Международна Обща Рамка за Ангажименти за Изразяване на Сигурност


(В сила за доклади за изразяване на сигурност, издадени на или след 1 януари 2005 г.)


СЪДЪРЖАНИЕ


Параграф

Въведение

1 – 6

Определение и цел на ангажимента за изразяване на сигурност

7 – 11

Обхват на общата рамка

12 – 16

Приемане на ангажимент

17 – 19

Елементи на ангажимент за изразяване на сигурност

20 – 60

Неподходящо използване на името на практикуващия професионален счетоводител

61

Приложение: Разлики между ангажименти за изразяване на разумна степен на сигурност и ангажименти за изразяване на ограничена степен на сигурностВъведение

        1. В настоящата Обща рамка се определят и описват елементите и целите на ангажименти за изразяване на сигурност и се идентифицират ангажиментите, спрямо които се прилагат Международните одиторски стандарти (МОС), Международните стандарти за ангажименти за извършване на преглед (МСАИП) и Международните стандарти за ангажименти за изразяване на сигурност (МСАИС). Тя предоставя основните критерии за:

               (а) Професионални счетоводители на публична практика ("практикуващи професионални счетоводители", когато извършват ангажименти за изразяване на сигурност. Професионалните счетоводители в публичния сектор се насочват към "Перспективата за публичния сектор" в края на Общата рамка. Професионални счетоводители, които не са нито на публична практика, нито в публичния сектор, се насърчават да вземат под внимание и се съобразяват с Общата рамка при изпълнението на ангажименти за изразяване на сигурност.

               (б) Други лица, участващи в ангажименти за изразяване на сигурност, включително предвидените потребители на доклада за изразяване на сигурност и отговорното лице.

               (в) Съвета по Международните одиторски стандарти и стандарти за изразяване на сигурност (СМОССИС) при разработването на МОС, МСАИП и МСАИС.

        2. Настоящата Обща рамка сама по себе си не създава стандарти и не предоставя процедурни изисквания за изпълнението на ангажименти за изразяване на сигурност. МОС, МСАИП и МСАИС съдържат основните принципи, съществените процедури и свързаните по съдържание с тях насоки, съответстващи на концепцията в настоящата Обща рамка за изпълнението на ангажименти за изразяване на сигурност. Връзката между Общата рамка и МОС, МСАИП и МСАИС се илюстрира в раздел "Структура на становищата, издадени от СМОССИС" в Ръководство за международни становища за одит, ангажименти за изразяване на сигурност и етика.

        3 Общият преглед на настоящата Обща рамка включва:

Настоящата Обща рамка разглежда ангажименти за изразяване на сигурност, изпълнявани от практикуващи професионални счетоводители. Тя дава основните критерии, валидни за свободно практикуващите и за други лица, участващи в ангажименти за изразяване на сигурност, като тези, ангажиращи практикуващ професионален счетоводител ("ангажиращата страна").

• Определение и цел на ангажимента за изразяване на сигурност: В настоящия раздел се дефинират ангажиментите за изразяване на сигурност и се идентифицират целите на двата вида ангажименти за изразяване на сигурност, които практикуващият професионален счетоводител има право да изпълнява. Общата рамка разглежда тези два вида ангажименти – за изразяване на разумна степен на сигурност и за изразяване на ограничена степен на сигурност.

• Обхват на Общата рамка: В този раздел се разграничават ангажиментите за изразяване на сигурност от останалите ангажименти, като например, ангажименти за предоставяне на консултации.

• Приемане на ангажимент: В този раздел се излагат характеристиките, които трябва да бъдат демонстрирани преди практикуващия професионален счетоводител да може да приеме ангажимент за изразяване на сигурност.

• Елементи на ангажимент за изразяване на сигурност: В този раздел се идентифицират и се обсъждат пет елемента, типични за ангажименти за изразяване на сигурност, изпълнявани от практикуващи професионални счетоводители:тристранно взаимоотношение, предмет, критерии, доказателства и доклад за изразяване на сигурност. Обясняват се важни различия между ангажиментите за изразяване на разумна степен на сигурност и ангажиментите за изразяване на ограничена степен на сигурност (също изложени и в Приложението). В този раздел се обсъждат и, например, съществените промени в предмета на ангажиментите за изразяване на сигурност, изискваните характеристики на подходящите критерии, ролята на риска и съществеността в ангажиментите за изразяване на сигурност, и как се изразяват заключенията във всеки един от двата вида ангажименти за изразяване на сигурност.

• Неподходящо използване на името на практикуващия професионален счетоводител: В този раздел се обсъждат ефектите от асоциирането на свободно практикуващия с предмета.

Единни принципи и стандарти за контрол върху качеството

        4. В допълнение към настоящата Обща рамка и МОС, МСАИП и МСАИС практикуващите професионални счетоводители, които изпълняват ангажименти за изразяване на сигурност, се ръководят от:

               (а) Етичният кодекс на професионалните счетоводители на МФС (Кодексът),който установява фундаменталните етични принципи за професионални счетоводители; и

               (б) Международните стандарти за контрол върху качеството (МСКК), които установяват стандарти и предоставят насоки за системата за контрол върху качеството на фирмата.

        5. В част А от Кодекса се разглеждат фундаменталните етични принципи, които всички професионални счетоводители са задължени да спазват, включително:

               (а) почтеност;

               (б) обективност;

               (в) професионална компетентност и надлежно внимание;

               (г) конфиденциалност;

               (д) професионално поведение.

        6. Част Б от Кодекса, който се прилага само към професионални счетоводители на публична практика ("практикуващи професионални счетоводители"), включва концептуален подход към независимостта, който взема под внимание за всеки ангажимент за изразяване на сигурност, заплахите за независимостта, приетите защитни мерки и обществения интерес. Тя изисква фирмите и членовете на екипите по ангажименти за изразяване на сигурност да идентифицират и оценяват обстоятелствата и взаимоотношенията, които създават заплахи за независимостта им и да предприемат подходящи действия за елиминиране на тези заплахи или намаляването им до приемливо ниво чрез прилагането на защитни мерки.

        7."Ангажимент за изразяване на сигурност" означава ангажимент, в който практикуващият професионален счетоводител изразява заключение, разработено с цел да повиши степента на доверие на предвидените потребители, различни от отговорното лице, относно резултата от оценката или измерването на даден предмет спрямо определени критерии.

