Невенка Милева Невенка Милева спедитор

Наем и разходи по наетия имотСамоосигуряващо лице съм като съдружник в ООД. Отдавам под наем собствен недвижим имот като физическо лица на наемател фирма. Как следва да документираме изплащането на наема, удържането на данъка и разходите по имота, които надлежно са описани в договора, че са за сметка на наемателя?


Отговори

 • Здравейте,

  Тук трябва да се уточни, че когато лицето, придобиващо дохода, е самоосигуряващо се лице, върху доходите от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на движимо или недвижимо имущество, платец на които е предприятие или самоосигуряващо се лице, авансов данък се дължи и не се изисква самоосигуряващото се лице (наемател) да декларира това обстоятелство пред платеца на дохода, тъй като не е налице нормативно основание самоосигуряващото се лице само да внася авансовия данък за доходите от наем, изплатени от предприятието. Например самоосигуряващо се лице отдава под наем собствен недвижим имот, а наемател е юридическо лице. В този случай, независимо че лицето е самоосигуряващо се, задължението за удържане и внасяне на авансовия данък е на платеца на дохода от наем - т.е. на юридическото лице.
  Авансовият данък се внася в държавния бюджет по сметка на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите (НАП), по мястото на регистрация на платеца на дохода. Според общото правило на закона, заложено в чл. 65, ал. 13 ЗДДФЛ, не се удържа и внася авансов данък по чл. 44, ал. 4 ЗДДФЛ за придобитите през четвъртото тримесечие на данъчната година доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество. Изключение от това правило може да има, когато лицето, което придобива дохода, декларира писмено пред предприятието или самоосигуряващото се лице - платец на дохода, че желае да му бъде удържан авансов данък за тези доходи.

  При определянето на дължимия данък се издава Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 ЗДДФЛ (образец З а). Актуалният образец на този документ е утвърден от министъра на финансите със Заповед № ЗМФ-893 от 16.09.2015 г. и е обнародван в ДВ, бр. 77 от 06.10.2015 г.
  Документирането на изплатения облагаем доход и на удържания авансов данък се осъществява със Служебна бележка по чл. 45, ал. 4 ЗДДФЛ (образец № 3], образецът на която не е претърпял изменения през последната година. Служебната бележка се издава при поискване от физическото лице, придобило дохода, а когато такава не е поискана - се издава най-късно до 15 април на годината, следваща годината на придобиването на дохода.

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Тодор Тодоров
 • Благодаря Ви за изчерпателния отговор. Още малко уточнение ми е необходимо. Разходите по ел. енергия, вода, ТЕЦ, кабелна телевизия са за сметка на наемателя, но партидите са на мое име. Какъв документ трябва да издам на наемателя, за да може да си оправдае данъчно разходите? Може ли това да бъде протокол?
 • Здравейте,

  Префактуриране на разходи за ел. енергия и вода от нерегистрирано по ЗДДС ФЛ - наемодател, на регистрирано по закона ЮЛ За да бъдат признати за данъчни цели счетоводно отчетените разходи за ел. енергия и вода, следва да бъдат документирани от физическото лице с първичен счетоводен документ, името на който е без значение (протокол, разписка, квитанция, фактура и др., тъй като по силата на чл. 113, ал. 3, т. 7 ЗДДС при доставки, извършени от нерегистрирани по закона физически лица, различни от ЕТ, фактура може да не се издава), и съдържа реквизитите по чл. 7, ал. 1 ЗСч. Така възстановените суми не се приемат за доход на лицето и не подлежат на облагане и деклариране в годишната му данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Това означава, че въпросното ЮЛ има право на данъчен кредит за данъка, който е включен в стойността на документираните му от наемодателя с неданъчен по смисъла на ЗДДС документ разходи за ел. енергия и вода. За целта физическото лице следва да предостави на дружеството издадените на негово име от доставчиците на услугите фактури. Ако дружеството е единственият консуматор на документираните с тях доставки, тези фактури ще са данъчните документи, данните от които ще бъдат посочени за целта в дневника за покупки и в справката - декларация за съответния данъчен период.

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Тодор Тодоров
 • Благодаря Ви още веднъж!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->