МОС 210 Условия на Одиторските Ангажименти


(В сила за одити на финансови отчети за периоди, започващи на или след 15 декември 2004 г. Приложения 2 и 3 съдържат съответстващи изменения на стандарта, които влизат в сила на бъдеща дата)СЪДЪРЖАНИЕ

Параграфи

Въведение

1 – 4

Писма за поемане на одиторски ангажимент

5 – 9

Повтарящи се ангажименти за одит

10 – 11

Приемане на промяна в ангажимента

12 – 19

Приложение 1: Примерен текст на Писмо за поемане на одиторски ангажимент


Приложение 2: МОС 210 изменен в резултат на МОС 700 (преработен) – датата на влизане в сила ще се уточни


Приложение 3: Съответстващи изменения в МОС 210 в резултат на МСАП 2410 – в сила за одити на финансови отчети за периоди, започващи на или след 15 декември 2006 г.
Международен одиторски стандарт (МОС) 210 "Условия на одиторските ангажименти"следва да бъде разглеждан в контекста на "Предговора към Международните стандарти за контрол върху качеството, одита, изразяването на сигурност и свързаните по съдържание услуги", който излага приложението и обхвата на действие на МОС.

МОС 700 (преработен) "Доклад на независимия одитор върху пълен финансов отчет с общо предназначение" също поражда съответни изменения в МОС 210. Тези изменения са в сила за одити на финансови отчети за периоди, започващи на или след 15 декември 2005 г. Измененият МОС 210 е представен в Приложение 2 към настоящия МОС.

МСАП 2410 "Преглед на междинна финансова информация, извършен от независимия одитор на предприятието" поражда съответстващо изменение в МОС 210. Това изменение влиза в сила за одити на финансови отчети за периоди,започващи на или след 15 декември 2006 г. и е изложено в Приложение 3 към този МОС.


Въведение

        1. Целта на настоящия Международен одиторски стандарт (МОС) е да определи стандарти и да предостави насоки относно:

               (а) договарянето на условията на ангажимента с клиента;

               (б) отговорът на одитора на молба от страна на клиента за промяна на условията на ангажимент до такъв, който предоставя по-ниска степен на сигурност.

        2. Одиторът и клиентът договорят условията на ангажимента. Договорените условия би трябвало да бъдат посочени в писмо за поемане на одиторски ангажимент или друга подходяща форма на договор.

        3. Настоящият МОС има за цел да подпомогне одитора при изготвянето на писмата за поемане на ангажимент, свързани с одити на финансови отчети. Насоките са приложими и към свързаните по съдържание с тях услуги. Когато се предоставят и други услуги, като например данъчни, счетоводни или услуги по управленско консултиране, може да бъде уместно изготвянето на отделни писма.

        4. В някои държави, целта и обхватът на одита и задълженията на одитора са определени по силата на закон. Дори в такива случаи, одиторът може да разглежда писмата за поемане на одиторски ангажимент като информативни за своите клиенти.


Писма за поемане на одиторски ангажимент

        5. В интерес както на клиента, така и на одитора е одиторът да изпрати писмо за поемане на одиторски ангажимент, за предпочитане преди започване на работата по ангажимента, за да се избегнат недоразумения по отношение на самия ангажимент. Писмото за поемане на ангажимента документира и потвърждава приемането от страна на одитора на назначението, целта и обхвата на одита, степента на отговорностите на одитора към клиента и формата на неговите доклади по ангажимента.


Принципно съдържание

        6. Формата и съдържанието на писмата за поемане на одиторски ангажимент могат да бъдат различни за всеки клиент, но обичайно те трябва да включват посочване на:

• Целта на одита на финансовия отчет.

• Отговорността на ръководството за изготвянето на финансовия отчет.

• Обхвата на одита, включително посочване на приложимото законодателство,нормативни разпоредби или становища на професионални организации, към които одиторът следва да се придържа.

• Формата на всички доклади и друга кореспонденция относно резултатите от изпълнението на ангажимента.

