Цветелина Цветанова Цветелина Цветанова счетоводител

Ползване на ДДС за лек автомобилИмаме леки автомобили 4+1, за които искаме да ползваме данъчен кредит за консумативи и гориво. Доколкото успях да се информирам, нямам право на това ДДС, тъй като автомобилите са леки.

Има ли начин леките автомобили да станат лекотоварни, или някакъв друг вариант?Отговори

 • Здравейте,

  В общия случай, за да има право предприятието на данъчен кредит автомобилът трябва да не е лек или ако е лек (по смисъла на ЗДДС) трябва да се използва за независимата икономическа дейност на предприятието. Възстановяването на данъчен кредит, при такъв случай, става пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност. Изисква се воденето на пътни листи за всеки автомобил, въз основа на които за всеки месец се изчисляват изминатите км за лично ползване и съответно за независима икономическа дейност. След което се изчислява коефициента, който представлява съотношението между изминати км за икономическа дейност/общо изминати км. Полученият коефициент, съответно, умножавате по нетната стойност във фактурата; по стойността на ДДС и оставащата сума (тази която е за лично ползване) се посочва като друг разход. Съответно, получените стойности се записват в дневник покупки, както следва: другите разходи отиват в к.9, нетната стойност по ф-рата в к. 10 и ддс стойността в к.11.

  Справка за нормативната уредба, по този казус, може да направите в ЗДДС чл.71а и 71б

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Кристина Кондратюк
 • Здравейте,

  В допълнение на горния отговор искам да допълня изключенията, при които може да се ползва данъчен кредит:
  - Право на данъчен кредит възниква и при наем на автомобил, както и за последващите разходи за експлоатация, ако автомобилът се ползва по силата на договор за наем или на договор, предоставящ право за ползване, без автомобилът да става собственост на ползвателя. Изискването обаче е автомобилът да се използва за икономическата дейност на регистрираното лице и то само за целите на извършваните от него облагаеми и възмездни доставки. Тази възможност е достъпна за всяко предприятие, стига да реши да се възползва от нея.
  - Когато превозните средства се използват единствено за транспортни и охранителни услуги, таксиметрови превози, отдаване под наем, куриерски услуги или подготовка на водачи на моторни превозни средства, включително при последващата им продажба.
  - Право на данъчен кредит при автомобил на лизинг е налице само при оперативния лизинг. При оперативния лизинг генерално собствеността върху автомобила не се очаква да се прехвърли на лизингополучателя – тоест автомобилът остава собственост на лизингодателя, за който са и всички отговорности и рискове за автомобила. Договорът за оперативен лизинг трябва да отговаря на следните условия: да не е предвидено прехвърляне правото на собственост върху актива, което би квалифицирало лизинга като финансов, а не като оперативен; ако в договора е уговорена само опция за придобиване, то към датата на първоначално предоставяне на автомобила стойността на сбора от лизинговите вноски без лихвата трябва да е значително по-ниска от пазарната цена на автомобила. В тези случаи договорът за оперативен лизинг по същността си се смята за приравнен на договор за наем, т.е. налице е доставка на услуга, а не на стока, и регистрираното по ЗДДС лице може да ползва данъчен кредит както за автомобила, така и за горивото и разходите за експлоатация.
  - Предвид разпоредбата на чл. 149 от Закона за движение по пътищата за нуждите на типовото одобряване пътните превозни средства се делят на определени категории, като в т. 2 на чл. 149, в категория М са посочени моторни превозни средства, които имат най-малко четири колела и са предназначени за превоз на пътници, а в т. 3 на същия член, в категория N - моторните превозни средства, предназначени за превоз на товари, които имат най-малко четири колела. Ако леките автомобилите са със сертификат с хомологация „N1”, съгласно талона за регистрация като те се третират като товарни и трябва да се използват за целите на извършваните облагаеми доставки и услуги. Също така и наличие на пътен лист осигурява документална обоснованост за използването на превозното средство и за използваните консумативи.

  За справка § 1, т. 18 от ДР на ЗДДС ;чл.149, т.3 от Закона за движение по пътищата

  Поздрави,
  Елизабет Петкова
 • Благодаря Ви за изчерпателните отговори! Изникна още един въпрос, на който търся отговор. Тези автомобили, когато се използват за дейността на фирмата, управителят на дружеството има ли право да ги управлява или не. Благодаря!
 • Управителят на дружеството може да използва автомобилите, както за дейността на фирмата, така и за лично ползване, като трябва да се съобразите с реда на облагане. Разходите, свързани с управлението и оперативната дейност на фирмата трябва да са документално обосновани (пътни листи и фактури, касови бележки за заредено гориво).
 • Точно реда на облагане ме притеснява, защото разходите ще са за дейността на фирмата, на автомобила се води пътна книжка, има касови бележки за зареденото гориво, но с тези разходи не трябва ли да се преобразува финансовия резултат, тъй като автомобила се управлява от Управителя?
 • Не. Когато автомобилът се използва за дейността на фирмата, независимо кой го управлява, разходите за гориво ще се признават за разходи за дейността и няма да се начислява данък върху разходите. Трябва да документирате разхода за гориво с фактура (първичен счетоводен документ), съгласно чл.10, ал.1. С данък върху разходите, съгласно чл. 204, ал.1, т.4 се облагат разходите в натура, , свързани със собствени, наети и/или предоставени за ползване активи, предоставени за лично ползване, независимо дали е работник, служител, управител или съдружник. Важно е дали разходите за този транспорт са свързани с дейността или са личен разход на някое от тези лица.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->