Кристина Караджова Кристина Караджова Потребител

Неспазване на предизвестие от работникЗдравейте,
Трудовия ми договор е със срок на изпитание. Аз подавам Предизвестие от 1 м. за напускане, но ми се налага да не го спазя с три дни. Знам, че дължа за тези три дни обещетение на работодателя, но той ме уведуми че ще предприема действия за неявяването ми на работа за тези дни. Може би има предвид дисциплинатно уволнение за неявяване на работа. Има ли това право?Отговори

 • Здравейте,

  Виновното неизпълнение на трудовите задължения е нарушение на трудовата дисциплина. Нарушителят се наказва с дисциплинарни наказания независимо от имуществената, административнонаказателната или наказателната отговорност, ако такава отговорност се предвижда.
  Видовете нарушения на трудовата дисциплина са:
  - закъснение, преждевременно напускане на работа, неявяване на работа или неуплътняване на работното време;
  - явяване на работника или служителя на работа в състояние, което не му позволява да изпълнява възложените му задачи;
  - неизпълнение на възложената работа, неспазване на техническите и технологичните правила;
  - произвеждане на некачествена продукция;
  - неспазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труда;
  - неизпълнение на законните нареждания на работодателя;
  - злоупотреба с доверието и уронване на доброто име на предприятието, както и разпространяване на поверителни за него сведения;
  - увреждане на имуществото на работодателя и разпиляване на материали, суровини, енергия и други средства;
  - неизпълнение на други трудови задължения, предвидени в закони и други нормативни актове, в правилника за вътрешния трудов ред, в колективния трудов договор или определени при възникването на трудовото правоотношение.

  За тях дисциплинарните наказания са:
  - забележка;
  - предупреждение за уволнение;
  - уволнение.

  Дисциплинарно уволнение може да се налага за:
  -три закъснения или преждевременни напускания на работа в един календарен месец, всяко от които не по-малко от 1 час;
  -неявяване на работа в течение на два последователни работни дни;
  -системни нарушения на трудовата дисциплина;
  -злоупотреба с доверието на работодателя или разпространяване на поверителни за него сведения;
  - ощетяване на гражданите от работници или служители в търговията и услугите чрез измама в цената, теглото, качеството на стоката или услугата;
  - участие в хазартни игри чрез телекомуникационни средства на предприятието и се възстановяват направените разходи в пълен размер;
  - други тежки нарушения на трудовата дисциплина.

  Работодателят е длъжен преди налагане на дисциплинарното наказание да изслуша работника или служителя или да приеме писмените му обяснения и да събере и оцени посочените доказателства. Когато работодателят предварително не е изслушал работника или служителя или не е приел писмените му обяснения, съдът отменя дисциплинарното наказание, без да разглежда спора по същество.

  За справка: Кодекса на труда: Раздел III- Дисциплинарна отговорност

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение и няма обвързващ характер!

  Пзодрави,
  Салих Асанов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->