Nina Koleva Nina Koleva Потребител

Прекратяване на трудовото правоотношениеЗдравейте,

Работодателят ми прекратява трудовия договор по чл. 328 ал 1 т 3 с 30 дни срок предизвестие. Договорът ми обаче е прекратен 3 дни след предизвестието. Имам ли срокове за записване в бюрото по труда и какви обезщетения ми дължи работодателят ми в този случай? Какви документи са ми нужни за бюрото по труда и дали те ще откажат да ми изплатят обезщетението за този месец?

Благодаря предварително!


Отговори

 • Здравейте,

  При уволнение поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване обема на работа, спиране на работата за повече от 15 работни дни, при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което той работи, когато то се премества в друго населено място или местност, или когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност, работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя. Обезщетението е в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа, но за не повече от 1 месец. С акт на Министерския съвет, с колективен трудов договор или с трудовия договор може да се предвижда обезщетение за по-дълъг срок. Ако в този срок работникът или служителят е постъпил на работа с по-ниско трудово възнаграждение, той има право на разликата за същия срок.

  Сумата на обезщетението е в размер на брутното трудово възнаграждение, получено от работника или служителя за месеца, предхождащ месеца, в който е възникнало основанието за съответното обезщетение, или последното получено от работника или служителя месечно брутно трудово възнаграждение, доколкото друго не е предвидено.

  Обезщетението не се изплаща към датата на прекратяване на ТД, тогава служителя все още няма право на него. То не се посочва като дължимо в заповедта за уволнение. Най-малко 30 календарни дни след прекратяването на трудовото правоотношение, служителя може да се яви при бившия си работодател, за да получи обезщетението. Важно е да се знае, че обезщетението се изплаща при поискване от служителя, и работодателя не е длъжен да го потърси, за да му го изплати.

  Следва да се има предвид и чл. 220 от КТ, че при неспазване на срока на предизвестие страната, която не го е спазила, дължи на другата страна по договора обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника/ служителя за неспазения срок на предизвестието.

  В седем дневен срок след прекратяване на трудовото правоотношение може да се регистрирате в бюрото по труда. Регистрацията на търсещите работа лица се извършва лично в дирекция "Бюро по труда" въз основа на следните документи:
  1. документ за самоличност;
  2. заявление-декларация по установен образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта;
  3. документ, удостоверяващ адресна регистрация по настоящ адрес;
  4. документи за придобито образование и/или квалификация;
  5. документи, удостоверяващи общ и/или служебен стаж, и/или осигурителен стаж;
  6. решение на Териториалната експертна лекарска комисия/Националната експертна лекарска комисия - за лицата с трайно намалена работоспособност;
  7. документ, удостоверяващ придобиване правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране;
  8. други документи - в случаите, когато са необходими, и/или писмена декларация за удостоверяване на други обстоятелства.

  Поздрави,
  Виктория Йотова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->