• Факта, че поради тестовия характер и другите вътрешноприсъщи ограничения на одита, наред с вътрешноприсъщите ограничения на системата за вътрешен контрол, съществува неизбежен риск, че някои съществени неточности, отклонения и несъответствия могат да останат неразкрити.

• Неограничен достъп до всички данни, документация и друга информация, необходими във връзка с одита.

        7. В писмото одиторът може да пожелае да включи и:

• Договорености относно планирането и извършването на одита.

• Очаквания за получаване на писмено потвърждение от страна на ръководството относно изявленията му, направени във връзка с одита.

• Молба клиентът да потвърди условията на ангажимента посредством потвърждение на получаването на писмото за поемане на ангажимента.

• Описание на всички други писма или доклади, които одиторът очаква да издаде за клиента.

• Базата за изчисление на възнаграждението, както и всички договорености относно фактурирането му.

        8. Когато това е уместно, може да бъдат поставени и следните въпроси:

• Договорености относно включването на други одитори и експерти в определени аспекти на одита.

• Договорености относно включването на вътрешните одитори и друг персонал на клиента.

• Договорености, които следва да се постигнат с предишния одитор, ако има такъв, в случай на одит за първа година.

• Всякакви ограничения на отговорността на одитора, когато съществува подобна вероятност.

• Рефериране към всички допълнителни договорености между одитора и клиента.

• В Приложението е представен примерен текст на писмо за поемане на одиторски ангажимент.


Одити на компоненти (поделения)

        9. В случаите, когато одиторът на компанията майка е одитор и на нейно дъщерно дружество, клон или подразделение (компонент), факторите, които оказват влияние върху решението дали да се изпрати отделно писмо за поемане на одиторски ангажимент за компонента, включват:

• кой назначава одитора на компонента (поделението);

• дали ще бъде издаден отделен одиторски доклад за компонента (поделението).

• правни изисквания;

• обхвата на работата, извършена от други одитори;

• степента на собственост от страна на компанията майка;

• степента на независимост на ръководството на компонента (поделението).


Повтарящи се ангажименти за одит

        10.При  повтарящи се ангажименти за одит, одиторът преценява дали обстоятелствата налагат условията на ангажимента да бъдат преразгледани и дали съществува необходимост на клиента да бъдат напомнени съществуващите условия на ангажимента.

        11. Одиторът може да реши да не изпраща ново писмо за поемане на ангажимент за всеки период. Следните фактори, обаче, могат да наложат като уместно изпращането на ново писмо:

• всяка индикация, че клиентът разбира погрешно целта и обхвата на одита;

• всички променени или специални условия на ангажимента;

• скорошна промяна във висшето ръководство или в лицата, натоварени с общо управление;

• съществена промяна в собствеността;

• съществена промяна в характера или размера на бизнеса на клиента;

• правни или регулаторни изисквания.


Приемане на промяна в ангажимента

        12. Одитор, от когото преди приключването на ангажимента, бъде поискано да промени ангажимента на такъв, осигуряващ по-ниска степен на сигурност,следва да прецени целесъобразността на подобна промяна.

        13. Искането от страна на клиента към одитора да промени ангажимента може да е в резултат на промяна в обстоятелствата, оказващи влияние върху необходимостта от услугата, неправилно разбиране относно същността на одита или свързаните по съдържание с него услуги, които първоначално са поискани или ограничение в обхвата на ангажимента, независимо дали то е наложено от ръководството или от обстоятелствата. Одиторът може да обмисли внимателно изтъкнатата причина за подобна молба и в частност усложненията в резултат на ограничение в обхвата на ангажимента.

        14. Промяната в обстоятелствата, които влияят върху изискванията на предприятието или неправилното разбиране относно същността на първоначално поисканата услуга,обикновено биха се считали за разумна база за искане на промяна в ангажимента. И обратното, една промяна не би била приета за разумна, ако изглежда, че тя е свързана с информация, която е невярна, непълна или по друг начин незадоволителна.

        15. Преди да се съгласи одиторския ангажимент да бъде променен в свързана по съдържание с него услуга, одиторът, който е ангажиран да извърши одит в съответствие с изискванията на МОС, би следвало да разгледа, в допълнение към въпросите, упоменати по-горе, всички правни и договорни усложнения, възникващи в резултат на промяната.

