Структура на Становищата, Издадени от Съвета по МОС за Изразяване на Сигурност


Структура на Становищата, Издадени от Съвета по МОС за Изразяване на Сигурност


Предговор към Международните Стандарти за Контрол Върху Качеството, Одита, Прегледа, Изразяването на Сигурност и Другите Свързани по Съдържание Услуги


Въведение

        1. Този предговор към Международните стандарти за контрол върху качеството, одит,преглед, изразяване на сигурност и другите свързани по съдържание услуги (Международни стандарти или Стандарти на СМОССИС) е издаден, за да улесни разбирането за обхвата и сферата на действие на становищата, които публикува Съветът по Международни одиторски стандарти и стандарти за изразяване на сигурност (СМОССИС), както това е изложено в Условия на работа на СМОССИС.

        2. СМОССИС е ангажиран с целта да разработи комплект от международни стандарти, които са общоприети в целия свят. Членовете на СМОССИС работят в общ интерес на обществото като цяло и на счетоводната професия в световен мащаб. Това може да доведе до заемане на позиция от тяхна страна по даден въпрос, която позиция не е в съответствие със съществуващата практика в тяхната страна или фирма, или не е в съответствие с позицията, заета от лицата, които са ги предложили за членство в СМОССИС.


Становища на СМОССИС

Становищата на СМОССИС ръководят ангажиментите за одит, преглед, изразяване на сигурност и други свързани услуги, които се изпълняват в съответствие с Международните стандарти. Те не се прилагат с приоритет спрямо местните закони или други нормативни разпоредби, които ръководят одита на исторически финансови отчети или ангажиментите за изразяване на сигурност по отношение на друга информация в конкретна страна, които се изисква да бъдат спазвани в съответствие с националните стандарти в тази страна. В случай, че местните закони или други нормативни разпоредби се различават от или противоречат на стандартите на СМОССИС по конкретен въпрос, ангажимент, проведен в съответствие с местните закони или други нормативни разпоредби, автоматично няма да отговаря на стандартите на СМОССИС. Професионалният счетоводител не следва да заявява спазване на стандартите на СМОССИС, освен ако той не е спазил напълно всички от тези стандарти, които са свързани с ангажимента.


Обхват на действие, вменен на Международните стандарти, издадени от Съвета по Международни одиторски стандарти и стандарти за изразяване на сигурност

        4 Международните одиторски стандарти (МОС) следва да бъдат прилагани при одити на историческа финансова информация.

        5 Международните стандарти за ангажименти за преглед (МСАП) следва да бъдат прилагани при прегледи на историческа финансова информация.

        6 Международните стандарти за ангажименти за изразяване на сигурност (МСАИС) следва да бъдат прилагани при ангажименти за изразяване на сигурност, обхващащи предмети, различни от историческа финансова информация.

        7 Международните стандарти за свързани услуги (МССУ) следва да бъдат прилагани при ангажименти за компилация, ангажименти за изпълнение на договорени процедури по отношение на информация и други ангажименти за свързани услуги, както е посочено от СМОССИС.

        8. Взети заедно, МОС, МСАП, МСАИС и МССУ се наричат стандарти за ангажименти на СМОССИС.

        9. Международните стандарти за контрол върху качеството (МСКК) следва да бъдат прилагани за всички услуги, попадащи в рамките на стандартите за ангажименти на СМОССИС.

        10. Стандартите на СМОССИС съдържат основните принципи и съществените процедури (идентифицирани в курсив), наред със свързаните с тях насоки под формата на обяснителни и други материали, включително приложения. Основните принципи и съществени процедури следва да бъдат разбирани и прилагани в контекста на обяснителните и другите материали, които предоставят насоки за тяхното приложение. Следователно необходимо е да се взема под внимание пълният текст на даден стандарт, за да се разберат и приложат основните принципи и съществени процедури.

        11. Естеството на стандартите на СМОССИС изисква от професионалните счетоводители да правят професионална преценка при тяхното приложение. При изключителни обстоятелства даден професионален счетоводител може да прецени, че е необходимо да се отклони от основен принцип или съществена процедура от стандарт за ангажимент, за да постигне целта на ангажимента. Когато възникне подобна ситуация, професионалният счетоводител трябва да бъде подготвен да обоснове това отклонение.

        12. Всяко ограничение в приложимостта на конкретен международен стандарт е пояснено в стандарта.

        13. Международните стандарти са приложими за ангажименти в публичния сектор.

Когато за публичния сектор са целесъобразни допълнителни насоки, такива насоки се включват в текста на Международния стандарт. Международните стандарти,издадени преди месец януари 2005 г., предоставят, където е преценено за необходимо, допълнителни насоки за публичния сектор посредством Перспектива за публичния сектор (ППС), изложена в края на Международния стандарт.


Обхват на действие, вменен на Изложенията за практика, издадени от Съвета по Международни одиторски стандарти и стандарти за изразяване на сигурност

        14. Изложенията за международна одиторска практика (ИМОП) се публикуват с цел предоставяне на разяснителни насоки и практическа помощ за професионалните счетоводители при приложението на МОС и за популяризиране на добрата практика. Изложенията за международна практика за ангажименти за преглед (ИМПАП),Изложенията за международна практика за ангажименти за изразяване на сигурност (ИМПАИС) и Изложенията за международна практика за свързани услуги (ИМПСУ) се публикуват със същата цел за приложението съответно на МСАП, МСАИС, МССУ.

        15. Професионалните счетоводители следва да бъдат информирани за, и да вземат под внимание, изложенията за практика, приложими към ангажимента. Професионален счетоводител, който не взема под внимание и не прилага насоките,включени в съответното изложение за практика, трябва да бъде подготвен да обясни по какъв начин са спазени основните принципи и съществени процедури в стандарта(ите) за ангажименти на СМОССИС, адресирани в това изложение за практика.

        16. Други доклади, публикувани от Съвета по Международни одиторски стандарти и стандарти за изразяване на сигурност

Други доклади, например доклади за обсъждане, се публикуват1 за популяризиране на дискусия или дебат върху въпроси, свързани с одита, прегледа, изразяването на сигурност и други свързани услуги, както и въпроси за контрола върху качеството, засягащи счетоводната професия, настоящи констатации или за описване на въпроси, представляващи интерес и свързани с проблеми в одита, прегледа, изразяването на сигурност, свързаните по съдържание услуги и контрола върху качеството, засягащи счетоводната професия. Те не определят каквито и да било основни принципи или съществени процедури, които да бъдат спазвани при одиторски ангажименти, ангажименти за изразяване на сигурност или ангажименти за свързани услуги.


Език

Единственият официален текст на даден проект за обсъждане, Международен стандарт, Изложение за практика или друг доклад, е този, публикуван от СМОССИС на английски език.-->