Гергана Пейковска Гергана Пейковска учител

Възстановяване на транспортни разходи за учителиРаботя като учител и според както аз разбирам наредбата имам право на заплащане на цялата сума, която давам за транспорт:

Педагогическите специалисти се ползват от правото си на възстановяване на транспортните разходи в пълния размер на реално извършените такива за времето на изпълнение на служебните си задължения на работното им място, установено с трудовия договор.аботя като учител в друго населено място и според последната наредба имам право .

От училището, в което работя ми казват, че ръководството е решило да заплаща само 50% от сумата. Има ли право ръководството да вземе такова решение, което противоречи на министерска наредба?

И още начислява ли се тази сума във фиша за заплата и облага ли се с данък, защото преди правеха така? И как човек да се бори с тях и да си търси правата?

Благодаря!Отговори

 • Здравейте,

  Съгласно разпоредбата на чл.39, ал.1, т.2 от ПМС № 374 от 22 декември 2016 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2017 г., бюджетните организации могат да извършват разходи в полза на работниците и служителите за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места – за лица със специалност и квалификация, изискващи се за съответната длъжност.
  В разпоредбата изрично е посочено, че разходите се извършват в рамките на средствата по бюджетите, не се считат за социални и се отчитат като разходи за съответната дейност въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури, билети и абонаментни карти).
  Правото да се възстановят част от извършените от лицата – педагогически специалисти разходи за транспорт от местоживеенето до местоработата в друго населено място и обратно е уредено с чл. 219, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/. На основание същата разпоредба е издадена Наредба №1 от 16 януари 2017 г. за условията и реда за възстановяване на част от транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование, в сила от 1 януари 2017, с която се определят условията и редът за възстановяване на тези разходи. В нормата на чл.1, ал.8 от НЕВДПОВ изчерпателно се изброяват доходите, върху които не се изчисляват и внасят осигурителни вноски. Извършените разходи от бюджетните организации в полза на педагогическите специалисти от институциите в системата на предучилищното и училищното образование за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места, не са включени в чл.1, ал.8 от НЕВДПОВ като доходи, върху които не се начисляват и внасят осигурителни вноски.
  Същите не са социални разходи по смисъла на КСО, тъй като не представляват социални придобивки по чл.294 и предоставени по реда и начина, определени в чл. 293 от Кодекса на труда или от ръководството на предприятието, за да бъде приложена разпоредбата на чл. 2, ал.1 и 2 от НЕВДПОВ.

  В обобщение на зададения въпрос: Разходите се възстановяват съобразно разходооправдателни документи, а не по преценка, както е случая 50% от сумата. С оглед изложеното, върху възстановените транспортни разходи на педагогическия персонал за транспорт от местоживеенето до местоработата в друго населено място и обратно се дължат предвидените с КСО и ЗЗО задължителни осигурителни вноски.

  Поздрави,
  Виктория Йотова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->