        16. Ако заключението на одитора е, че съществува разумна причина за промяна на ангажимента и, ако извършената одиторска работа е в съответствие с изискванията на МОС, приложими по отношение на променения ангажимент, издаденият доклад би бил подходящ при променените условия на ангажимента. С цел избягване на объркване на читателя, докладът не би включвал препращане към:

               (а) първоначално определения ангажимент; или

               (б) всички процедури, които може да са били извършени при първоначално определения ангажимент, освен когато ангажиментът е променен на ангажимент за извършване на договорени процедури и по този начин препращането към извършените процедури е нормална част от доклада.

        17. В случаите, когато се променят условията на ангажимента, одиторът и клиентът следва да се договорят относно новите условия.

        18. Одиторът не следва да се съгласява на промяна в ангажимента, когато не съществува разумна обосновка за това. Пример би могъл да бъде одиторски ангажимент, при който одиторът не е в състояние да получи достатъчни и уместни доказателства относно вземанията, при което клиентът би могъл да пожелае ангажимента да бъде променен на ангажимент за извършване на преглед, с цел избягване издаването на квалифицирано одиторско мнение или отказ от изразяване на мнение.

        19. Ако одиторът прецени, че не може да се съгласи с промяната на ангажимента и не му е позволено продължаването на изпълнението на първоначално определения ангажимент, той следва да се оттегли от ангажимента.

При това той преценява дали съществува задължение, договорно или от друго естество, да докладва на други страни, като например на лицата, натоварени с общото управление или акционерите, обстоятелствата, налагащи неговото оттегляне.


Перспектива за публичния сектор

        1. Целта на писмото за поемане на ангажимент е да информира одитираното предприятие относно характера на ангажимента и да поясни отговорностите на участващите страни. Законодателството и нормативните разпоредби,ръководещи дейността по одитите в публичния сектор, обикновено налагат избора на одитор в публичния сектор и използването на писма за поемане на одиторски ангажимент може да не представлява широкоразпространена практика. Независимо от това, писмо, излагащо характера на ангажимента или признаващо ангажимент, който не е упоменат в правния мандат на назначения одитор, би могло да бъде полезно и за двете страни. Одиторите в публичния сектор следва да обмислят сериозно издаването на писма за поемане на ангажимент, когато приемат изпълнението на даден одит.

        2. Параграфи от 12 до 19 на настоящия МОС разглеждат действията, които може да бъдат предприети от одитор в публичния сектор, когато са налице опити за промяна на одиторския ангажимент на такъв, който осигурява по-ниска степен на сигурност. В законодателните разпоредби, ръководещи одиторските мандати, може да съществуват специфични изисквания за публичния сектор;

например от одитора може да се изисква да докладва директно на министър, на законодателен орган или пред обществото, ако ръководството (включително началникът на отдела) направи опит да ограничи обхвата на одита.


Приложение 1


Примерен текст на писмо за поемане на одиторски ангажимент

Следното писмо може да се използва като насока във връзка с въпросите, изложени в настоящия МОС, като неговата промяна e необходима според конкретните изисквания и обстоятелства.


До Съвета на директорите или подходящ представител на висшето ръководство:

В отговор на Вашата покана да извършим одит на счетоводния баланс на                       към., и на свързаните с него отчет за приходите и разходите и отчет за паричните потоци,за годината, завършваща тогава, имаме удоволствието да потвърдим, че приемаме ангажимента. В това писмо ние излагаме разбирането си за него. Целта на нашия одит е да изразим мнението си относно финансовия отчет.

Одитът ще извършим съгласно Международните одиторски стандарти (или се посочват съответните национални стандарти или практики). Тези стандарти изискват от нас да планираме и проведем одита така, че да се убедим в разумна степен на сигурност, че във финансовия отчет на дружеството не се съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия.

Одитът включва проверка чрез специфични тестове и процедури по събиране на доказателства, подкрепящи сумите и оповестяванията във финансовия отчет. В обхвата на одита също се включва и оценка на прилаганата счетоводна политика, принципи и съществените приблизителни оценки, направени от ръководството, както и мнение за цялостното представяне на предприятието, изложени във финансовия отчет.

