Валя Луканова Валя Луканова счетоводител

неиздаден протокол по чл.117 от ЗДДСПри подаване на ДДС за месец 7.2017г. в дневника за продажби трябва да е отразен протокол по чл. 117, издаден за закупена пшеница. Протокола е вкаран в програмата, но без отметка, че е доставка по приложение №2. В НАП не го виждат протокола и искат да съставят акт за нарушение. Има ли начин да се избегне акта и ако се състави , как да се обжалва?


Отговори

 • Здравейте,

  След като през м.07.2017 г. не сте издали протокол, то Вие сте нарушили чл. 86.от ЗДДС (1) Регистрирано лице, за което данъкът е станал изискуем, е длъжно да го начисли, като:
  1. издаде данъчен документ, в който посочи данъка на отделен ред;
  2. включи размера на данъка при определяне на резултата за съответния данъчен период в справка-декларацията по чл. 125 за този данъчен период;
  3. посочи документа по т. 1 в дневника за продажбите за съответния данъчен период.
  (2) Данъкът е дължим от регистрираното лице за данъчния период, през който е издаден данъчният документ, а в случаите, когато не е издаден такъв документ или не е издаден в срока по този закон - за данъчния период, през който данъкът е станал изискуем.
  (3) Не се начислява данък при извършване на освободена доставка, освободено вътреобщностно придобиване, както и при доставка с място на изпълнение извън територията на страната.
  (4) Алинея 1, т. 1 и 2 и ал. 2 не се прилагат в случаите по чл. 131, ал. 1.

  За съжаление неумишленият пропуск не е причина за избягване на санкция.

  Санкциите за неиздаване на протокол по чл.117 са записани в чл.180; 180а и 182 от ЗДДС.

  Относно обжалването на акта, препоръчвам да се консултирате с адвокат.

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Димона Стоянова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->