Стоянка Славова Стоянка Славова учител

Транспортни разходи за учители според Наредба 1 на МОН от м. януари 2017гДо края на 2017г училището където работя ми осигуряваше карта за пътуване с обществен транспорт. Ако се откажа от карта и започна да използвам лично превозно средство , имам ли право на средства за гориво на стойността на картата? Ако е " Да " какви документи трябва да представя?


Отговори

 • Здравейте,

  С наредба №1 от 23 май 2017г. за условията и реда за възстановяване на част от транспортните разходи на педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена се уреждат условията и редът за възстановяване на част от разходите, извършени от лицата от педагогическия персонал за транспорт от местоживеенето им до местоработата им в друго населено място и обратно.
  При условията и по реда на тази наредба не се възстановяват разходи за вътрешноградски превоз.
  Право на възстановяване на част от извършените разходи за транспорт имат лицата , работещи по трудово правоотношение в държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, чието местоживеене и месторабота са в различни населени места.
  Лицата от педагогическия персонал се ползват от правото само по време на изпълнение на служебните си задължения на работното им място, установено с трудовия договор.
  Лицата от педагогическия персонал не се ползват от правото, когато има специализиран превоз, организиран от първостепенните разпоредители с бюджет или от директорите на детски градини, училища и обслужващи звена.
  Не се полага възстановяване на транспортните разходи на лица, когато те ползват безплатен транспорт на друго основание.
  При условията и по реда на тази наредба се възстановяват разходи, направени при пътуване на лицата, с обществен автобусен и/или железопътен транспорт или с лични моторни превозни средства.
  Пътуванията на правоимащите лица по реда на тази наредба обхващат междуселищните превози от населеното място на тяхното местоживеене до населеното място, в което е местоработата им, и обратно.
  Адресът по местоживеене се удостоверява с документ за адресна регистрация по настоящ адрес.

  В обобщение на зададения от Вас въпрос:
  Имате право на средства за горивото на стойността на картата.

  Поздрави,
  Виктория Йотова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->