Поради тестовия характер и другите вътрешноприсъщи ограничения на одита, както и поради вътрешноприсъщите ограничения на всяка счетоводна система и система за вътрешен контрол, налице е неизбежният риск, че дори някои съществени неточности, отклонения и несъответствия във финансовия отчет, могат да останат неразкрити.

В допълнение към одиторския ни доклад ние ще Ви предоставим отделен доклад относно всички съществени слабости на счетоводната система и системата за вътрешен контрол, които са ни станали известни в хода на одита.

Ние бихме желали да отбележим, че отговорността за изготвянето на финансовия отчет, включително и за адекватното оповестяване, се носи от неговото ръководство. Това включва адекватно водене на счетоводството и поддържане на ефективен вътрешен контрол, подбор и приложение на подходяща счетоводна политика и опазване на активите на дружеството. Като неразделна част от процеса на одита, ние ще помолим ръководството за писмено потвърждение във връзка с направените от него изявления по време на одита.

Разчитаме на пълно сътрудничество от страна на персонала на дружеството и вярваме, че ще ни бъдат предоставени всички счетоводни данни, документация и друга информация, които ще изискаме във връзка с одита. Одиторското възнаграждение, което ще фактурираме в процеса на работата, се определя на база необходимото работно време на отделните лица, включени в ангажимента, и преките разходи за изпълнението на ангажимента. Индивидуалните часови ставки варират в съответствие със степента на отговорност и необходимия опит и умения на персонала.

Настоящото писмо е валидно и за следващи години, освен ако не бъде изрично прекратено,изменено или заменено с друго.

Молим Ви да подпишете и върнете приложения екземпляр от настоящото писмо като потвърждение, че то съответства на разбиранията Ви за изпълнението на нашия ангажимент.

ХУЗ & Ко.

Прието от името на Компания АБВ от

               (подпис)

Име и длъжност

Дата


Приложение 2 


МОС 210 Изменен в резултат на МОС 700 (преработен) – в сила за одити на финансови отчети за периоди, започващи на или след 15 декември 2005 г.

МОС 700 (преработен), "Доклад на независимия одитор върху пълен финансов отчет с общо предназначение", издаден през декември 2004 г. и в сила за одиторски доклади с дата на или след 31 декември 2006 г. доведе до съответстващи изменения в МОС 210. Измененият МОС 210, изложен по-долу, е в сила за одити на финансови отчети за периоди, започващи на или след 15 декември 2005 г.


Въведение

        1. Целта на настоящия Международен одиторски стандарт (МОС) е да определи стандарти и да предостави насоки относно:

               (а) договарянето на условията на ангажимента с клиента;

               (б) отговора на одитора на молба от страна на клиента за промяна на условията на ангажимент до такъв, който предоставя по-ниска степен на сигурност.

        2. Одиторът и клиентът следва да договорят условията на ангажимента. Договорените условия би следвало да бъдат посочени в писмо за поемане на одиторски ангажимент или друга подходяща форма на договор.

        3. Целта на настоящия МОС е да подпомогне одитора при изготвянето на писма за поемане на ангажимент във връзка с одити на финансови отчети.

        4. В някои държави целта и обхватът на одита и задълженията на одитора са определени по силата на закон. Дори в такива случаи одиторът може да разглежда писмата за поемане на одиторски ангажимент като информативни за своите клиенти.


Писма за поемане на одиторски ангажимент

        5. В интерес както на клиента, така и на одитора е одиторът да изпрати писмо за поемане на одиторски ангажимент, за предпочитане преди започване на работата по ангажимента, за да се избегнат недоразумения по отношение на самия ангажимент. Писмото за поемане на ангажимента документира и потвърждава приемането от страна на одитора на назначението, целта и обхвата на одита, степента на отговорностите на одитора към клиента и формата на неговите доклади по ангажимента.


Принципно съдържание

        6. Формата и съдържанието на писмата за поемане на одиторски ангажимент могат да бъдат различни за всеки клиент, но обичайно те следва да включват посочване на:

• Целта на одита на финансовия отчет.

