимо превишение/ *10% = 20799,99 лева данък

  Вие сте внесли 3000 и предстои да внесете 2 пъти по 5000 = 13000 лв

  С пожелание за успешен ден,
  Валя Дадова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->