Mishel Mishel Потребител

ГДД по чл.92 шифър 0100Приход -сума с корективен характерФирма регистрирана по ДДС строи обществена сграда.Няма приходи през отчетната година има само разходи за строеж на сграда и др.разходи по партиди ток,вода, такса смет. Всички разходи се осчетоводяват в гр.60.За да се спази счетоводния принцип на съпоставяне на приходите и разходите.

Към края на годината се отнасят по направление всички разходи т.е разходи за стоежа на сградата се натрупват по сметка 613 “Разходи за придобиване на ДМА”,а др.разходи се включват в сметка 611”Разходи по основна дейност”.

В ОПР натрупаните разходи по сметка 613 отиват в Приходната част ред “Разходи за придобиване на ДМА по стопански начин” сумата има корективен характер,а в Баланса с/ка 613 се отразява в Актива част 2 Т.4 “Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане”.В края на отчетния период с/ка 613 ще има дебитно салдо докато дейноста по придобиване на сградата не е приключила.Това което съм отразила в ОПР като приход и разход ли трябва да запиша в ГДД по чл.92 ?Притеснява ме всъщност прихода тъй като фирмата е регистрирана по ДДС и има подавани Справка -декларации по ДДС.При проверка от НАП трябва да пиша обяснения,че всъщност дружеството няма приходи в Справка - декларация ,а прихода е само в ОПР и има корективен характер заради формата на отчета. Как трябва да се попълни ГДД по чл.92шифър 0100 Приходи?


Отговори

 • Здравейте Мишел,

  В случай, че дружеството прилага Националните счетоводни стандарти, то е необходимо да използвате приложението (бланката) за ОПР към към СС1 Представяне на финансови отчети. След като сте отразили тези разходи по сметките от гр. 60 и след това сте ги прехвърлили по сметка 613 “Разходи за придобиване на ДМА”, то в ОПР веджнъж ги посочвате като разходи по икономичсески елементи и след това е необходимо да се направи корекция на тези разходи, тъй като те по своята същност са актив, който се посочва в баланса. Тази корекция се извършва в приходната част на ОПР-то, чрез използване на корекционния ред - “Разходи за придобиване на ДМА по стопански начин”.
  Ако прилагате Международните счетоводни стандарти и имате такива разходи, които са минали по сметките от гр.60, то за целите на отчета просто не ги посочвате като разходи, защото те по своята същност са актив, съответно не ги посочвате и като приходи, чрез използване на корекционна сметка в приходната част.

  В ГДД по чл.92 от ЗКПО, в шифър 0100 Общо приходи, се посочват приходите в отчета за приходите и разходите или отчета за доходите. Там имате две опции:
  1. В случай че сте по НСС и в ОПР сте посочили като разходи и като приходи тези натрупани разходи за придобиване на ДМА, то и в ГДД трябва да направите същото;
  2. В случай че сте по МСС и не сте ги посочили в Отчета за доходите, то и в ГДД не ги посочвате нито като приходи, нито като разходи.

  Поздрави,
  Величка Павлова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->