• Отговорността на ръководството за финансовия отчет, както е описана в МОС 200 "Цел и общи принципи на одита на финансови отчети."

• Общата рамка за финансова отчетност, възприета от ръководството при изготвянето на финансовия отчет, т.e., приложимата обща рамка за финансова отчетност.

• Обхватът на одита, включително посочване на приложимото законодателство,нормативни разпоредби или становища на професионални организации, към които одиторът следва да се придържа.

• Формата на всички доклади и друга кореспонденция и комуникации относно резултатите от изпълнението на ангажимента.

• Фактът, че поради тестовия характер и другите вътрешноприсъщи ограничения на одита, наред с вътрешноприсъщите ограничения на всяка счетоводна система и система за вътрешен контрол, съществува неизбежен риск, че някои съществени неточности, отклонения и несъответствия могат да останат неразкрити.

• Неограничен достъп до всички данни, документация и друга информация, необходими във връзка с одита.

        7. В писмото одиторът може да пожелае да включи и:

• Договорености относно планирането на одита.

• Очаквания за получаване на писмено потвърждение от страна на ръководството относно изявленията му, направени във връзка с одита.

• Молба клиентът да потвърди условията на ангажимента посредством потвърждение на получаването на писмото за поемане на ангажимента.

• Описание на всички други писма или доклади, които одиторът очаква да издаде за клиента.

• Базата за изчисление на възнаграждението, както и всички договорености относно фактурирането му.

        8. Когато това е уместно, може да бъдат поставени и следните въпроси:

• Договорености относно включването на други одитори и експерти в определени аспекти на одита.

• Договорености относно включването на вътрешните одитори и друг персонал на клиента.

• Договорености, които следва да се постигнат с предишния одитор, ако има такъв, в случай на одит за първа година.

• Всякакви ограничения на отговорността на одитора, когато съществува подобна вероятност.

• Рефериране към всички допълнителни договорености между одитора и клиента.

В Приложението е представен примерен текст на писмо за поемане на одиторски ангажимент.


Одити на компоненти (поделения)

        9. В случаите, когато одиторът на компанията майка е одитор и на нейно дъщерно дружество, клон или подразделение (компонент), факторите, които оказват влияние върху решението дали да се изпрати отделно писмо за поемане на одиторски ангажимент за компонента, включват:

• кой назначава одитора на компонента (поделението);

• дали ще бъде издаден отделен одиторски доклад за компонента (поделението);

• правни изисквания;

• обхвата на работата, извършена от други одитори;

• степента на собственост от страна на компанията майка;

• степента на независимост на ръководството на компонента (поделението).


Договореност относно приложимата обща рамка за финансова отчетност

        10. Условията на ангажимента следва да идентифицират приложимата обща рамка за финансова отчетност.

        11. Както е посочено в МОС 200, приемливостта на общата рамка за финансова отчетност, възприета от ръководството при изготвянето на финансовия отчет, ще зависи от характера на предприятието и от целта на финансовия отчет. В някои случаи целта на финансовия отчет ще бъде да отговори на общите потребности от информация на широк кръг от потребители; в други, да отговори на потребностите на конкретни потребители.

        12. МОС 200 описва общите рамки за финансова отчетност, за които се предполага,че са приемливи за финансови отчети с общо предназначение. Законовите и регулаторни изисквания често установяват приложимата обща рамка за финансова отчетност за финансови отчети с общо предназначение. В повечето случаи,

приложимата обща рамка за финансова отчетност ще бъде създадена от организациите, установяващи стандарти, които са оторизирани или признати да публикуват стандарти в юрисдикцията, в която предприятието е регистрирано или функционира.

        13. Одиторът следва да приеме ангажимент за одит на финансов отчет само ако достигне до заключението, че общата рамка за финансова отчетност,възприета от ръководството, е приемлива или когато тя се изисква от закон или друга нормативна разпоредба. Когато закон или нормативна разпоредба изискват използването на обща рамка за финансова отчетност за финансови отчети с общо предназначение, която одиторът счита за неприемлива, одиторът следва да приеме ангажимента само ако различията в рамката могат да бъдат адекватно обяснени, за да се избегне заблуждаването на потребителите.

