МОС 220 Контрол Върху Качеството на Одити на Историческа Финансова Информация


 (В сила за одити на историческа финансова информация за периоди,започващи на или след 15 юни 2005 г.)


СЪДЪРЖАНИЕ  


Параграфи

Въведение

1 – 4

Определения

5

Отговорности на ръководещите ангажимента лица за качеството на одитите

6 – 13

Приемане и продължаване на взаимоотношения с клиенти и специфични одиторски ангажименти

14 – 18

Възлагане на ангажименти и определяне на екипи по ангажименти

19 – 20

Изпълнение на ангажимента

21 – 40

Текущо наблюдение

41 – 42

Дата на влизане в сила

43

Международен одиторски стандарт (МОС) 220 (преработен) "Контрол върху качеството на одити на историческа финансова информация" следва да бъде разглеждан в контекста на "Предговора към Международните стандарти за контрол върху качеството, одита, изразяването на сигурност и свързаните по съдържание услуги", който излага приложението и обхвата на действие на МОС.

 


Въведение

        1. Целта на настоящия Международен одиторски стандарт (МОС) е да установи стандарти и да предостави насоки относно конкретните отговорности на персонала на фирмата по отношение на процедурите за контрол върху качеството за одити на историческа финансова информация, включително одити на финансови отчети.

Настоящият МОС следва да бъде разглеждан във връзка с Части А и Б на Етичния кодекс на професионалните счетоводители (Кодекса на МФС) на МФС.

        2. Екипът по ангажимента следва да изпълнява процедури за контрол върху качеството, които са приложими за индивидуалния одиторски ангажимент.

        3. Съгласно Международен стандарт за контрол върху качеството (МСКК) 1 "Контрол върху качеството за фирми, извършващи одити и прегледи на историческа финансова информация и други ангажименти за изразяване на сигурност и свързани с тях услуги" фирмата е задължена да създаде система за контрол върху качеството, разработена за предоставяне на разумна степен на сигурност, че фирмата и нейният персонал спазват професионалните стандарти, регулаторните и законовите изисквания и, че одиторските доклади, издадени от фирмата или съдружниците, отговорни за ангажиментите, са подходящи при конкретните обстоятелства.

        4. Екипите по ангажименти:

               (а) изпълняват процедури за контрол върху качеството, които са приложими за одиторски ангажименти;

               (б) предоставят на фирмата уместна информация, която да позволи функционирането на тази част от системата за контрол върху качеството на фирмата, която е свързана с независимостта;

               (в) имат право да се позовават на системите на фирмата (например във връзка с възможностите и компетентността на персонала чрез техния подбор и официално обучение; независимост чрез събирането и съобщаването на съществена информация за независимостта; поддържане на взаимоотношения с клиентите чрез системи за приемане и продължаване на ангажиментите с тях; и спазване на регулаторните и законовите изисквания чрез процеса на текущо наблюдение), освен ако информация, предоставена от фирмата или други страни, не предполага друго.


Определения

        5. В настоящия МОС следните термини имат значенията, представени по-долу:

               (а) "Съдружник, отговорен за ангажимента" – Съдружник или друго лице във фирмата, което носи отговорност за одиторския ангажимент и неговото изпълнение, както и за одиторския доклад, издаван от името на фирмата и който, когато се изисква, разполага с подходящи правомощия, дадени му от професионален, законов или регулаторен орган.

               (б) "Преглед за контрол върху качеството на ангажимент" – Процес, разработен за гарантиране на обективна оценка на съществените преценки, направени от екипа по ангажимента и заключенията, до които те са достигнали при формулиране на одиторския доклад, преди неговото издаване.

               (в) "Лице, извършващо преглед за контрол върху качеството на ангажимента" – Съдружник, друго лице във фирмата, външно лице с подходяща квалификация или екип от такива физически лица, притежаващи достатъчен и подходящ опит и правомощия за извършване на обективна оценка на съществените преценки, направени от екипа по ангажимента, и заключенията, до които те са достигнали при формулиране на одиторския доклад, преди неговото издаване.