        8. Изходът от оценката или измерването на предмета е информация, която се получава в резултат от прилагането на критериите към предмета. Например:

• Признаването, измерването(оценяването), представянето и оповестяването, представени във финансовия отчет (резултата) произтича от прилагането на дадена обща рамка за финансова отчетност за признаване, измерване, представяне и оповестяване, като например Международните стандарти за финансови отчети (МСФО), (критерии) за финансовото състояние на предприятието, финансовите резултати от дейността и паричните потоци (предмета).

• Дадено твърдение за вярност относно ефективността на вътрешния контрол (резултата) произтича от приложението на обща рамка за оценка на ефективността на системи за вътрешен контрол, като КОСК4 или КСКИ5 (критерии) за вътрешен контрол, процес (предмет).

В останалата част от настоящата Обща рамка терминът "информация по предмета" ще се използва за означаване на резултата от оценката или измерването на предмета. Информацията по предмета е тази, за която практикуващият професионален счетоводител събира достатъчни и уместни доказателства, за да осигури разумна база за формулиране на заключение в доклада за изразяване на сигурност.

        9. Информацията по предмета може да не бъде изразена по подходящ начин в контекста на предмета и критериите и следователно може да съдържа неточности,отклонения и несъответствия, потенциално в съществен размер. Това възниква, когато информацията по предмета не отразява надлежно прилагането на критериите спрямо предмета, например, когато финансовият отчет на предприятието не дава вярна и честна представа (или не представя достоверно, във всички съществени аспекти) неговото финансово състояние, финансовите резултати от дейността и паричните потоци в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети, или когато твърдението за вярност на предприятието, че системата за вътрешен контрол е ефективна, не е представено достоверно, във всички съществени аспекти, на базата на КОСК или КСКИ.

        10. В някои ангажименти за изразяване на сигурност оценката или измерването на предмета се извършва от отговорното лице, като информацията по предмета е във формата на твърдение за вярност от отговорното лице, която се предоставя на разположение на предвидените потребители. Тези ангажименти се наричат "ангажименти, базирани на твърдения за вярност". В други ангажименти за изразяване на сигурност практикуващият професионален счетоводител или извършва директно оценката или измерването на предмета, или получава изявления от отговорното лице, че е извършило оценката или измерването, но които не са на разположение на предвидените потребители. Информацията по предмета се предоставя на предвидените потребители в доклада за изразяване на сигурност. Тези ангажименти се наричат "ангажименти, базирани на пряко докладване".

        11. Съгласно тази Обща рамка съществуват два вида ангажименти за изразяване на сигурност, които практикуващият професионален счетоводител има право да изпълнява: ангажимент за изразяване на разумна степен на сигурност; и ангажимент за изразяване на ограничена степен на сигурност. Целта при ангажимент за изразяване на разумна степен на сигурност е намаляването на риска на ангажимент за изразяване на сигурност до приемливо ниско ниво при конкретните обстоятелства на ангажимента6 като база за положителна форма за изразяване на заключението на практикуващия професионален счетоводител. Целта на ангажимент за изразяване на ограничена степен на сигурност е намаляването на риска на ангажимент за изразяване на сигурност до ниво, което е приемливо при конкретните обстоятелства на ангажимента, но този риск е по-голям от ангажимента за изразяване на разумна степен на сигурност, и е като база за отрицателна форма за изразяване на заключението на практикуващия професионален счетоводител.

Не всички ангажименти, изпълнявани от практикуващи професионални счетоводители, са ангажименти за изразяване на сигурност. Други често изпълнявани ангажименти, които не отговарят на горепосоченото определение (и следователно не са обхванати в настоящата Обща рамка) включват:

• Ангажименти, обхванати от Международните стандарти за свързани услуги, като например ангажиментите за извършване на договорени процедури и компилиране на финансова и друга информация.

• Изготвяне на данъчни декларации, когато не е направено заключение, изразяващо сигурност.

• Консултантски ангажименти (ангажименти за предоставяне на съвети)7, като управленско и данъчно консултиране.

Ангажиментът за изразяване на сигурност може да бъде част от по-голям ангажимент, например, когато ангажимент за предоставяне на консултации по бизнес-придобиване включва изискване за даване на сигурност относно историческа или перспективна финансова информация. При такива обстоятелства настоящата Обща рамка е уместна само за тази част от ангажимента, която е за изразяване на сигурност.

Следните ангажименти, които могат да отговорят на определенията в параграф 7, не трябва да бъдат изпълнявани в съответствие с настоящата Обща рамка:

               (а) ангажиментите за даване на свидетелски показания в съдебни производства относно счетоводни, одиторски, данъчни и други въпроси;

               (б) ангажименти, които включват професионални мнения, възгледи или формулировки, от което потребителят може да извлече някаква сигурност, само ако всички от посочените по-долу бъдат приложени:

               (i) тези мнения, възгледи или формулировки имат чисто инцидентен характер по отношение на цялостния ангажимент;

               (ii) всеки писмен доклад е изрично ограничен за ползване до предвидените потребители, посочени в доклада;

               (iii) съгласно писмено уточнение с предвидените потребители, ангажиментът не е предназначен да бъде ангажимент за изразяване на сигурност;

               (iv) ангажиментът не е представен като ангажимент за изразяване на сигурност в доклада на професионалния счетоводител.


Обхват на Общата рамка

        7. Консултантските ангажименти ангажират техническите умения, образование, наблюдения, опит и познания за консултантския процес на професионалния счетоводител. Консултантският процес е аналитичен процес, който обичайно включва комбинации от дейности, свързани с определянето на целите, установяването на факти, дефинирането на проблеми или възможности, оценката на алтернативи, разработването на препоръки, включително действия, и комуникация на резултатите, и понякога изпълнение и на последващи действия. Докладите (ако бъдат издадени) обичайно са написани в разказвателен (или "разширен формат") стил. В общия случай извършената работа е само за ползване и в полза на клиента. Характерът и обхватът на работата се определя от договора между професионалния счетоводител и клиента. Всяка услуга, която отговаря на определението на ангажимент за изразяване на сигурност, не е вече ангажимент за консултантска услуга, а е ангажимент за изразяване на сигурност.

Практикуващ професионален счетоводител, който издава доклад по ангажимент,който не е ангажимент за изразяване на сигурност, съгласно обхвата на настоящата Обща рамка, ясно разграничава този доклад от доклад по ангажимент за изразяване на сигурност. Така че, за да не бъдат обърквани потребителите, доклад,

който не е доклад за изразяване на сигурност, избягва например:

• Загатване за спазване на настоящата Обща рамка, МОС, МСАИП или МСАИС.

• Неподходящо използване на думите "изразяване на сигурност", "одит" или "преглед".

