Maria Todorova Maria Todorova Счетоводство счетоводител

Начисляване и изплащане на дивидент и валутна разликаОтносно изплащане на дивидент на собственик на ЕООД.

За 2017 г ЕООД-то ще приключи с печалба, която ще покрие загубата от 2016 и остава на печалба .

Собственикът желае по най бързия начин да получи оставащата сума от Печалбата като дивидент.

Кога трябва да се начисли дивидента ? След приключване и подаване на ГДД по чл.92 или може и преди това с Решение на ОС.

Относно валутна разлика:

Фирмата извършва комп.услуги за трети страни (САЩ), фактурите за продажба са във долари и сумите по задълженията се получават в долари във валутна сметка на ЕООД-то. За бг счетоводството се осчетоводяват по курса на деня. В края на годината се начислява курсова разлика за валутната сметка . Тази година разликата е отрицателна, тъй като в първите месеци на годината курса беше висок, 1,80-1,82-1,84. Тази разлика не влия ли и на приходите в с/ка 70 ? Има ли някаква счетоводна операция за тези приходи,които са осчетоводени по високия курс на долара? Имам впредвид, не влияе ли на нетните приходи тази разлика, или само на финансовия резултат ?Отговори

 • Здравейте,

  решението за разпределяне на дивидент се взема едва след като бъде приет ГФО на даденото дружество. Тъй като дружеството е ЕООД, следва да бъде съставено решение на едноличния собственик на капитала, в което той (едноличният собственик) решава да разпредели двидент от неразпределената печалба.
  Съответно, до края на месеца, следващ 3- месечието, през което дивидентът е бил разпределен, следва да бъде подадена декларация по чл.55 от ЗДДФЛ за удържания данък върху дивидентите.

  По втория Ви въпрос: Съгалсно приложимите счетоводни стандрати СС 21/ МСС 21 всички разчети и парични позиции в чуждестранна валута следва да бъдат отчетени по заключителкния курс на БНБ на съответната валута. Всички промени на курсовите разлики се отчитат като текущ приход или разход от валутни операции, като по своята същност те са вид финансов приход/ разход и оказват влияние върху финансовия резултат за периода, т.е. следва да бъдат вклчени в ОПР на дружеството.

  Поздрави,
  Станислав
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->