               (г) "Екип по ангажимента" – Целият персонал, осъществяващ даден ангажимент,

включително всякакви експерти, наети от фирмата във връзка с ангажимента.

               (д) "Фирма" – Самостоятелно практикуващ професионален счетоводител1, събирателно дружество или друго търговско дружество на професионални счетоводители.

               (е) "Фактическа проверка" (във връзка с приключил ангажимент) – Процедури,разработени за осигуряването на доказателства за спазване от страна на екипите по ангажимента на фирмената политика и процедури за контрол върху качеството.

               (ж) "Регистрирано на борсата дружество"* – Дружество, чиито акции или дългови книжа се котират на призната фондова борса, или се търгуват съгласно правилниците и регулацията на призната фондова борса или на друг еквивалентен орган.

               (з) "Текущо наблюдение" – Процес на постоянно и внимателно разглеждане и оценяване на системата на фирмата за контрол върху качеството, включително провеждане на периодични проверки на избрани приключили ангажименти, разработен с цел да позволи на фирмата да получава разумна степен на сигурност, че нейната система за контрол върху качеството функционира ефективно.

               (и) "Верига от фирми" – Всяко предприятие под общ контрол, собственост или управление на дадена фирма или на предприятие, за което разумна и информирана трета страна, разполагаща с познания за цялата уместна за конкретните обстоятелства информация, би достигнала до разумното заключение, че е част от фирмата в национален или международен мащаб.

               (к) "Съдружник" – Всяко физическо лице с правомощия да обвързва фирмата във връзка с изпълнението на ангажимент за предоставяне на професионални услуги.

               (л) "Персонал" – Съдружници и служители.

               (м) "Професионални стандарти" – Стандарти на СМОССИС за ангажименти, както са дефинирани в "Предговора към Международните стандарти за контрол върху качеството, одита, изразяването на сигурност и свързаните по съдържание услуги" на СМОССИС и съответните етични изисквания, които обичайно се състоят от Части А и Б на " Етичния кодекс професионалните счетоводители"

на МФС, както и съответните национални етични изисквания.

               (н) "Разумна степен на сигурност" – В контекста на настоящия МОС висока, но не абсолютна степен на сигурност.

               (о) "Професионални служители" – Професионалисти, различни от съдружници,включително всякакви експерти, които фирмата наема.

               (п) "Подходящо квалифицирано външно лице" – Лице, извън фирмата, със способности и компетентност да действа като съдружник, отговорен за ангажимента, например, съдружник в друга фирма или служител (с подходящ опит)

на професионален счетоводен орган, чиито членове могат да изпълняват одити и прегледи на историческа финансова информация, други ангажименти за изразяване на сигурност и свързани по съдържание услуги, или на организация, която предоставя съответните услуги за контрол върху качеството.


Отговорности на ръководещите ангажимента лица за качеството на одитите

        6. Съдружникът, отговорен за ангажимента, следва да поеме отговорността за общото качество на всеки одиторски ангажимент, в който този съдружник е включен.

        7. Съдружникът, отговорен за ангажимента, дава пример на другите членове на екипа по ангажимента по отношение качеството на одита на всички етапи от одиторския ангажимент. Обикновено този пример се предоставя чрез действията на самия съдружник, отговорен за ангажимента и чрез подходящи съобщения до екипа по ангажимента. Тези действия и съобщения подчертават:

               (а) Важността на:

               (i) изпълнение на работата по начин, който съответства на професионалните стандарти и регулаторните и законови изисквания;

               (ii) спазването на политиката и процедурите на фирмата за контрол върху качеството, както те са приложими;

               (iii) издаването на одиторски доклади, които да са подходящи при съществуващите обстоятелства.

               (б) Фактът, че качеството е от изключително значение при изпълнението на одиторски ангажименти. 


Етични изисквания

        8. Съдружникът, отговорен за ангажимента, следва да прецени дали членовете на екипа по ангажимента са спазили етичните изисквания.

        9. Етичните изисквания, свързани с одиторски ангажименти, обикновено включват Части А и Б от Кодекса на МФС, наред с националните изисквания, които са по-ограничаващи. Кодексът на МФС установява фундаменталните принципи за професионална етика, които включват:

а. почтеност;

б. обективност;

в. професионална компетентност и надлежно внимание;

г. конфиденциалност;

д. професионално поведение.