• Включване на изявление, което разумно би било объркано със заключение, чиято цел е да повиши степента на доверие на предвидените потребители относно резултата от оценката или измерването на предмета спрямо съответните критерии.

Практикуващият професионален счетоводител и отговорното лице могат да се договорят да прилагат принципите на настоящата Обща рамка към ангажимента, когато няма други предвидени потребители, различни от отговорното лице, но когато всички изисквания на МОС, МСАИП или МСАИС са изпълнени. В тези случаи докладът на практикуващия професионален счетоводител включва изявление, ограничаващо използването на доклада до отговорното лице.

Практикуващ професионален счетоводител приема ангажимент за изразяване на сигурност само когато предварителните познания на свободно практикуващия одитор за обстоятелствата на ангажимента показват, че:

               (а) ще бъдат изпълнени съответните етични изисквания, като независимост и професионална компетентност;

               (б) ангажиментът притежава всички от следните характеристики:

               (i) предметът е уместен;

               (ii) критериите, които трябва да бъдат използвани, са подходящи и са на разположение за предвидените потребители;

               (iii) практикуващият професионален счетоводител има достъп до достатъчни и уместни доказателства в подкрепа на своето заключение;

               (iv) заключението на практикуващия професионален счетоводител е във форма, която е подходяща за ангажимент за изразяване на разумна степен на сигурност или за ангажимент за изразяване на ограничена степен на сигурност, като трябва да се съдържа в писмен доклад; и

               (v) практикуващият професионален счетоводител е удовлетворен относно съществува разумна цел за ангажимента. Ако съществува съществено ограничение в обхвата на работа на практикуващия професионален счетоводител (вж. параграф 55), може да е малко вероятно ангажиментът да има разумна цел. Също така, практикуващият професионален счетоводител може да вярва, че ангажиращата страна възнамерява да асоциира неговото име с предмета по неподходящ начин (вж. параграф 61).

Конкретни МОС, МСАИП или МСАИС могат да включват допълнителни изисквания, които трябва да бъдат удовлетворени преди приемането на ангажимента.

Когато потенциален ангажимент не може да бъде приет като ангажимент за изразяване на сигурност, тъй като той не притежава всички характеристики от предходния параграф, ангажиращата страна може да е в състояние да идентифицира различен ангажимент, който ще отговори на потребностите на предвидените потребители. Например:

               (а) Дори ако първоначалните критерии не са подходящи, въпреки това може да бъде изпълнен ангажимент за изразяване на сигурност, ако:

               (i) ангажиращата страна може да идентифицира аспект от първоначалния предмет, за който тези критерии са подходящи и практикуващият професионален счетоводител би могъл да изпълни ангажимент за изразяване на сигурност относно този аспект на предмета, по свое решение. В тези случаи докладът за изразяване на сигурност ясно посочва, че той не се отнася до първоначалния предмет в неговата пълнота; или

               (ii) могат да бъдат избрани или разработени алтернативни критерии, подходящи за първоначалния предмет.

               (б) Ангажиращата страна може да поиска ангажимент, който не е ангажимент за изразяване на сигурност, като например ангажимент за предоставяне на консултации или ангажимент за извършване на договорени процедури.

Приемайки ангажимент за изразяване на сигурност, практикуващият професионален счетоводител не може да променя този ангажимент в ангажимент, който не е за изразяване на сигурност, или от ангажимент за изразяване на разумна степен на сигурност в ангажимент за изразяване на ограничена степен на сигурност без разумно основание. Промяна в обстоятелствата, която се отразява върху изискванията на предвидените потребители или неразбиране относно характера на ангажимента, обикновено оправдава искане за промяна в ангажимента. Ако се направи такава промяна, свободно практикуващият не следва да пренебрегва доказателствата, които са били получени преди промяната.


Елементи на ангажимент за изразяване на сигурност

        20. В настоящия раздел се разглеждат следните елементи на ангажимент за изразяване на сигурност:

               (а) тристранно взаимоотношение, включващо практикуващия професионален счетоводител, отговорното лице и предвидените потребители;

               (б) уместен предмет;

               (в) подходящи критерии;

               (г) достатъчни и уместни доказателства;

               (д) писмен доклад за изразяване на сигурност във формат, отговарящ на ангажимент за изразяване на разумна степен на сигурност или за ангажимент за изразяване на ограничена степен на сигурност.


Тристранно взаимоотношение

        21. Ангажиментите за изразяване на сигурност включват три отделни страни: практикуващ професионален счетоводител, отговорно лице и предвидени потребители.

        22. Отговорното лице и предвидените потребители могат да бъдат от различни предприятия или от същото предприятие. Пример за последното, при двустепенна управленска структура, Надзорният съвет може да поиска изразяване на сигурност относно информацията, която му се предоставя от Управителния съвет на дадено предприятие. Взаимоотношението между отговорното лице и предвидените потребители трябва да се разглежда в контекста на специфичния ангажимент и може да се различава от по-традиционно определените линии на отговорност. Например висшето ръководство на предприятието (предвиденият потребител) може да ангажира практикуващ професионален счетоводител да изпълни ангажимент за изразяване на сигурност върху конкретен аспект от дейностите на предприятието, които са непосредствена отговорност на по-ниско ниво на ръководство (отговорното лице), но за което висшето ръководство носи крайната отговорност.

        23. Терминът "практикуващ професионален счетоводител", както е използван в настоящата Обща рамка, е по-широк от термина "одитор", както е използван в МОС и МСАИП, който се отнася единствено до свободно практикуващи одитори, извършващи ангажименти за одит или преглед във връзка с историческа финансова информация

        24.От практикуващия професионален счетоводител може да бъде поискано да изпълни ангажименти за изразяване на сигурност относно разнообразни по характер предмети. Някои предмети могат да изискват специализирани умения и познания отвъд тези, които отделен практикуващ професионален счетоводител притежава обичайно. Както е отбелязано в параграф 17 (a), практикуващият професионален счетоводител не приема ангажимент, ако първоначалните му познания по обстоятелствата на ангажимента сочат, че етичните изисквания относно професионалната компетентност няма да бъдат изпълнени. В някои случаи това изискване може да бъде постигнато от практикуващ професионален счетоводител, използващ работата на лица от други професионални дисциплини, известни като експерти. В тези случаи свободно практикуващият трябва е удовлетворен, че тези лица, изпълняващи ангажимента, заедно притежават изискваните умения и познания, както и че практикуващият професионален счетоводител има адекватно ниво на участие в ангажимента и разбиране на работата, за която се използва всеки експерт.


