Данка Митева Данка Митева отчетност

Служебна бележки детски надбавкиТрябва ли възложителят по нетрудово правоотношение /граждански договор/ да издаде бележка за получените доходи на лице, което трябва да представи в Социално подпомагане служебна бележка за доходи за получаване на надбавки за деца до 18г.


Отговори

 • Здравейте,

  Да, трябва да се издаде служебна бележка за получените доходи по граждански договор,защото те се включват към брутните доходи на семейството (Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2006 г.) В молба-декларацията за получаване на семейни помощи по чл. 7 ,8 и 10а от Закона за семейни помощи за деца лицата декларират брутните доходи на семейството, получени за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадена молба-декларацията от ППЗСПД), като в подкрепа на тезата ми ще цитирам Закона за семейни помощи за деца:
  Допълнителни разпоредби:
  § 1. По смисъла на този закон: 2. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Доход" са всички брутни доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии, с изключение на месечните добавки за деца с трайни увреждания, изплащани по реда на чл. 43 от Закона за интеграция на хората с увреждания, добавката за чужда помощ на инвалидите по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, стипендиите на учащите се до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, както и помощите, получени по този закон.

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!


  Поздрави,
  Зорница Стоянова
 • здравейте имам въпрос трябва да предам бележка във социалните за дохода
  шефът ми ми даде една декларация да попълня и да я пратили във софия във централата само че там не пишеше за кой месеци незнам как стоят нещата
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->