РИЛКА ПОПОВА РИЛКА ПОПОВА СЧЕТОВОДИТЕЛ

осчетоводяване на ипотекаЕООД /А/ и ЕООД/Б/ са с един управител.ЕООД/А/ тегли кредит,като ипотекира търговския обект на ЕООД/Б/. ЕООД/Б/ продава търговския обект, банката сваля ипотеката и покрива заема на ЕООД/А/

Какви счетоводни операции следва да се вземат?Благодаря Ви предварително!


Отговори

 • При ЕООД (А) се погасява заема към банката и се появява задължение към ЕООД (Б). За това задължение трябва да се оформи Договор за кредит с пазарен лихвен процент. А и Б са свързани лица, но независимо че са на един и същи собственик са две отделни и самостоятелни юридически лица. Съставя се следната счетоводна статия:
  Дебит сметка 151(2) - Получени краткосрочни (дългосрочни) заеми с аналитична партида на Банката
  Кредит сметка 151(2) - Получени краткосрочни (дългосрочни) заеми с аналитична партида на ЕООД (Б) - с размера на плащането от Б към Банката във връзка с погасяването на кредита на А.
  В случай, че Б не иска да му бъде върната сумата от А може да се оформи Договор за дарение. Той ще се осчетоводи така:
  Дебит сметка 151(2) - Получени краткосрочни (дългосрочни) заеми с аналитична партида на Банката
  Кредит сметка 704 - Приходи от финансирания
  Ако кредита е целеви и е свързан с покупката на дълготрайни активи (ДА), Договора за дарение може да се обвърже с тях и вместо по сметка 704 - Приходи от финансирания, да се осчетоводи по сметка 753 - Финансиране за ДА. Тогава всеки месец ще се признава част от финансирането като текущ приход по сметка 704 - Приходи от финансирания, съответстваща на оставащия полезен срок за използване на ДА (за които е използван кредита). ЕООД (А) ще трябва да си декларира и плати данък върху дарението съгласно чл. 44, ал. 2 и чл. 49 от ЗМДТ.
  В ЕООД (Б) ще се случат следните неща:
  1) Ще се продаде сградата. Тя ще трябва да се отпише:
  Дебит сметка 241 - Амортизации на ДМА - с натрупаната до момента амортизация
  Дебит сметка 705 - Приходи от продажба на ДА - с балансовата стойност на сградата
  Кредит сметка 202 - Сгради - с отчетната стойност на сградата
  2) За продажбата ще се оформи Нотариален акт и ще се издаде фактура. Фактурата може да бъде:
  - с ДДС, ако фирмата е регистрирана по ДДС и продадената сграда е "нова" съгласно изискванията на &1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС;
  - без ДДС, ако фирмата е регистрирана по ДДС и продадената сграда е "стара" съгласно изискванията на &1, т. 5 от Допълнителните разпоредби и чл. 45, ал. 3 от ЗДДС и е избрала да приложи чл. от ЗДДС;
  - без ДДС, ако фирмата не е регистрирана по ДДС. Тази доставка не влиза при определяне на оборота за задължителна регистрация по ДДС съгласно чл. 96, ал. 3 от ЗДДС;
  Съставя се следната счетоводна статия:
  Дебит сметка 411 - Клиенти - с продажната цен с ДДС (ако има ДДС)
  Кредит сметка 705 - Приходи от продажба на ДА - продажнацена без ДДС
  Кредит сметка 4532 - ДДС
  3) При получаване на сумата от клиента. Плащането може да бъде само по банкова сметка - наведнъж или на части.
  Дебит сметка от гр. 50 - Парични средства
  Кредит сметка 411 - Клиенти
  4) За сключения нов договор за кредит с ЕООД (А) и погасяване на неговия кредит към Търговската банка
  Дебит сметка 513 (227) Краткосрочни (дългосрочни) заеми и вземания
  Кредит сметка от гр. 50 - Парични средства
  5) Ако заема на А е погасен безвъзмездно, трябва да се оформи Договор за дарение, който ще се осчетоводи така:
  Дебит сметка 609 - Други разходи (или 122 - Неразпределени печалби, ако има изрично решение на едноличния собственик на капитала, че това дарение ще бъде за сметка на Неразпределената печалба или друг елемент на собствения капитал)
  Кредит сметка от гр. 50 - Парични средства
  Ако дарението е отчетено на разход с него трябва да се увеличи финансовия резултат за данъчни цели с частта, която не отговаря на изискванията на чл. 31 от ЗКПО.
  При варианта за безвъзмездно погасявен на кредита от Б на А има опосност при последваща проверка или ревизия от органите на НАП операцията да се приеме като "скрито разпределение на печалба" съгласно &1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗКПО. Това би довело до редица санкции. За това не бих препоръчала този вариант.


 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->