Отговорно лице

        25. Отговорното лице е лицето (лицата), които:

Тристранно взаимоотношение Практикуващ професионален счетоводител Отговорно лице

               (а) носят отговорност за предмета в ангажимент за пряко докладване; или

               (б) носят отговорност за информацията относно предмета (твърдението за вярност) в ангажимент, базиран на твърдение за вярност, като може да отговарят и за предмета. Пример за отговорност на отговорно лице за информацията по предмета и за самия предмет е, когато дадено предприятие ангажира практикуващ професионален счетоводител да изпълни ангажимент за изразяване на сигурност относно доклад, който е изготвен за неговите собствени потребности във връзка с практики, насочени към устойчиво развитие. Пример на отговорност на отговорно лице за информацията по предмета, но не и за самия предмет, е, когато правителствена организация ангажира практикуващ професионален счетоводител да изпълни ангажимент за изразяване на сигурност относно доклад за практики, насочени към устойчиво развитие на частно предприятие, чийто доклад организацията е изготвила и ще разпространи сред предвидените потребители.

Отговорното лице може да е лице, което ангажира практикуващ професионален счетоводител (ангажиращата страна), или не.

        26. Отговорното лице обичайно предоставя на практикуващия професионален счетоводител писмено представително изявление, където оценява или измерва предмета спрямо определените критерии, независимо дали то ще се предоставя на предвидените потребители като твърдение за вярност или не. В ангажимент за пряко докладване, практикуващият професионален счетоводител може да не бъде в състояние да получи такова изявление, когато ангажиращата страна е различна от отговорното лице.


Предвидени потребители

        27. Предвидените потребители са лицето, лицата или групата от лица, за които практикуващият професионален счетоводител изготвя доклада за изразяване на сигурност.

Отговорно лицето може да е един от предвидените потребители, но не единственият.

        28. Когато това е практически възможно, докладът за изразяване на сигурност се адресира до всички предвидени потребители, но в някои случаи може да има и други предвидени потребители. Практикуващият професионален счетоводител може да не е в състояние да идентифицира всички тези лица, които ще прочетат доклада за изразяване на сигурност особено когато има голям брой хора, които ще имат достъп до него. В такива случаи особено когато възможните читатели е вероятно да имат разнообразен обхват от интереси в предмета, предвидените потребители могат да бъдат ограничени до основните заинтересовани страни със значителни и общи интереси. Предвидените потребители могат да бъдат идентифицирани по различни начини, например чрез договор между практикуващия професионален счетоводител с отговорното лице или с ангажиращата страна, или по закон.

        29. Когато е практически възможно, предвидените потребители или техни представители участват заедно с практикуващия професионален счетоводител и отговорното лице (ангажиращата страна, ако е различна) при определянето на изискванията на ангажимента. Независимо от участието на другите, и за разлика от ангажимента за извършване но договорени процедури (който е свързан с докладване на констатации на базата на процедури, а не заключение):

               (а) практикуващият професионален счетоводител носи отговорност за определянето на характера, времето на изпълнение и обхвата на процедурите;

               (б) от практикуващия професионален счетоводител се изисква да се занимае с всеки въпрос, който му е станал известен, и който го насочва към въпроса дали не трябва да се направи съществена модификация в информацията по предмета.

        30. В някои случаи предвидените потребители (например банкери и регулаторни органи) налагат изискване върху, или изискват от отговорното лице (или ангажиращата страна, ако е различна) да организира изпълнението на ангажимент за изразяване на сигурност за специфична цел. Когато ангажиментите са разработени за конкретно предвидени потребители или за специфична цел, практикуващият професионален счетоводител обмисля включването на ограничение в доклад за изразяване на сигурност, което ограничава използването само до тези потребители или само до тази цел.


Предмет

        31. Предметът и информацията по предмета, обект на ангажимент за изразяване на сигурност, могат да приемат много форми, като:

• Финансови резултати от дейността или условия (например историческо или бъдещо финансово състояние, финансови резултати от дейността и парични потоци), за които информацията по предмета може да бъде признаването, измерването (оценяването), представянето и оповестяването, направени във финансовите отчети.

• Нефинансови резултати от дейността или условия (например оперативни резултати от дейността на предприятието), за които информацията по предмета може да са ключови показатели за ефикасност и ефективност.

• Физически характеристики (например капацитет на производствените мощности), за които информацията по предмета може да е документ със спецификациите.

• Системи и процеси (например системата за вътрешен контрол на предприятието или ИТ система), за които информацията по предмета може да бъде твърдение за вярност относно ефективността им.

• Поведение (например корпоративно управление, спазване на нормативните разпоредби, практики в областта на човешките ресурси), за които информацията по предмета може да е изявление за съответствие или изявление за ефективност.

        32. Предметите имат различни характеристики, включително степента, до която информацията за тях е количествена, а не качествена, обективна, а не субективна,

историческа, не перспективна, и се отнася до определен момент във времето или обхваща период от време. Такива характеристики се отразяват върху:

               (а) прецизността, с която предметът може да бъде оценен или измерен спрямо критерии;

               (б) убедителността на наличните доказателства.

Докладът за изразяване на сигурност отбелязва характеристиките, които са от особена важност за предвидените потребители.

Уместен предмет е:

               (а) разграничим и подлежащ на последователна оценка или измерване спрямо определени критерии;

               (б) такъв, че информацията за него може да е предмет на процедури за събиране на достатъчни и уместни доказателства в подкрепа на заключение с разумна степен на сигурност или с ограничена степен на сигурност, ако това е подходящо.


Критерии

        34. Критериите са стандарти (еталони) за сравнение, използвани за количествена

оценка или измерване на предмета включително, когато това е уместно, стандарти (еталони) за представяне и оповестяване. Критериите могат да бъдат формални, например при изготвянето на финансовия отчет критериите могат да бъдат Международните стандарти за финансово отчитане или Международните счетоводни стандарти за публичния сектор; а когато се издава доклад върху системата за вътрешен контрол, критериите могат да бъдат установена обща рамка за вътрешен за контрол или индивидуални цели на контрола, специално разработени за ангажимента; а когато се издава доклад за съответствие, критериите могат да бъдат приложимия закон, нормативна разпоредба или договор. Примери на по-малко формални критерии са вътрешно разработен кодекс за професионално поведение или договорено ниво на изпълнение (като брой пъти, през които от даден комитет се очаква да заседава през годината).