        10. Съдружникът, отговорен за ангажимента, следва да подхожда с внимание по отношение на доказателства за неспазване на етичните изисквания. Запитвания и наблюдение по отношение на етични въпроси между съдружника, отговорен за ангажимента и другите членове на екипа по ангажимента, се провеждат, когато това е необходимо, по време на целия одиторски ангажимент. Ако чрез системите на фирмата или по друг начин на съдружника, отговорен за ангажимента, станат известни въпроси, които показват, че членове на екипа по ангажимента не са спазили етичните изисквания, съдружникът определя подходящи мерки, в консултация с други лица във фирмата.

        11. Съдружникът, отговорен за ангажимента, а когато е целесъобразно, други членове на екипа по ангажимента, документират установените проблеми и начините за тяхното разрешаване.


Независимост

        12. Съдружникът, отговорен за ангажимента, следва да направи заключение относно спазването на изискванията за независимост, които са приложими по отношение на одиторския ангажимент. За да постигне това, съдружникът, отговорен за ангажимента, следва:

               (а) Да получи съответната информация от фирмата и, когато това е приложимо, от другите фирми от веригата, за установяване и оценка на обстоятелства и взаимоотношения, които пораждат заплахи за независимостта.

               (б) Да оцени информацията относно установените нарушения на политиката и процедурите за независимост на фирмата, ако има такива, за да определи дали те пораждат заплаха за независимостта за одиторския ангажимент.

               (в) Да предприеме подходящи действия за отстраняване на такива заплахи или да ги сведе до приемливо ниво посредством приложението на предпазни мерки. Съдружникът, отговорен за ангажимента, следва своевременно да докладва пред фирмата относно каквато и да било невъзможност за разрешаване на въпроса с цел предприемане на подходящи мерки.

               (г) Да документира заключенията относно независимостта и всички свързани с това дискусии във фирмата, които подкрепят тези заключения.

        13. Съдружникът, отговорен за ангажимента, може да идентифицира заплаха за независимостта по отношение на одиторския ангажимент, която предпазните мерки може да не са в състояние да елиминират или сведат до приемливо ниво. В този случай съдружникът, отговорен за ангажимента, провежда консултации в рамките

на фирмата за определяне на подходящи мерки, които могат да включват отстраняване на дейността или интереса, пораждащи заплахата, или оттегляне от одиторския ангажимент. Тази дискусия и заключенията се документират.


Приемане и продължаване на взаимоотношения с клиенти и специфични одиторски ангажименти

        14. Съдружникът, отговорен за ангажимента, следва да бъде удовлетворен, че се следват подходящи процедури относно приемането и продължаването на взаимоотношения с клиенти и конкретни одиторски ангажименти и че направените в това отношение заключения са уместни и са документирани.

        15. Съдружникът, отговорен за ангажимента, може да инициира или да не инициира процес за вземане на решение за приемане или продължаване по отношение на одиторски ангажимент. Независимо от това дали съдружникът, отговорен за ангажимента, е инициирал този процес, той определя дали последното решение продължава да е уместно.

        16. Приемането и продължаването на взаимоотношения с клиенти и конкретни одиторски ангажименти обхваща вземане под внимание на:

• Почтеността на основните собственици, ключовия ръководен персонал и лицата, натоварени с общото управление на предприятието.

• Дали екипът по ангажимента е компетентен за изпълнение на одиторския ангажимент и дали разполага с необходимото време и ресурси.

• Дали фирмата и екипът по ангажимента могат да спазят етичните изисквания.

В случаите, когато в резултат на разглеждането на тези въпроси възникнат проблеми, екипът по ангажимента провежда съответните консултации, изложени в параграфи 3033 и документира начините, по които тези проблеми са били разрешени.

        17. Вземането на решение дали да се продължи дадено взаимоотношение с клиент включва разглеждане на съществени въпроси, които са възникнали по време на текущ или предишен одиторски ангажимент и последиците от тях за продължава-

нето на взаимоотношението. Например даден клиент може да е започнал разширяване на стопанската си дейност в област, в която фирмата не притежава необходимите познания или опит.

