Katya Sugareva Katya Sugareva Потребител

Признаване на разходиЗдравейте.

Земеделски производител има склад, който не е заведен в счетоводството. Направени са разходи за ремонт по склада. Как може тези разходи да се признаят?Благодаря ви.


Отговори

 • Здравейте,

  Цената на придобиване на един имот, машина и съоръжение включва:
  а) неговата покупна цена, включително митата и невъзстановимите данъци върху покупката, след приспадане на всички търговски отстъпки;
  б) всякакви разходи, пряко отнасящи се до придвижването на актива до местоположението и привеждането му в състояние, необходимо за неговата експлоатация по начина, предвиден от ръководството;
  в) първоначалната приблизителна оценка на разходите за демонтаж и преместване на актива и възстановяване на обекта, на който е разположен, задължението, което предприятието поема при придобиването на актива или като последствие от използването на актива през определен период за цели, различни от производството на материални запаси през този период.
  Примери за преки разходи са:
  а) разходи за персонала (вж. МСС 19 Доходи на наети лица), произтичащи пряко от построяването или придобиването на актива от имоти, машини и съоръжения;
  б) разходи за подготовката на обекта;
  в) разходи за първоначална доставка и обработка;
  г) разходи за инсталиране и монтаж;
  д) разходи за тестване дали активът функционира правилно след приспадане на нетните приходи от продажба на произведените единици до привеждане на актива на това местоположение и в това състояние (например мостри, произведени по време на изпитването на оборудването); и
  е) професионални хонорари.
 • Здравейте,


  Т.е ако складът както казвате не е заведен в счетоводството, то следва да отразите процесът на придобиване на актива, като един от вариантите е да отразите придобиването на сградата първо през см-ка 613Разходи за придобиване на ДМА(сумарно с цената на сградата и извършените разходи за ремонт), след което да приключите разходната сметка към група 20.

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Т. Тодоров
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->