Ваня Колева Ваня Колева Потребител

Закупуване на автомобил от ЕСЗдравейте! Имам следният казус: Фирма занимаваща се с търговия на едро на хран.продукти ще закупува товарен автомобил от Холандия /ЕС/ за нуждите на фирмата. Продавачът в холандия е дилър регистриран по ЗДДС. Нашата фирма в БГ също е регистрирана по ДДС.Интересуваме ние щя дължим ли ДДС?Благодаря предварително!

Спорен ден!


Отговори

 • Здравейте,

  От въпросът Ви не е ясно дали превозното средство е ново или употребявано. В общият случай, ако е ново превозно средство то Вие ще извършите така нареченото Вътреобщностно придобиване
  „Чл. 13.(2) За вътреобщностно придобиване се смята и придобиването на ново превозно средство, което се изпраща или транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка, независимо дали доставчикът е данъчно задължено лице за целите на ДДС в друга държава членка.”
  При което за Вас ще възникне задължение да декларирате Вътреобщностното придобиване чрез протокол за самоначислен ДДС(което автоматично означава, че няма да внасяте данъкът ефективно в бюджета). Трябва да имате в предвид и разпоредбите в чл.101 от ЗДДС, а именно
  „(1) Всяко лице по чл. 168 от закона, което извърши вътреобщностно придобиване на ново превозно средство по чл. 13, ал. 2 от закона или извърши инцидентна вътреобщностна доставка на ново превозно средство по чл. 7, ал. 2 от закона, е длъжно да декларира вътреобщностното придобиване или извършената вътреобщностна доставка, като подаде декларация по образец - приложение № 19.
  (2) Декларацията по ал. 1 се подава в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който данъкът за придобиването или за доставката е станал изискуем. Декларацията се подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, където е регистрирано лицето или подлежи на регистрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
  (3) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) Към декларацията по ал. 1 се прилага копие от документа, издаден от доставчика в съответствие с чл. 79б, ал. 2.”

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Тодор Тодоров
 • Извинявам се за неточността! Става въпрос употребяван товарен автомобил.
 • Здравейте,

  В такъв случай важното ще е как ще бъде издадена фактурата от доставчикът Ви в другата държава членка.

  - Ако във фактурата, издадена от доставчика на превозното средство не е посочено, че се прилага специалният ред за облагане, тогава за фирмата придобиването на автомобила е ВОП (чл. 13, ал. 1 ЗДДС). В такъв случай съгласно чл. 84 от ЗДДС данъкът за придобиването му е изискуем от нея и тя следва да си го самоначисли с протокол по чл. 117, ал. 2 от закона.

  - А ако при доставката на автомобила доставчикът е приложил специалния ред за облагане, данъкът за неговото придобиване е включен във фактурираната цена и за българската фирма не възниква задължение за начисляване на такъв. За такива доставки при въвеждането на превозното средство на територията на страната фирмата купувач не дължи ДДС, но и няма право на данъчен кредит за покупката си.

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Тодор Тодоров
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->