        14. Без приемлива обща рамка за финансова отчетност ръководството няма да разполага с подходяща база за изготвянето на финансовия отчет, а одиторът няма да има подходящи критерии за оценка на финансовия отчет на предприятието.

        15. При тези обстоятелства, освен ако използването на общата рамка за финансова отчетност не се изисква от закон или нормативна разпоредба, одиторът насърчава ръководството да посочи различията в общата рамка за финансова отчетност или да възприеме друга обща рамка за финансова отчетност, която е приемлива. Когато общата рамка за финансова отчетност се изисква от закон или нормативна разпоредба, и ръководството няма избор, освен да възприеме тази рамка,одиторът приема ангажимента само ако различията могат да бъдат обяснени адекватно, за да се избегне заблуждаването на потребителите, (вж. МОС 701"Модификации в доклада на независимия одитор", параграф 5 и), освен ако закон или нормативна разпоредба не изискват от него това, не изразява мнение върху финансовия отчет чрез използването на термините "дава вярна и честна представа" или "представя достоверно във всички съществени аспекти," в съответствие с установената обща рамка за финансова отчетност.

Когато одиторът приема ангажимент, при който приложимата обща рамка за финансова отчетност не е създадена от организация, която е оторизирана или призната да публикува и разпространява стандарти за финансови отчети с общо предназначение за определени видове предприятия, той може да установи различия в тази обща рамка, които не са били очаквани при първоначалното приемане на ангажимента и които сочат, че общата рамка не е приемлива за финансови отчети с общо предназначение. При тези обстоятелства одиторът обсъжда различията с ръководството и начините, по които тези различия могат да бъдат посочени. Ако различията водят до финансов отчет, който е заблуждаващ и е постигнато съгласие с ръководството, че то ще възприеме друга обща рамка за финансова отчетност, която е приемлива, в ново писмо за поемане на ангажимент одиторът реферира към промяната в общата рамка за финансова отчетност. Ако ръководството откаже да възприеме друга обща рамка за финансова отчетност,одиторът взема под внимание влиянието на различията върху одиторския доклад

               (вж. МОС 701).


Повтарящи се ангажименти за одит

        16. При повтарящи се ангажименти за одити, одиторът преценява дали обстоятелствата налагат условията на ангажимента да бъдат преразгледани и дали съществува необходимост на клиента да бъдат напомнени съществуващите условия на ангажимента.

        17. Одиторът може да реши да не изпраща ново писмо за поемане на ангажимент за всеки период. Следните фактори, обаче, могат да наложат като уместно изпращането на ново писмо:

• всяка индикация, че клиентът разбира погрешно целта и обхвата на одита;

• всички променени или специални условия на ангажимента;

• скорошна промяна във висшето ръководство, в лицата, натоварени с общо управление или собствеността;

• съществена промяна в характера или размера на бизнеса на клиента;

• правни изисквания;

• промяна в общата рамка за финансова отчетност, приета от ръководството при изготвянето на финансовия отчет (както е разгледано в параграф 15).


Приемане на промяна в ангажимента

        18. Одитор, от когото преди приключването на ангажимента, бъде поискано да промени ангажимента на такъв, осигуряващ по-ниска степен на сигурност, следва да прецени целесъобразността на подобна промяна.

        19. Искането от страна на клиента към одитора да промени ангажимента може да е в резултат на промяна в обстоятелствата, оказващи влияние върху необходимостта от услугата, неправилно разбиране относно същността на одита или свързаните по съдържание с него услуги, които първоначално са поискани или ограничение в обхвата на ангажимента, независимо дали то е наложено от ръководството или от обстоятелствата. Одиторът може да обмисли внимателно изтъкнатата причина за подобна молба и в частност усложненията в резултат на ограничение в обхвата на ангажимента.

        20. Промяната в обстоятелствата, които влияят върху изискванията на предприятието или неправилното разбиране относно същността на първоначално поисканата услуга, обикновено биха се считали за разумна база за искане на промяна в ангажимента. И обратното, една промяна не би била приета за разумна, ако изглежда, че тя е свързана с информация, която е невярна, непълна или по друг начин незадоволителна.

