Margarita Ilieva Margarita Ilieva Потребител

ч327 ал1 т6Здравейте, трудовият ми договор е по чл.67, ал.1, т.1 във вр. с чл.70 ал.1, 6-те месеца изпитателен срок минаха. Работя от около 8-9 месеца. Въпросът ми е мога ли да напусна без предизвестие по чл.327 ал.1 т.6 от КТ. Редовен студент съм 4-ти курс, предстой ми сесия, работодателя ми няма да ме пусне без месец предизвестие.Мога ли да напусна по този член без последствия? До сега не съм взимала платен отпуск, какво трябва да напиша в молбата за напускане за да ми се изплати полагащият платен отпуск? Благодаря!


Отговори

 • Здравейте.Законовата норма се отнася за случаите, когато се преминава от по-ниска към по-висока форма на обучение. Това не е Вашия случай!
  Чл. 169. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Работник или служител, който учи в средно или висше училище без откъсване от производството със съгласието на работодателя, има право на платен отпуск в размер 25 работни дни за всяка учебна година.
  (3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Учащите се по ал. 1 имат право еднократно и на платен отпуск от 30 работни дни за подготовка и явяване на зрелостен или държавен изпит, включително и за подготовка и защита на дипломна работа, дипломен проект или дисертация.
  Чл. 171. (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Работниците и служителите по чл. 169, ал. 1 имат право и на неплатен отпуск в следните размери:
  1. за подготовка и явяване на изпит - до 20 работни дни за учебна година;
  2. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) за подготовка и явяване на приемен, на зрелостен или на държавен изпит, включително и за подготовка и защита на дипломна работа или дипломен проект в средни учебни заведения - до 30 работни дни;
  3. за подготовка и явяване на държавен изпит, включително и за подготовка и защита на дипломна работа или на дипломен проект във висши учебни заведения - до 4 месеца;
  4. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) за подготовка и защита на дисертация от задочни докторанти или от докторанти на самостоятелна подготовка - до 4 месеца.
  (2) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Когато съгласие на работодателя не е дадено, работникът или служителят, който учи в средно или във висше училище без откъсване от производството, има право на неплатен отпуск в размерите по ал. 1, намалени наполовина.
  (3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Неплатеният отпуск по ал. 1 и 2 се признава за трудов стаж.
  Чл. 171а. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Отпуските на учащите се по този раздел се ползват във време, определено от работника или служителя в зависимост от организацията на учебния процес, след писмено уведомяване на работодателя най-малко 7 дни предварително.
  От всичко изложено следва, че трябва да говорите с работодателя си. И да решите-искате да учите при отпуск във фирмата или да я напуснете ?! И още- имате ли писменото съгласие на работодателя за следването си или не ?!

  kazimirc4
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->