Задай въпрос тук
damyan Kostov damyan Kostov Потребител

ДМАПредприятие продава на старо 5 напълно амортизирани автомобила, като изисква предоставяне на капаро при предаването на продадените автомобили. Операциите при отчитане на продадените автомобили ще намерят отражение?

А) Баланс

Б) ОПР

В) ОПП И БАЛАНС

Г) ОПП

Д) БАЛАНС И РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА ОПР

Е) БАЛАНС И ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА ОПР

Ж) БАЛАНС ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА ОПР И ОПП


Отговори

 • При продажбата на напълно амортизирани автомобили трябва да се съставят следните документи:
  1) На първо място трябва да имаме нотариално заверен договор за покупко-продажба. Това е задължително за автомобили, които вече са били регистрирани в Бъйлгария. Важно е в договора да се уточни продажвана цена дали включва ДДС или не. Ако не е направено изрично уточнение по този вапрос съгласно чл. 67, ал. 2 от ЗДДС се счита, че в посочената цена е включено ДДС (когато продавача е регистриран по ЗДДС).
  2) На второ място трябва да имаме Удостоверение за застрахователна стойност, с което да защитим пазарната цена, посочена в Договора за покупко-продажба.
  3) За продажбата се издава фактура:
  - с ДДС, когато фирмата продавач е регистрирана по ДДС и когато при покупката на автомобилите е ползван данъчен кредит;
  - с ДДС, когато фирмата продавач е регистрирана по ДДС и когато при покупката на автомобилите не е ползван данъчен кредит, защото са закупени от нерегистрирано по ЗДДС лице и не притежаваме фактура за покупката с начислено ДДС;
  - без ДДС, когато фирмата продавач е регистрирана по ДДС и когато при покупката на автомобилите не е ползван данъчен кредит, защото не е имало основание за това. Но автомолибите са закупени от регистрирано по ЗДДС лице и притежаваме фактури за покупката с начислено ДДС. Основането за неначисляване на ДДС е "чл. 50, ал. 1, т. 2 от ЗДДС";
  - без ДДС, когато фирмата продавач не е регистрирана по ДДС;
  Счетоводните статии, които ще направим за продажбата на автомобилите са следните:
  1) Отписваме автомобилите от сметката за дълготрайни активи и отписваме набраната до момента амортизация. След като същите са напълно амортизирани отчетната им стойност и набраната им амортизация ще бъдат едно и също число.
  Дебит сметка 241 - Амортизация на ДМА - с набраната амортизация
  Кредит сметка 205 - Автомобили - с отчетната стойност
  2) Осчетоводяваме издадената фактура за продажбата и я включваме в Дневника за продажбите по ДДС.
  Дебит сметка Клиенти - продажна цена с ДДС
  Кредит сметка 705 - Приходи от продажба на ДА - продажна цена без ДДС
  Кредит сметка 4532 - ДДС
  3) При плащане на продажната цена от клиента
  Дебит сметка от група 50 - Парични средства
  Кредит сметка 411 - Клиенти
  Важно е да се съобрази дали договорената продажна цена е под или над 10 000 лв. Ако е над 10 000 лв. плащането по сделката трябва да стане само по банкова сметка на продавача независимо дали ще се направи наведнъж или на части по-малки от 10 000 лв.
  Операциите за отчитането на продадените автомобили ще намерят отражение в Баланса, приходната част на ОПР и в ОПП.

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->