        18. Когато съдружникът, отговорен за ангажимента, получи информация, която би станала причина фирмата да откаже одиторски ангажимент, в случай че тази информация е била на разположение по-рано, той следва да съобщи своевременно тази информация във фирмата, така че фирмата и съдружникът, отговорен за ангажимента, да могат да предприемат необходимите действия. 


Възлагане на ангажименти и определяне на екипи по ангажименти

        19. Съдружникът, отговорен за ангажимента, следва да бъде удовлетворен, че екипът по ангажимента в своята цялост притежава подходящи способности, компетентност и време за изпълнение на одиторския ангажимент в съответствие с професионалните стандарти и регулаторните и законовите изисквания и за да се даде възможност за издаване на одиторски доклад,

който е подходящ при конкретните обстоятелства.

        20. Подходящите способности и компетентност, очаквани като цяло от екипа по ангажимента, включват следното:

• Разбиране на и практически опит в одиторски ангажименти със сходен характер и сложност чрез подходящо обучение и участие.

• Разбиране на професионалните стандарти, регулаторните и законови изисквания.

• Подходящи методологически познания, включително познания за съответната информационна технология.

• Познания за съответната дейност или отрасъл, в които клиентът развива дейност.

• Способност за професионална преценка.

• Разбиране на политиката и процедурите на фирмата за контрол върху качеството.


Изпълнение на ангажимента

        21. Съдружникът, отговорен за ангажимента, следва да поеме отговорност за инструктирането, надзора и изпълнението на одиторския ангажимент в съответствие с професионалните стандарти и регулаторните и законови изисквания и за одиторския доклад, който се издава така, че те да бъдат подходящи за конкретните обстоятелства.

        22. Съдружникът, отговорен за ангажимента, ръководи одиторския ангажимент като информира членовете на екипа по ангажимента относно:

               (a) техните отговорности;

               (б) естеството на бизнеса на предприятието;

               (в) въпроси, свързани с риска;

               (г) проблеми, които могат да възникнат;

               (д) детайлния подход за изпълнение на ангажимента.

Отговорностите на екипа по ангажимента включват запазването на обективно виждане и подходяща степен на професионален скептицизъм и изпълнение на възложената им работа в съответствие с етичния принцип за надлежно внимание.

Членовете на екипа по ангажимента се насърчават да повдигат въпроси пред по-опитните членове на екипа. В рамките на екипа по ангажимента следва да се установява подходяща комуникация и обмен на информация.

        23. Важно е всички членове на екипа по ангажимента да разберат целите на работата, която следва да изпълнят. За подпомагане на по-неопитните членове на екипа по ангажимента за ясно разбиране на целите на възложената работа са необходими подходяща работа в екип и обучение.

        24. Надзорът включва следното:

• Проследяване напредъка по изпълнението на одиторския ангажимент.

• Разглеждане на възможностите и компетентността на индивидуалните членове на екипа по ангажимента с цел преценка дали разполагат с достатъчно време за изпълнение на работата си, дали разбират дадените инструкции и дали работата се изпълнява в съответствие с планирания подход за одиторския ангажимент.

• Адресиране на съществените въпроси, възникващи по време на одиторския ангажимент, разглеждане на тяхната значимост и целесъобразна промяна в планирания подход.

• Установяване на въпроси за консултация или за разглеждане от по-опитни членове на екипа по ангажимента по време на одиторския ангажимент.

        25. Отговорностите за извършване на преглед се определят на базата, че по-опитните членове на екипа, включително съдружникът, отговорен за ангажимента, извършват преглед на работата, изпълнена от по-неопитните членове на екипа. Преглеждащите преценяват дали:

               (а) Работата е извършена в съответствие с професионалните стандарти и регулаторните и законови изисквания.

               (б) Съществените въпроси са били повдигнати за допълнително разглеждане.

               (в) Проведени са подходящи консултации и достигнатите заключения са документирани и изпълнени.

               (г) Съществува потребност от преразглеждане на характера, времето на изпълнение и обхвата на извършената работа.

