V. Ivanova V. Ivanova Потребител

Фирма без дейност с разход за данък сгради и сметФирма на чужденец (ЕС) не е извършвала дейност, но всяка година собственикът заплаща такса смет и данък сгради около 2000лв за къщата, която притежава и е собственост на фирмата му ЕООД. Възможно ли е да се подаде декларация за неактивност тази годинаОтговори

 • Здравейте,

  Съгласно ЗМДТ данъчно задължени лица за данък върху недвижимите имоти са собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти (такъв имот е къщата). Няма как чуждестранната фирма да бъде освободена от такъв, защото във вашия случай къщата не попада в обхвата на изброените в закона освободени от данък имоти.

  Относо таксата за битови отпадъци та се събира за:
  • събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране;
  • третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации;
  • поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината.
  Такса за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване не се дължи единствено в случаите, когато общината не предоставя тази услуга;
  Освобождаване от такса за обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци и други съоръжения за обезвреждане е предвидено, когато няма такива;
  Съществува възможност за пълно освобождаване от частта за сметосъбиране и сметоизвозване, когато тя се събира за имот, който няма да се ползва през цялата година. Това става като се подаде декларация, съгласно чл.71, от ЗМДТ по образец в компетентната община до 31.10 на предходната година.

  Моля, имайте предвид, че това е лично мнение на автора и няма обвързващ характер.

  Поздрави,
  Васил Пантев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->