Neli Tsoneva Neli Tsoneva Потребител

ГФО на ЮЛНЦВъв връзка със Закона за счетоводството и НСС 9

1. От какво трябва да се състои ГФО на ЮЛНЦ?

2. Къде трябва да се публикува ГФО на ЮЛНЦ , при положение, че сдружението не се е пререгистрирало в

Агенция по вписванията, тъй като срока е до 31.12.2020 г.


Отговори

  • 16 Feb 2018 14:01
  • Slavi Slaven (Потребител)
  • Компания: ВИБ КОНСУЛТ
  • 0
  И аз се интересувам от тези въпроси ...
 • Здравейте,

  За ЮЛНЦ си има отделен закон – Закон за юридическите лица с нестопанска цел. За тях също така е приложим и Закона за счетоводството, съгласно който те трявбва да съставят годишните си финансови отчети на базата на Национален счетоводен стандарт – това е СС 9 - Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност.
  В СС 9 си има конкретни бланки, съгласно които трябва да изготвите и представите годишните си финансови отчети.

  От 01.01.2018 г. има нови разпоредби в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, съгласно които дейностите по регистрация, промени и отчитане на дейността на ЮЛНЦ се извършват от Агенцията по вписванията.
  Съгласно чл. 38, ал. 1, т. 2 от Закона за счетоводството, ЮЛНЦ публикуват годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет и годишните доклади, както следва: чрез заявяване за обявяване и предоставянето им в регистър на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията при условията и по реда на ЗЮЛНЦ, в срок до 30 юни на следващата година.

  От началото на 2018 г. вече няма законово основание за вписване на обстоятелства и обявяване на актове на юридически лица с нестопанска цел в обществена полза в Централния регистър на юридическите лица при Министерство на правосъдието.
  Съгласно §25, ал.1 на Преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на ЗЮЛНЦ, е предвиден тригодишен срок, считано от 01.01.2018 г. за пререгистрация в Агенция по вписванията на всички юридически лица, вписани в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при окръжните съдилища.
  Съгласно §25, ал.8 на ПЗР на ЗЮЛНЦ, със заявлението за пререгистрация могат да бъдат подавани и заявления за вписване на ново обстоятелство, заличаване и обявяване.

  Поздрави,
  Величка Павлова

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->