        35. Подходящи критерии се изискват за разумно последователна оценка или измерване на предмета в контекста на професионалната преценка. Без обща рамка от подходящи критерии, всяко заключение е открито за индивидуално тълкувание и неправилно разбиране. Подходящите критерии са чувствителни спрямо контекста,тоест, те са уместни за конкретните обстоятелствата по ангажимента. Дори за един и същ предмет могат да съществуват различни критерии. Например дадено отговорно лице би могло да избере брой жалби на клиенти, които са разрешени до степен на обратно потвърдено удовлетворение от страна на клиента относно предмета – удовлетворение на клиента; друго отговорно лице би могло да избере редица повторени покупки от клиентите в рамките на период от три месеца след първоначалната покупка.

        36. Подходящите критерии притежават следните характеристики:

               (а) Уместност: уместните критерии допринасят за достигането до заключения, които подпомагат процеса на вземане на решения от страна на предвидените потребители.

               (б) Пълнота: критериите са достатъчно пълни, когато не са пропуснати важни фактори, които биха могли да окажат влияние върху заключенията в контекста на обстоятелствата по ангажимента. Изчерпателните критерии включват, когато това е уместно, основополагащите стандарти (еталони) за представяне и оповестяване.

               (в) Надеждност: надеждните критерии позволяват разумно последователна оценка или измерване на предмета включително, когато това е уместно, представяне и оповестяване, използвани при сходни обстоятелства от практикуващи професионални счетоводители със сходна квалификация.

               (г) Неутралност: неутралните критерии допринасят за постигането на заключения,

които са свободни от предубеждение и преднамереност.

               (д) Разбираемост: разбираемите критерии допринасят за постигането на заключения, които са ясни, изчерпателни и не могат да са обект на съществено различаващи се тълкувания.

Количествената оценка или измерването на предмета на базата на собствените очаквания на практикуващия професионален счетоводител, преценка и индивидуален опит, не биха съставлявали подходящи критерии.

        37. Практикуващият професионален счетоводител оценява доколко критериите са подходящи за конкретен ангажимент като разглежда дали те отразяват гореизброените характеристики. Относителната важност на всяка характеристика за даден ангажимент е въпрос на преценка. Критериите могат или да бъдат общо установени или конкретно разработени. Установените критерии са тези, които са въплътени в закони или нормативни разпоредби, или са издадени от оторизирани или признати организации на експерти, при прозрачен надлежен процес на изготвяне.

Специално разработените критерии са тези, разработени за целта на ангажимента. Това, дали критериите са установени или специално разработени, оказва влияние върху работата, която практикуващият професионален счетоводител извършва, за да оцени доколко те са подходящи за конкретния ангажимент.

        38. Критериите трябва да са на разположение на предвидените потребители, за да им позволят да разберат как предметът е бил оценен и измерен. Критериите се предоставят на разположение на предвидените потребители по един или по няколко от следните начини:

               (а) публичност;

               (б) чрез включването им по ясен начин в представянето на информацията по предмета;

               (в) чрез включване по ясен начин в доклада за изразяване на сигурност;

               (г) на база общо разбиране, например критерият за оценка на времето в часове и минути.

Критериите може да са на разположение само на определени предвидени потребители, например по условията на договор, или критерии, издадени от браншовата асоциация, които са на разположение само на тези, които са в този отрасъл. Когато определените критерии са на разположение само на предвидени потребители, или са уместни само за конкретна цел, използването на доклада за изразяване на сигурност трябва да се ограничи до тези потребители или до тази цел 8.


Доказателства

        39. Практикуващият професионален счетоводител планира и изпълнява ангажимент за изразяване на сигурност с отношение на професионален скептицизъм, за да получи достатъчни и уместни доказателства дали информацията по предмета съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия. Когато планира и изпълнява ангажимента, практикуващият професионален счетоводител взема под внимание съществеността, риска на ангажимента за изразяване на сигурност, и количеството и качеството на наличните доказателства, в частност, при определянето на характера, времето на изпълнение и обхвата на процеса за събиране на доказателства.


Професионален скептицизъм

        40. Практикуващият професионален счетоводител планира и изпълнява ангажимент за изразяване на сигурност с отношението на професионален скептицизъм, съзнавайки, че могат да са налице обстоятелства, които да доведат до съществени неточности, отклонения и несъответствия в информацията по предмета. Отношение на професионален скептицизъм означава, че практикуващият професионален счетоводител извършва критична оценка на, като поставя под въпрос, валидността на получените доказателствата, и подхожда с внимание към доказателствата, които противоречат или поставят под въпрос надеждността на документите или изявленията на отговорното лице. Например отношение на професионален скептицизъм е необходимо през целия процес на ангажимента, за да може практикуващият професионален счетоводител да намали риска от пропускане на някои подозрителни обстоятелства, от по-широкообхватно обобщение при оформянето на заключения в резултат на наблюденията и от използването на погрешни предположения при определянето на характера, времето на изпълнение и обхвата на процедурите за получаване на доказателства и при оценката на резултатите от тях.

        41. Ангажиментът за изразяване на сигурност рядко е свързан с потвърждение автентичността на документацията, а и практикуващият професионален счетоводител не е обучен, за да бъде експерт в извършването на такова потвърждение. Практикуващият професионален счетоводител обаче, взема под внимание надеждността на информацията, която ще се използва като доказателства, например фотокопия,

факсове, филмирани, дигитализирани или други електронни документи, включително вземане под внимание на контролите над изготвянето и поддръжката им, когато това е уместно.

        42. Достатъчността е мярка на количеството на доказателствата. Уместността е мярка на качеството на доказателствата, тоест, те са подходящи и надеждни за случая.

Качеството на необходимите доказателства се влияе от риска информацията по предмета да съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия (колкото по-висок е рискът, толкова повече доказателства се предполага да бъдат необходими), както и от качеството на тези доказателства (при по-добро качество,

по-малко доказателства могат да са необходими). Съответно, достатъчността и уместността на доказателствата са взаимно свързани. Самото получаване на доказателства обаче не може да компенсира лошото им качество.

        43. Надеждността на доказателствата се влияе от техния източник и зависи от индивидуалните обстоятелства, при които те се получават. Могат да се направят обобщения относно надеждността на различните видове доказателства, тези обобщения обаче, са обект на важни изключения. Дори когато доказателствата са получени от източници, външни за предприятието, могат да съществуват обстоятелства, които биха могли да се отразят върху надеждността на получената информация. Например доказателствата, получени от независим външен източник, могат да не са надеждни, ако източникът не е информиран. Като се има предвид, че могат да съществуват изключения, следните обобщения за надеждността на доказателствата могат да са полезни:

• доказателствата са по-надеждни, когато са получени от независими източници, извън предприятието;

• доказателствата, които са генерирани вътрешно са по-надеждни, когато свързаните с тях контроли са ефективни;

• доказателствата, получени директно от практикуващия професионален счетоводител (например наблюдение на прилагането на контролите), са по-надеждни в сравнение с доказателствата, получени непряко или по подразбиране (например проучващо запитване относно прилагането на контрола);

• доказателствата са по-надеждни, когато съществуват в документална форма, независимо дали на хартиен носител, на електронна или друга медия (например писмени записки, направени по време на среща са по-надеждни от последващите устни изявления за това, което е било обект на дискусии);

• доказателствата, осигурени от оригинални документи, са по надеждни от тези, осигурени от фотокопия или факсове.