        21. Преди да се съгласи одиторския ангажимент да бъде променен в свързана по съдържание с него услуга, одиторът, който е ангажиран да извърши одит в съответствие с изискванията на МОС, би следвало да разгледа, всички правни и договорни усложнения, възникващи в резултат на промяната, в допълнение към въпросите, упоменати по-горе.

        22. Ако заключението на одитора е, че съществува разумна причина за промяна на ангажимента и ако извършената одиторска работа е в съответствие с изискванията на МОС, приложими по отношение на променения ангажимент, издаденият доклад би бил подходящ при променените условия на ангажимента. С цел избягване на объркване на читателя, докладът не би включвал препращане към:

               (а) първоначално определения ангажимент;

               (б) всички процедури, които може да са били извършени при първоначално определения ангажимент, освен когато ангажиментът е променен на ангажимент за извършване на договорени процедури и по този начин препращането към извършените процедури е нормална част от доклада.

        23. В случаите, когато се променят условията на ангажимента, одиторът и клиентът се договорят относно новите условия.

        24. Одиторът не следва да се съгласява на промяна в ангажимента, когато не съществува разумна обосновка за това. Пример би могъл да бъде одиторски ангажимент, при който одиторът не е в състояние да получи достатъчни и уместни доказателства относно вземанията, при което клиентът би могъл да пожелае ангажимента да бъде променен на ангажимент за извършване на преглед, с цел избягване издаването на квалифицирано одиторско мнение или отказ от изразяване на мнение.

        25. Ако одиторът прецени, че не може да се съгласи с промяната на ангажимента и не му е позволено продължаването на изпълнението на първоначално определения ангажимент, той следва да се оттегли от ангажимента. При това той преценява дали съществува задължение, договорно или от друго естество, да докладва на други страни, като например на съвета на директорите или акционерите, обстоятелствата, налагащи неговото оттегляне.


Дата на влизане в сила

        26. Настоящият МОС е в сила за одити на финансови отчети за периоди, започващи на или след 15 декември 2005 г.


Перспектива за публичния сектор

        1. Целта на писмото за поемане на ангажимент е да информира одитираното предприятие относно характера на ангажимента и да поясни отговорностите на участващите страни. Законодателството и нормативните разпоредби, ръководещи дейността по одитите в публичния сектор, обикновено налагат избора на одитор в публичния сектор и използването на писма за поемане на одиторски ангажимент може да не представлява широкоразпространена практика. Независимо от това, писмо, излагащо характера на ангажимента или признаващо ангажимент, който не е упоменат в правния мандат на назначения одитор, би могло да бъде полезно и за двете страни. Одиторите в публичния сектор следва да обмислят сериозно издаването на писма за поемане на ангажимент, когато приемат изпълнението на даден одит.

        2. Параграфи от 18 до 25 на настоящия МОС разглеждат действията, които може да бъдат предприети от одитор в публичния сектор, когато са налице опити за промяна на одиторския ангажимент на такъв, който осигурява по-ниска степен на сигурност. В законодателните разпоредби, ръководещи одиторските мандати, може да съществуват специфични изисквания за публичния сектор;

например, от одитора може да се изисква да докладва директно на министър, на законодателен орган или пред обществото, ако ръководството (включително началникът на отдела) направи опит да ограничи обхвата на одита.


Приложение: Пример на писмо за поемане на ангажимент

Следното писмо представлява пример на писмо за поемане на ангажимент за одит на финансов отчет с общо предназначение, изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане. Настоящото писмо може да се използва като насока във връзка с въпросите, изложени в настоящия МОС, като неговата промяна e необходима според конкретните изисквания и обстоятелства.

До Съвета на директорите или подходящ представител на висшето ръководство:

В отговор на Вашата покана да извършим одит на финансовия отчет на .        към., който включва счетоводен баланс към  и отчет за приходите и разходите, отчет за промените в собствения капитал и отчет за паричните потоци, за годината завършваща тогава, както и оповестяването на счетоводната политика и други пояснителни приложения,имаме удоволствието да потвърдим, че приемаме ангажимента. В това писмо ние излагаме разбирането си за него. Целта на нашия одит е да изразим мнението си относно финансовия отчет.