               (д) Изпълнената работа подкрепя направените заключения и е подходящо документирана.

               (е) Получените доказателства са достатъчни и уместни, за да подкрепят одиторския доклад.

               (ж) Постигнати са целите на процедурите по ангажимента.

        26. Преди да бъде издаден одиторският доклад съдружникът, отговорен за ангажимента, следва да бъде удовлетворен, чрез преглед на одиторската документация и дискусия с екипа по ангажимента, че са получени достатъчни и уместни одиторски доказателства в подкрепа на направените заключения и на одиторския доклад, който следва да бъде издаден.

        27. Съдружникът, отговорен за ангажимента, провежда своевременни прегледи на подходящи етапи по време на ангажимента. Това позволява съществените въпроси да бъдат разрешени своевременно по удовлетворителен за съдружника, отговорен за ангажимента, начин преди издаването на одиторския доклад. Прегледите обхващат критични области на преценка, особено такива, свързани с трудни или спорни въпроси, установени в процеса на ангажимента, съществени рискове и други области, които съдружникът, отговорен за ангажимента, счита за важни. Не е необходимо съдружникът, отговорен за ангажимента, да извършва преглед на цялата одиторска документация. Той обаче, следва да документира степента и времето на изпълнение на прегледите. Въпросите, възникващи в резултат на прегледите, следва да се разрешават по удовлетворителен за съдружника, отговорен за ангажимента, начин.

        28. Нов съдружник, отговорен за ангажимент, който поема даден одит по време на ангажимента, прави преглед на извършената работа до датата на промяната. Процедурите за преглед следва да са достатъчни, за да удовлетворят новия съдружник,отговорен за ангажимента, че изпълнената до датата на прегледа работа е планирана и изпълнена в съответствие с професионалните стандарти и регулаторни и законови изисквания.

        29. Когато в изпълнението на даден одиторски ангажимент участва повече от един съдружник, е важно отговорностите на съответните съдружници да бъдат ясно дефинирани и разбрани от екипа по ангажимента. 


Консултиране

        30. Съдружникът, отговорен за ангажимента, следва:

               (а) Да носи отговорността, че екипът по ангажимента предприема получаването на подходящи консултации по трудни или спорни въпроси.

               (б) Да бъде удовлетворен, че членовете на екипа по ангажимента са провели подходяща консултация в хода на ангажимента както в рамките на екипа по ангажимента, така и между екипа по ангажимента и други лица на подходящо ниво във или извън фирмата.

               (в) Да бъде удовлетворен, че характерът и обхватът, и заключенията, възникващи от тези консултации, са документирани и съгласувани с консултиращото лице.

               (г) Да определи дали заключенията, в резултат на консултациите, са били приложени.

        31. Ефективната консултация с други професионалисти изисква на консултиращите лица да бъдат предоставени всички свързани факти, които да им дадат възможност да предоставят информиран съвет по методологически, етични или други въпроси. Когато е целесъобразно, екипът по ангажимента се консултира с лица, притежаващи подходящи познания, заемащи по-висшестоящи позиции и опит във фирмата или, където е приложимо, извън нея. Заключенията, в резултат на консултациите, следва да се документират и изпълняват по подходящ начин.

        32. За екипа по ангажимента може да бъде целесъобразно да проведе консултация извън фирмата, например в случаите, когато фирмата не разполага с достатъчно подходящи вътрешни ресурси. Той може да се възползва от консултантски услуги, предоставяни от други фирми, професионални и регулаторни органи или търговски организации, които предоставят съответните услуги за контрол върху качеството.

        33. Документирането на консултациите с други професионалисти, които включват трудни или спорни въпроси, се съгласува между лицето, търсещо консултация и консултираното лице. Документацията следва да е достатъчно пълна и подробна, за да осигури разбиране за:

               (а) въпроса, по който е потърсена консултация;

               (б) резултатите от консултацията, включително всякакви взети решения, базата за тези решения и как те са били изпълнени.


