виолета маркова виолета маркова медицинска сестра

съкращение по чл.328,ал 1 т.3Здравейте,работа като мед. сестра в частна лаборатория.Връчиха ми предизвестие по съответния член без обяснение за причината и наличие на все още работа.

След изтичането на предизвестието ми на мое место управителя слага друга колежка,която също е служител във лабораторията,но по договор се води в друг град.

Какви са вариантите да потърся правата си и да осъдя фирмата за оставането ми без работа поради липса на такава,а в същото време на моето место ще работи друга колежка?


Отговори

 • Здравейте,

  При уволнение поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване обема на работа, спиране на работата за повече от 15 работни дни, при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което той работи, когато то се премества в друго населено място или местност, или когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност, работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя. Обезщетението е в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа, но за не повече от 1 месец. С акт на Министерския съвет, с колективен трудов договор или с трудовия договор може да се предвижда обезщетение за по-дълъг срок. Ако в този срок работникът или служителят е постъпил на работа с по-ниско трудово възнаграждение, той има право на разликата за същия срок.
  Сумата на обезщетението е в размер на брутното трудово възнаграждение, получено от работника или служителя за месеца, предхождащ месеца, в който е възникнало основанието за съответното обезщетение, или последното получено от работника или служителя месечно брутно трудово възнаграждение, доколкото друго не е предвидено.
  Обезщетението не се изплаща към датата на прекратяване на ТД, тогава служителя все още няма право на него. То не се посочва като дължимо в заповедта за уволнение. Най-малко 30 календарни дни след прекратяването на трудовото правоотношение, служителя може да се яви при бившия си работодател, за да получи обезщетението. Важно е да се знае, че обезщетението се изплаща при поискване от служителя, и работодателя не е длъжен да го потърси, за да му го изплати. Може да потърсите правата си като се обърнете към инспекцията по труда и правен отдел.

  За справка: чл. 328 ал. 1 т.3 от КТ; чл. 221 ал.1 от КТ

  Моля, имайте предвид, че това е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Виктория Йотова

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->