Мая Кръстева Мая Кръстева Диспечер

Запор на цялата заплатаПреди две седмици ми запорираха цялото възнаграждение,което получавам по банков път,като директно цялата сума беше начислена и извадена от парите по сметката ми и сега е на минус голяма сума пари.При положение,че взимам мин. раб. заплата и подадох,както и фирмата възражение за отдръжка от нея и нямаше такава.2016 г. не подадох възражение и 8 месеца ми отдържаха по 126 лв. от заплатата,като работодателят внасяше сумата на тях.Януари месец сключихме договор по чл. 119 по взаимно съгласие за увеличение от 0.30 лв. на час,което я увеличава с 60 лв. заплатата,но нямаше известие до мен,или работодателят,а направо банката ми начисли цялата сума върху сметката.Това законно ли е? И мога ли да предприема действия,споразумение за разсрочено плащане,към банката действия за премахване на запора? Благодаря Ви много за всякаква информация по случая,или съвет.


Отговори

 • Здравейте,

  Съдебната практика е единна, че съгласно чл. 446, ал. 1 ГКП трудовото възнаграждение и въобще всяко възнаграждение за труд, както и пенсията са частично секвестируеми, т.е. наложения върху тях запор обхваща само секвестируемата част. Съществуват колебания в практиката единствено по начина на определяне на секвестируемата, съответно – на несеквестируемата част. Трудностите при тълкуването на законовата уредба произтичат от избрания от законодателя подход при определянето им. За да бъде установено точното съдържание на законовата уредба, е необходимо да бъдат разгледани отделно и съобразени правилата за определяне както на несеквестируемата, така и на секвестируемата част на дохода на длъжника.
  Несеквестируемият минимум е определен абсолютно – в размер на минималната работна заплата и това се отнася както за всяко възнаграждение за труд, така и за пенсията. Следователно не може да получаваш по-малко от установената минимална работна заплата в размер на 510 лева за 2018г.
  В случая правен отдел, ще бъде най-компетентен, по съответния въпрос.

  Поздарви,
  Виктория Йотова
 • Здравейте. Отговорете - имате ли връчено съдебно решение за мотивите и размера на наложените удръжки, в сила от кога. Как работодателят Ви уведоми за размера на удръжките? Колко е общият им размер и за колко време следва да Ви ги удържат? Как съдия-изпълнителят Ви уведоми за удръжките и откога? Какъв е точния размер на получаваната работна заплата ? Пиша Ви това, защото какво казва ГПК:
  Чл. 446. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2017 г.) Ако изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд, както и върху пенсия, чиито размери са над минималната работна заплата, може да се удържа само:
  1. ако осъденото лице получава месечно възнаграждение в размер между минималната работна заплата и двукратния размер на минималната работна заплата - една трета част, ако е без деца, и една четвърт част, ако е с деца, които издържа;
  2. ако осъденото лице получава месечно възнаграждение в размер между двукратния размер на минималната работна заплата и четирикратния размер на минималната работна заплата - една втора част, ако е без деца, и една трета част, ако е с деца, които издържа;
  3. ако осъденото лице получава месечно възнаграждение в размер над четирикратния размер на минималната работна заплата - горницата над двукратния размер на минималната работна заплата, ако е без деца, и горницата над два пъти и половина размера на минималната работна заплата, ако е с деца, които издържа.
  (2) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Месечното трудово възнаграждение по ал. 1 се определя, след като се приспаднат дължимите върху него данъци и задължителни осигурителни вноски. И още:
  Несеквестируем доход, получен по сметка в банка

  Чл. 446а. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2017 г.) (1) Несеквестируемостта на доходите по чл. 446, както и на помощи и обезщетения съгласно друг нормативен акт, се запазва и ако са постъпили по банкова сметка, но не по-рано от един месец преди налагане на запора.
  (2) Запорното съобщение не поражда действие по отношение на помощите и обезщетенията по ал. 1 изцяло, както и спрямо пенсията до размера на минималната работна заплата, освен за задължения за издръжка.
  (3) Когато от основанието на постъпленията по банковата сметка е видно, че те представляват възнаграждения за работа, банката не изпълнява запора до размера на минималната работна заплата, освен за задължения за издръжка.
  чл. 446а, ал. 1 от ГПК...
  (3) Когато от основанието на постъпленията по банковата сметка е видно, че те представляват възнаграждения за работа, банката не изпълнява запора до размера на минималната работна заплата, освен за задължения за издръжка.
  Тъй като Вашият казус и специализиран, прочетете внимателно обясненията Тук:
  www.pariteni.bg › Съвети и мнения и веднага приложете правните съвети. Пожелавам Ви успех.

  kazimirc4

 • Много благодаря за бързите и обстойни отговори.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->