Различия в мнението

        34. В случаите, когато възникват различия в мнението в рамките на екипа по ангажимента, с лицата, с които се провеждат консултации и, където това е приложимо, между съдружника, отговорен за ангажимента и лицето, извършващо преглед за контрол върху качеството на ангажимента, необходимо е екипът по ангажимента да следва политиката и процедурите на фирмата за действие и за разрешаване на различия в мнението.

        35. Съдружникът, отговорен за ангажимента, информира членовете на екипа по ангажимента, ако това е необходимо, че те могат без страх от негативни за тях последствия да повдигнат въпроси, свързани с различия в мнението, пред съдружника,отговорен за ангажимента или пред други лица във фирмата, както това е целесъобразно. 


Преглед за контрол върху качеството на ангажимент

        36. За одити на финансови отчети на дружества, които се търгуват на фондови борси, съдружникът, отговорен за ангажимента, следва:

               (а) Да установи, че е назначено лице за извършване на преглед за контрол върху качеството на ангажимента.

               (б) Да обсъди съществените въпроси, възникващи по време на одиторския ангажимент, включително такива, установени по време на прегледа за контрол върху качеството на ангажимента, с лицето, извършващо преглед за контрол върху качеството на ангажимента.

               (в) Да не издава одиторския доклад до приключване на прегледа за контрол върху качеството на ангажимента.

За други одиторски ангажименти, за които се извършва преглед за контрол върху качеството на ангажимента, съдружникът, отговорен за ангажимента, спазва изискванията, изложени в подточки (a)–(в).

        37. В случаите, когато при започването на ангажимента не се счита за необходим преглед за контрол върху качеството на ангажимента, съдружникът, отговорен за ангажимента, подхожда с повишено внимание за промени в обстоятелствата, които биха могли да наложат извършването на такъв преглед.

        38. Преглед за контрол върху качеството на ангажимент Прегледът за контрол върху качеството на даден ангажимент следва да включва обективна оценка на:

               (a) съществените преценки, направени от екипа по ангажимента;

               (б) направените при формулирането на одиторския доклад заключения.

        39. Прегледът за контрол върху качеството на даден ангажимент включва дискусия със съдружника, отговорен за ангажимента, преглед на финансовата информация и одиторския доклад и в частност, преценка дали одиторският доклад е подходящ.

Той включва и преглед на подбрана одиторска документация, свързана със съществените преценки, направени от екипа по ангажимента и заключенията, до които е достигнал. Обхватът на прегледа зависи от сложността на одиторския ангажимент и риска, че одиторският доклад може да не е подходящ при конкретните обстоятелства. Прегледът не намалява отговорностите на съдружника, отговорен за ангажимента.

        40. Прегледът за контрол върху качеството на даден ангажимент за одити на финансови отчети на търгувани на борсата дружества включва разглеждане на посочените по-долу въпроси:

• Оценката на екипа по ангажимента за независимостта на фирмата във връзка с конкретния одиторски ангажимент.

• Съществените рискове, идентифицирани по време на ангажимента (в съответствие с МОС 315 "Разбиране на предприятието и неговата среда, и оценка на рисковете от съществени неточности, отклонения и несъответствия") и отговорите на тези рискове (в съответствие с МОС 330, "Одиторски процедури в отговор на оценените рискове"), включително оценката на екипа по ангажимента за, както и отговора спрямо риска от измама.

• Направените преценки, в частност по отношение на съществеността и значимите рискове.

• Дали са проведени подходящи консултации по въпроси, включващи различия в мнението или други трудни или спорни въпроси и заключенията в резултат на тези консултации.

• Значимостта и характерът на коригирани и некоригирани неточности, отклонения и несъответствия, идентифицирани по време на одита.

• Въпросите, които следва да бъдат съобщени на ръководството и на лицата, натоварени с общото управление и, когато това е приложимо, на други страни като например регулаторни органи.

• Дали избраната за преглед одиторска документация отразява извършената работа във връзка със съществените преценки и подкрепя направените заключения.

• Целесъобразността и адекватността на одиторския доклад, който следва да бъде издаден.

Прегледите за контрол върху качеството на ангажимента за одити на историческа финансова информация, различни от одити на финансови отчети на търгувани на борсата дружества, може да включват някои или всички тези аспекти в зависимост от обстоятелствата.