Одитът ще извършим съгласно Международните одиторски стандарти. Тези стандарти изискват да спазваме етичните изисквания и да планираме и проведем одита така, че да се убедим в разумна степен на сигурност, че във финансовия отчет на дружеството не се съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия. Одитът включва изпълнение на процедури за събиране на доказателства, подкрепящи сумите и оповестяванията във финансовия отчет. Избраните процедури зависят от преценката на одитора, включително оценката на рисковете от съществени неточности, отклонения и несъответствия във финансовия отчет, независимо дали се дължат на измама или грешка. Одитът включва и оценка на целесъобразността (доколко е подходяща – бел.ред.) на използваната счетоводна политика и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството,както и оценка на цялостното представяне на предприятието във финансовия отчет.

Поради тестовия характер и другите вътрешноприсъщи ограничения на одита, както и поради вътрешноприсъщите ограничения на всяка счетоводна система и система за вътрешен контрол, налице е неизбежният риск, че дори някои съществени неточности, отклонения и несъответствия във финансовия отчет, могат да останат неразкрити.

При изготвянето на нашите оценки на риска, ние вземаме под внимание вътрешния контрол, имащ отношение към изготвянето на финансовия отчет от страна на предприятието,за да разработим одиторски процедури, които са уместни за конкретните обстоятелства,но не и с цел изразяване на мнение относно ефективността на вътрешния контрол на предприятието. Нашето очакване обаче е, да Ви предоставим отделно писмо относно всякакви съществени слабости в проектирането или прилагането на вътрешния контрол по отношение на финансовата отчетност, които са ни станали известни в хода на одита на финансовия отчет1.

Ние бихме желали да отбележим, че отговорността за изготвянето на финансовия отчет,който да представя достоверно финансовото състояние, финансовите резултати и паричните потоци в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, се носи от неговото ръководство. Нашият одиторски доклад ще обясни, че ръководството носи отговорност за изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет в съответствие с приложимата обща рамка за финансова отчетност, като тази отговорност включва:

• Проектиране, прилагане и поддържане на вътрешен контрол, имащ отношение към изготвянето на финансов отчет, който да не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия, независимо дали се дължат на измама или грешка.

• Избор и прилагане на подходяща счетоводна политика.

• Изготвяне на приблизителни счетоводни оценки, които са подходящи за конкретните обстоятелства.

Като част от нашия одиторски процес, ние ще поискаме писмено потвърждение от ръководството относно изявленията му, направените пред нас във връзка с одита.

Разчитаме на пълно сътрудничество от страна на персонала на дружеството и вярваме, че ще ни бъдат предоставени всички счетоводни данни, документация и друга информация, които ще изискаме във връзка с нашия одит.

[Тук включете допълнителна информация относно договореностите за възнаграждението и фактурирането, както е уместно]

Молим Ви да подпишете и върнете приложения екземпляр от настоящото писмо като потвърждение, че то съответства на разбиранията Ви за ангажиментите за нашия одит на финансовия отчет.

ХУЗ & Ко.

Прието от името на Компания АБВ от

               (подпис)

Име и длъжност

Дата


Приложение 3


Съответстващи изменения в МОС 210 в резултат на МСАП 2410 – в сила за одити на финансови отчети за периоди, започващи на или след 15 декември 2006 г.

МСАП 2410 "Преглед на междинна финансова информация, извършен от независим одитор на предприятие", издаден през м. юли 2005 г., поражда съответстващо изменение в МОС 210. Това съответстващо изменение е в сила за одити на финансови отчети за периоди, започващи на или след 15 декември 2006 г.

След като влезе в сила, съответстващото изменение, изложено по-долу, ще бъде включено в текста на МОС 210, а това Приложение ще бъде отменено.

Следната точка ще бъде добавена към параграф 6:

• Отговорност на ръководството за установяване и поддържане на ефективен вътрешен контрол.-->