        44. Обичайно практикуващият професионален счетоводител получава по-висока степен на сигурност от последователни доказателства, получени от различни източници или с различен характер в сравнение с обекти от доказателствата, разглеждани поотделно. В допълнение, получаването на доказателства от различни източници или с различен характер може да сочи, че отделен обект от доказателствата не е надежден. Например потвърждаването на информация, получена от източник, който е независим от предприятието, може да повиши степента на сигурност, която практикуващият професионален счетоводител получава от изявление от отговорно лице. И обратно, когато получените от един източник доказателства не съответстват на тези, получени от друг източник, практикуващият професионален счетоводител определя какви допълнителни процедури за получаване на доказателства са необходими, за да се преодолее несъответствието.

        45. От гледна точка на получаването на достатъчни и уместни доказателства, обичайно е по-трудно да се получи сигурност относно информацията по предмета, обхващаща даден период, в сравнение с информацията по предмета в определен момент. В допълнение, заключенията, предоставени в процеса, обичайно са ограничени до периода, обхванат от ангажимента; практикуващият професионален счетоводител не предоставя заключения относно това, дали процесът ще продължи да функционира по определения начин и за в бъдеще.

        46. Практикуващият професионален счетоводител взема под внимание обвързаността между разходите за получаване на доказателства и полезността на получената информация. Въпросът за трудността или разходите, които са свързани с това, само по себе си не е валидна база за пропускане на дадена процедура за получаване на доказателства, за която няма алтернатива. Практикуващият професионален счетоводител използва професионална преценка и упражнява професионален скептицизъм при оценката на качеството и количеството на доказателствата и съответно, тяхната достатъчност и уместност в подкрепа на доклада за изразяване на сигурност.


Същественост

        47. Съществеността е целесъобразна, когато практикуващият професионален счетоводител определя характера, времето на изпълнение и обхвата на процедурите за получаване на доказателства, както и при оценката дали информацията по предмета съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия. При разглеждането на съществеността, практикуващият професионален счетоводител разбира и оценява какви фактори биха могли да окажат влияние върху решенията на предвидените потребители. Например, когато определените критерии позволяват вариации в представянето на информацията по предмета, практикуващият професионален счетоводител разглежда как приетото представяне би могло да повлияе върху решенията на предвидените потребители. Съществеността се разглежда в контекста на количествени и качествени фактори, като съизмерваща величина спрямо характера и обхвата на ефекта на тези фактори върху оценката или измерването на предмета и в съответствие с интересите на предвидените потребители.

Оценката на съществеността и относителната важност на количествените и качествените фактори в конкретен ангажимент са въпроси на преценка от страна на практикуващия професионален счетоводител.


Риск на ангажимент за изразяване на сигурност

        48. Рискът на ангажимент за изразяване на сигурност е рискът практикуващият професионален счетоводител да изрази неподходящо заключение, когато информацията по предмета съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия. В ангажимент за изразяване на разумна степен на сигурност практикуващият професионален счетоводител намалява риска на ангажимента за изразяване на сигурност до приемливо ниско ниво при конкретните обстоятелства по ангажимента, за да получи разумна степен на сигурност като база за положителна форма на изразяване на заключението на практикуващия професионален счетоводител. Нивото на риска на ангажимент за изразяване на сигурност е по-високо при ангажимент за изразяване на ограничена степен на сигурност в сравнение с ангажимент за изразяване на разумна степен на сигурност, поради различния характер, време на провеждане и обхват на процедурите за получаване на доказателства. В ангажимент за изразяване на ограничена степен на сигурност обаче,комбинацията на характера, времето на изпълнение и обхватът на процедурите за получаване на доказателства трябва да е най-малкото достатъчна, за да може практикуващият професионален счетоводител да получи обосновано ниво на сигурност като база за отрицателна форма на изразяване. За да бъде обосновано,нивото на сигурност, получено от практикуващия професионален счетоводител, е вероятно да увеличи доверието на предвидените потребители относно информацията по предмета до степен, която е очевидно повече от незначителна.

        49. Като цяло, рискът на ангажимент за изразяване на сигурност може да бъде представен чрез следните компоненти, въпреки че не е задължително всички тези компоненти да са представени или да са съществени за всички ангажименти за изразяване на сигурност:

               (а) Рискът, че информацията по предмета съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия, което от своя страна се състои от:

               (i) вътрешноприсъщ риск: податливостта на информацията по предмета към съществени неточности, отклонения и несъответствия, като се предполага, че не са налице съответни вътрешни контроли;

               (ii) риск на контрола: рискът, че съществени неточности, отклонения и несъответствия, които биха могли да възникнат, няма да бъдат предотвратени или открити и коригирани своевременно от съответните вътрешни контроли. Когато рискът на контрола се отнася до предмета, винаги ще съществува известен риск на контрола поради вътрешноприсъщите ограничения на проектирания модел и неговото функциониране.

               (б) Риск на разкритията: рискът, че практикуващият професионален счетоводител няма да разкрие съществени неточности, отклонения и несъответствия, които съществуват.

Степента на разглеждане на всеки един от тези компоненти от страна на практикуващия професионален счетоводител се влияе от обстоятелствата по ангажимента,в частност, от характера на предмета и дали е изпълнен ангажимент за изразяване на разумна степен на сигурност или ангажимент за изразяване на ограничена степен на сигурност.


Характер, време за изпълнение и обхват на процедурите за получаване на доказателства

        50. Точният характер, времето на изпълнение и обхватът на процедурите за получаване на доказателства варират за различните ангажименти. На теория са възможни неограничени варианти на процедури за получаване на доказателства. На практика обаче, е трудно те да бъдат комуникирани ясно и недвусмислено. Практикуващият професионален счетоводител прави опит да ги съобщи ясно и непретенциозно като използва формата, подходяща за ангажимент за изразяване на разумна степен на сигурност или за ангажимент за изразяване на ограничена степен на сигурност10.