Текущо наблюдение

        41. МСКК 1 изисква фирмата да установи политика и процедури, разработени, за да є осигурят разумна степен на сигурност, че политиката и процедурите, свързани със системата за контрол върху качеството са уместни, подходящи, действат ефектив-

но и биват спазвани на практика. Съдружникът, отговорен за ангажимента, разглежда резултатите от процеса на текущото наблюдение, както това е потвърдено в най-актуалната информация, разпространена от фирмата и, ако това е приложимо,

от други фирми от същата верига. Съдружникът, отговорен за ангажимента, преценява:

               (а) Дали забелязаните в тази информация недостатъци могат да се отразят върху одиторския ангажимент.

               (б) Дали мерките, предприети от фирмата за коригиране на ситуацията, са достатъчни в контекста на този одит.

        42. Наличието на недостатък в системата на фирмата за контрол върху качеството не показва, че конкретен одиторски ангажимент не е изпълнен в съответствие с професионалите стандарти и регулаторните и законови изисквания или че одиторският доклад не е подходящ.


Дата на влизане в сила

        43. Настоящият МОС влиза в сила за одити на историческа финансова информация за периоди, започващи на или след 15 юни 2005 г. 


Перспектива за публичния сектор

        1. Някои от термините в настоящия МОС, като например "съдружник, отговорен за ангажимента" и "фирма", следва да се разглеждат като рефериращи към техните еквиваленти в публичния сектор. С някои малки изключения обаче, в публичния сектор липсва еквивалент на "регистрирани на борсата дружества",въпреки че може да има одити на особено големи предприятия от публичния сектор, които следва да бъдат обект на изискванията към регистрираните на борсата предприятия за задължителна ротация на съдружника, отговорен за ангажимента (или неговия еквивалент) и преглед за контрол върху качеството на ангажимента. Няма фиксирани обективни критерии, на които следва да се базира определянето на значимостта. Тази оценка обаче, следва да обхваща оценката на всички фактори, имащи значение за одитираното предприятие. Тези фактори включват размер, комплексност, търговски риск, парламентарен или медиен интерес, както и брой и обхват на засегнатите заинтересовани лица.

        2. В редица юрисдикции, обаче, съществува един законово назначен главен одитор, който играе ролята на еквивалент на "съдружника, отговорен за ангажимента", който носи цялостната отговорност за одити в публичния сектор.

При тези обстоятелства, където е приложимо, извършващият преглед на ангажимента следва да бъде избран с оглед необходимостта от независимост и обективност.

        3. В публичния сектор одиторите могат да бъдат назначавани в съответствие със законови процедури. Съответно, възможно е някои съображения по отношение приемането и продължаването на взаимоотношения с клиента и конкретни ангажименти, както те са изложени в параграфи 1617 от настоящияМОС да не са уместни.

        4. Аналогично, независимостта на одиторите в публичния сектор може да бъде защитена чрез законови мерки. Обаче, одиторите в публичния сектор или одиторските фирми, изпълняващи одити в публичния сектор от името на одитора по закон, в зависимост от условията на назначението в конкретна юрисдикция, може да е необходимо да адаптират подхода си с цел гарантиране спазването на смисъла на параграфи 12 и 13. Това може да включва в случаите, когато назначението на одитор в публичния сектор не позволява оттегляне от ангажимента, оповестяване в публичен доклад на обстоятелствата, които са възникнали, които биха довели до оттегляне на одитора, ако той работеше в частния сектор.

        5. Параграф 20 излага очакваните от екипа по ангажимента способности и компетентност. За одити в публичния сектор може да са необходими допълнителни знания в зависимост от условията на назначението в конкретната юрисдикция. Такива допълнителни знания биха могли да включват разбиране на приложимите договорености за отчетност, включително отчетност пред представителен орган, например Парламент, Камара на представителите, законодателната власт или в интерес на обществото. По-широкият обхват на един одит в публичния сектор може да включва, например, някои аспекти от одитиране на резултатите от дейността или изчерпателна оценка на договореностите за гарантиране законността, както и предотвратяване и установяване на случаи на измами и корупция.-->