Задай въпрос тук
Даниела Петкова Даниела Петкова Потребител

Прекратяване на ТД поради смяна на собственик на фирматаЗдравейте.

Днес разбрах от колеги ( тъй като съм болничен до 28.11.2017),че от началото на другия месец собственика на фирмата ни ще е друг.Накарали са ги по взаимно съгласие да подпишат документ за прекратяване на трудово правоотношение ,без подадена молба от тяхна страна за напускане.

Но не са им предоставили и договор от другата фирма,която ще стане собственик от 1.12.2017г

Бих искала да ме ориентирате какво да правя,тъй като в досегашната фирма бях с определено работно време,поради местожителство извън градът в който се намира фирмата.Пътуването ми е проблемно и мога да работя най-късно до 18.00ч,а фирмата има работно време от 8.00-21.30ч ,като работя по 8 часа на ден и почивам събота и неделя. Останалите колеги са на 6-часови смени през седмицата и една смяна по 12 часа събота или неделя.

Лошото е,че едва ли новите собственици ,ще се съгласят да работя по този начин.При мен е много трудно да намеря такова работно място,с подходящо работно време и заплащане.Могат ли без предизвестие да прекратят трудовите ми правоотношения,да ме накарат да подпиша съгласие за прекратяване на тд преди да ми покажат и подпиша другият трудов договор от другата фирма и дължат ли ми някакво обещетение,ако го нарпавят?

В ТД ми гласи следното :

1. Служителят изпълнява задълженията си при условията на 8 (осем) часов работен ден,

и 5 (пет) дневна 40 (четиридесет) часова работна седмица.1.1. Служителят изпълнява задълженията си при условията на чл. 141 от КТ – работа на

смени. Редуването на смените се определя от утвърден от Работодателя график. Полагане на извънреден труд се допуска само по изключение при спазване на условията и в размерите, посочени в КТ.1.2. За длъжността, заемана от Служителя, се въвежда сумирано изчисляване на работното време, приложимо за период от 1 (един) месец.2. Служителят получава общо месечно трудово възнаграждение в размер на ...... лв. за 8 /осем/ часа работно време, при сумирано изчисляване на работното време, като в посоченото възнаграждение е включено и допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит.3. Договорът се сключва със срок за изпитване от шест месеца, уговорен в полза на Работодателя. В срока за изпитване, Служителят може да го прекрати с двумесечно писмено придизвестие.3.1. След изтичане на срока за изпитване и в случай, че никоя от страните не е прекратила договора, същият се счита за трудов договор сключен за неопределено време.3.2. Трудовият договор за неопределено време може да бъде прекратен от всяка една от страните с двумесечно писмено предизвестие. Работодателя си запазва правото, при настъпване промяна в обстоятелствата за правоспособността на Служителя или по повод изразената в чл.1 от настоящия Договор декларация от страна на Служителя, да прекрати договора без предизвестие.3.3. Страната, която прекратява трудовото правоотношение с предизвестие, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, при което дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение за неспазения срок на предизвестието, като в случай, че Служителят е страната, която не спазва срока на предизвестие, същият дава съгласие дължимото към работодателя обезщетение да бъде удържано от последното му трудово възнаграждение, полагащото му се обезщетение за неизползван платен годишен отпуск или от други суми, които му се дължат от Работодателя.3.4. Страната, която е предизвестена за прекратяване на трудовото правоотношение, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, като дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение за неспазения срок на предизвестие, като в случай, че Служителят е страната, която не спазва срока на предизвестие, същият дава съгласие дължимото към работодателя обезщетение да бъде удържано от последното му трудово възнаграждение, полагащото му се обезщетение за неизползван платен годишен отпуск или от други суми, които му се дължат от Работодателя.

Отговори

Свързани с Кодекса на труда

-->