        51. "Разумната степен на сигурност" е концепция, свързана с натрупването на доказателства, необходими за практикуващия професионален счетоводител, за да достигне до заключение във връзка с информацията по предмета, взета като цяло. За да бъде в състояние да изрази заключение в положителна форма, изисквана в един ангажимент за изразяване на разумна степен на сигурност, практикуващият професионален счетоводител трябва да получи достатъчни и уместни доказателства като част от повтарящ се, систематичен ангажимент, включващ:

               (а) придобиване на разбиране за предмета и други обстоятелства по ангажимента, които в зависимост от предмета, включват получаване на разбиране и за вътрешния контрол;

               (б) на базата на това разбиране, оценка на риска, че информацията по предмета може да съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия;

               (в) отговор на оценените рискове, включително разработване на общи отговори и определяне на характера, времето на изпълнение и обхвата на допълнителните процедури;

               (г) изпълнение на допълнителни процедури, ясно свързани с идентифицираните рискове, като се използва комбинация от фактическа проверка, наблюдение,

потвърждение, повторно изчисление, повторно изпълнение, аналитични процедури и проучващи запитвания. Тези допълнителни процедури включват процедури по същество, включително, когато това е приложимо, получаването на информация за потвърждение от източници, които са независими от отговорното лице и зависят от характера на предмета, както и тестове на оперативната ефективност на контролите;

               (д) оценка на достатъчността и уместността на доказателствата.

"Разумната степен на сигурност" е по-ниска степен от абсолютна степен на сигурност.

Намаляването на риска на ангажимент за изразяване на сигурност до нула е много рядко постижимо или изгодно от гледна точка на разходите, а в резултат на фактори като:

• използването на избирателно тестване;

• вътрешноприсъщите ограничения на вътрешния контрол;

• фактът, че повечето от доказателствата, които са на разположение на практикуващия професионален счетоводител са убедителни, а не убеждаващи; използването на субективна преценка при получаването и оценката на доказателства, и формирането на заключения на базата на тези доказателства;

• в някои случаи, характеристиките на предмета, когато се оценяват или измерват спрямо определените критерии.

        53. Както ангажиментите за изразяване на разумна степен на сигурност, така и ангажиментите за изразяване на ограничена степен на сигурност изискват прилагането на умения в ангажименти за изразяване на сигурност и техники и в събирането на достатъчни и уместни доказателства като част от един повтарящ се, систематичен процес на ангажимента, който включва получаването на разбиране за предмета и за останалите обстоятелства по ангажимента. Характерът, времето на изпълнение и обхватът на процедурите за събиране на достатъчни и уместни доказателства в ангажимент за изразяване на ограничена степен на сигурност обаче, са ограничени спрямо тези при ангажимент за изразяване на разумна степен на сигурност. За някои предмети може да има конкретни становища, които да предоставят насоки за процедурите за събиране на достатъчни и уместни доказателства при ангажимент за изразяване на ограничена степен на сигурност. Например МСАИП 2400 "Ангажименти за извършване на преглед на финансов отчет" установява, че достатъчни и уместни доказателства за прегледи на финансови отчети се получават основно чрез аналитични процедури и проучващи запитвания. В отсъствието на съответно за случая становище, процедурите за събиране на достатъчни и уместни доказателства варират според обстоятелствата на ангажимента, в частност, от предмета и потребностите на предвидените потребители и ангажиращата страна, включително съответните времеви ограничения и ограничения от гледна точка на разходите. Както за ангажиментите за изразяване на разумна степен на сигурност, така и за ангажиментите за изразяване на ограничена степен на сигурност, ако на практикуващия професионален счетоводител му стане известен проблем, който го води към въпроса дали трябва да се направи съществена модификация спрямо информацията по предмета, той изследва проблема, като изпълнява други процедури, достатъчни за да му позволят да издаде доклад.


Количество и качество на наличните доказателства

        54. Количеството и качеството на наличните доказателства се влияе от:

               (а) характеристиките на предмета и информацията по предмета. Например по-малко обективни доказателства биха могли да се очакват, когато информацията по предмета е ориентирана към бъдещето, а не е историческа (вж. параграф 32);

               (б) обстоятелствата по ангажимента, различни от характеристиките на предмета,

когато доказателства, за които може разумно да се очаква, че съществуват,

не са налични поради, например времето на назначаване на практикуващия професионален счетоводител, политиката във връзка със съхраняването на документацията на предприятието или ограничение, наложено от отговорното лице.

        55.Обичайно, наличните доказателства са убеждаващи, а не убедителни.

Неквалифицирано заключение не е подходящо за никой от видовете ангажимент за изразяване на сигурност в случай на съществено ограничение в обхвата на работата на практикуващия професионален счетоводител, тоест, когато:

               (а) обстоятелства пречат на практикуващия професионален счетоводител да получи доказателства, необходими му за намаляването на риска на ангажимента за изразяване на сигурност до подходящо ниво;

               (б) отговорното лице или ангажиращата страна налагат ограничение, което пречи на практикуващия професионален счетоводител да получи доказателства, необходими му за намаляването на риска на ангажимент за изразяване на сигурност до подходящо ниво.


Доклад за изразяване на сигурност

        56. Практикуващият професионален счетоводител предоставя писмен доклад, съдържащ заключение, което изразява получената степен на сигурност за информацията по предмета. МОС, МСАИП и МСАИС установяват основните елементи на докладите за изразяване на сигурност. В допълнение, практикуващият професионален счетоводител разглежда и други отговорности по докладването от негова страна, включително обмена на информация с лицата, натоварени с общо управление,когато е уместно това да се направи.

        57. В ангажимент, базиран на твърдение за вярност, заключението на практикуващия професионален счетоводител може да се формулира или:

               (а) от гледна точка на твърдението за вярност на отговорното лице (например: "В резултат на това удостоверяваме, че (По наше мнение,)* твърдението за вярност на отговорното лице, че системата за вътрешен контрол е ефективна, във всички съществени аспекти, на базата на критерии ХУЗ, е достоверно"); или

               (б) от гледна точка пряко на предмета и критериите (например: "В резултат на това удостоверяваме, че (По наше мнение,) системата за вътрешен контрол е ефективна, във всички съществени аспекти, на базата на критерии ХУЗ").

В ангажимент за пряко докладване, заключението на практикуващия професионален счетоводител се формулира непосредствено от гледна точка на предмета и критериите.

        58. В ангажимент за изразяване на разумна степен на сигурност, практикуващият професионален счетоводител изразява заключение в положителна форма, например: "В резултат на това удостоверяваме, че (По наше мнение,) системата за вътрешен контрол е ефективна, във всички съществени аспекти, на базата на критерии ХУЗ." Тази форма на изразяване посочва "разумна степен на сигурност".

Извършвайки процедурите за събиране на доказателства за характера, времето на изпълнение и обхвата, които разумно представят характеристиките на предмета и останалите уместни обстоятелства по ангажимента, описани в доклада за изразяване на сигурност, практикуващият професионален счетоводител получава достатъчни и уместни доказателства за намаляване на риска на ангажимент за изразяване на сигурност до приемливо ниско ниво.

        59. В ангажимент за изразяване на ограничена степен на сигурност, практикуващият професионален счетоводител изразява заключение в отрицателна форма, например,

"На базата на нашата работа, описана в настоящия доклад, нищо не ни е станало известно, което да ни кара да считаме, че системата за вътрешен контрол не е ефективна, във всички съществени аспекти, на базата на критерии ХУЗ". Тази форма на изразяване посочва ниво на "ограничена сигурност", което е пропорционално на нивото на процедурите практикуващия професионален счетоводител за събиране на доказателства, като се имат предвид характеристиките на предмета и останалите обстоятелства по ангажимента, описани в доклада за изразяване на сигурност.

        60. Практикуващият професионален счетоводител не изразява неквалифицирано заключение за никой от видовете ангажименти за изразяване на сигурност, когато съществуват следните обстоятелства и, по преценка на свободно практикуващия,ефектът от въпроса е или може да бъде съществен:

               (а) Съществува ограничение в обхвата на работата на практикуващия професионален счетоводител (вж. параграф 55). Практикуващият професионален счетоводител изразява квалифицирано заключение или отказ от изразяване на заключение в зависимост от това колко съществено или широкообхватно е ограничението. В някои случаи практикуващият професионален счетоводител следва да обмисли оттеглянето си от ангажимента.

               (б) В тези случаи, когато:

               (i) заключението на практикуващия професионален счетоводител е формулирано от гледна точка на твърдението за вярност на отговорното лице и това твърдение за вярност не е достоверно, във всички съществени аспекти, или

               (ii) заключението на практикуващия професионален счетоводител е формулирано директно от гледна точка на предмета и критериите, и информацията по предмета съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия11, практикуващият професионален счетоводител изразява квалифицирано или отрицателно мнение, в зависимост от това, колко съществен или широкообхватен е проблемът.

               (в) Когато след приемането на ангажимента се установи, че критериите не са подходящи или предметът не е уместен за ангажимента за изразяване на сигурност, практикуващият професионален счетоводител изразява:

               (i) квалифицирано заключение или отрицателно заключение в зависимост от това колко съществен или широкообхватен е проблемът от това, че неподходящите критерии или неуместният предмет е вероятно да подведат предвидените потребители, или

               (ii) квалифицирано заключение или отказ от изразяване на заключение в зависимост от това, колко съществен или широкообхватен е проблемът, в останалите случаи.

В някои случаи практикуващият професионален счетоводител обмисля оттегляне от ангажимента.


Неподходящо използване на името на практикуващия професионален счетоводител

        61. Практикуващият професионален счетоводител се асоциира с предмета, когато издава доклад върху информация по този предмет или когато дава съгласието си името му на практикуващ професионален счетоводител да се използва в професионална връзка с този предмет. Ако практикуващият професионален счетоводител не е асоцииран по този начин, трети лица могат да предположат, че той не носи отговорност. Ако практикуващият професионален счетоводител научи, че дадено лице използва по неподходящ начин неговото име във връзка с даден предмет, той трябва да изисква от това лице да преустанови това. Също така, практикуващият професионален счетоводител следва да обмисли какви други стъпки могат да са необходими, като например информиране на всички известни му трети лица – потребители на неподходящото използване на името му на свободно практикуващи счетоводител, или търси правен съвет.


Перспектива за публичния сектор

        1. Настоящата Обща рамка се отнася за всички професионални счетоводители в публичния сектор, които са независими от предприятието, за което изпълняват ангажименти за изразяване на сигурност. Когато професионалните счетоводители в публичния сектор не са независими от предприятието, за което изпълняват ангажимент за изразяване на сигурност, трябва да се приемат насоките, посочени в бележка 1.


Приложение

Разлики между ангажименти за изразяване на разумна степен на сигурност и ангажименти за изразяване на ограничена степен на сигурност В настоящото приложение се посочват разликите между ангажимент за изразяване на разумна степен на сигурност и ангажимент за изразяване на ограничена степен на сигурност, представени в Общата обща рамка (виж по-конкретно посочените параграфи).


вид ангажимент

цел

процедури за събиране на доказателства

доклад за изразяване на сигурност

     Ангажимент за изразяване на разумна степен на сигурност.

     Намаляване на риска на ангажимент за изразяване на сигурност до приемливо ниско ниво при обстоятелствата по ангажимента, като база за положителна форма на изразяване на заключението на практикуващия професионален счетоводител (параграф 11).

     Достатъчни и уместни доказателства се получават като част от систематичен процес по ангажимента, който включва:

     • получаване на разбиране на обстоятелствата по ангажимента;

     • оценка на рисковете;

     • отговор на оценените рискове;

     • изпълнение на допълнителни процедури, при използването на комбинация от фактическа проверка, наблюдение, потвърждение, повторно изчисление, повторно изпълнение, аналитични процедури и проучващи запитвания. Тези допълнителни процедури включват процедури по същество, включително, когато е приложимо, получаване на потвърждаваща информация и в зависимост от характера на предмета, и тестове на оперативната ефективност на контролите; и

     • оценка на получените доказателства (параграфи 51 и 52).

     Описание на обстоятелствата по ангажимента и положителна форма на изразяване на заключението (параграф 58).

     Ангажимент за изразяване на ограничена степен на сигурност.

     Намаляване на риска на ангажимент за изразяване на сигурност до приемливо ниско ниво при обстоятелствата по ангажимента, и този риск е по-висок от риска при ангажимент за изразяване на разумна степен на сигурност, като база за отрицателна форма на изразяване на заключението на практикуващия професионален счетоводител (параграф 11).

    Достатъчни и уместни доказателства се получават като част от систематичен процес по ангажимента, който включва получаване на разбиране за предмета и обстоятелствата по ангажимента, но при който процедурите са обмислено ограничени в сравнение с тези при ангажимент за изразяване на разумна степен на сигурност (параграф 53).

     Описание на обстоятелствата по ангажимента и негативна форма на изразяване на заключението (параграф 59).-->