ДГ "Светлина" ДГ "Светлина"

"Учител" или "Старши учител"Ммоля за помощ при разрешаване на следния казус: На каква длъжност следва да се назначи педагогически специалист, който има нужното образование, има повече от 10 години педагогически стаж, но няма придобита четвърта или пета ПКС и не е получил необходимия брой кредити, съгл. чл.71, ал.1 от Наредба №12 от 2016 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, за заемане на длъжността "старши учител"? През изтеклата учебна година същият е бил "старши учител", назначен на длъжността преди влизане в сила на ЗПУО и цитираната по-горе Наредба №12. Освободен от длъжност, поради навършване на възраст за пенсиониране. При ново назначаване каква длъжност трябва да заема - "учител" или "старши учител"? Предварително благодаря! Весислава Александрова - директор ДГ


Отговори

 • Здравейте,

  С промените в наредба №12 от 2016г. длъжността старши учител се заема от лица, които освен завършено висше образование и професионална квалификация /начален учител/, необходими за заемане на длъжността,заемат длъжността учител, имат не по-малко три от задължителните квалификационни кредити в период от четири години, имат придобита пета или четвърта ПКС, имат десет години учителски стаж и имат оценка от последното атестиране не по-малко от "отговаря на изискванията".
  При назначаване служителят трябва да заеме длъжност учител, тъй като не отговаря на изискванията на чл.71 ал.1 от наредбата /няма придобити пета и четвърта ПКС/.

  Поздрави,
  Виктория Йотова
 • Госпожо Йотова, мисля, че отговорът Ви не е съвсем докрай изчерпателен и по този начин става малко некоректен, тъй като пенсионираният учител не попада в категорията на новопостъпил учител според чл. 70, и няма как да отговаря на изискванията по чл. 71 от същата наредба. Чл.71 от тази наредба действително визира нови изисквания за заемането на длъжност "старши учител", но на основание §27 от преходните и заключителни разпоредби на ЗПУО: „лице, което към влизането в сила на закона заема длъжност на педагогически специалист, запазва трудовото си правоотношение, ако е имало право да заема съответната длъжност/примерно старши учител/ към момента на възникването на правоотношението“. А заемането на длъжност, също е част от трудовото правоотношение. Т. е., работодателят не би следвало да го третира като "новопостъпил" специалист по чл.70 за да се следват изискванията на чл.71, а като "новоназначен" специалист, "имащ правото да заема същата длъжност", особено ако длъжностната характеристика включва старите му задължения, както е на практика. Наистина е масова порочна практика да се назначават пенсионирани учители на по-неблагоприятни за тях условия, но това е така, защото Наредбата не е прецизирала текста и дава това право на работодателя, но пък и не го задължава. Т. е. той може да подходи и по двата начина, като посоченият по-горе е дискриминационен. Аз съм засегната по същия начин, поради едностранчивото тълкуване от страна на работодателя.
 • Здравейте,

  Длъжността „старши учител“ не се прехвърля и не се заема автоматично.
  Съгласно ЗПУО трудовите договори с педагогическите специалисти се сключват и прекратяват от директора на детската градина, училището или центъра за подкрепа на личностното развитие.
  Кариерното развитие е процес на усъвършенстване на компетентности при последователно заемане на учителски или възпитателски длъжности. Учителските и възпитателските длъжности съгласно ЗПУО са: учител, възпитател; старши учител, старши възпитател; главен учител, главен възпитател. Директорът като орган на управление на училището изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите и длъжностни характеристики, с вписаните трудови задължения, които се изпълняват след подписването на трудовия договор. Заемането на съответните длъжности в системата на предучилищното и училищното образование зависи от договорените във вътрешните правила на съответното училище, детска градина или център за подкрепа за личностно развитие механизми за кариерното развитие на педагогическите специалисти, които механизми са тясно свързани и със стратегията за развитие на образователната институция. Основа за кариерното развитие на педагогическите специалисти са учителският стаж, получените квалификационни кредити, придобитата професионално-квалификационна степен, както и резултатите от атестирането им. Новият работодателя има право да избере на каква длъжност да назначи работника, но не е задължен след като не изпълнява условията за старши учител, да избере съответната длъжност.

  За справка: чл. 216, ал. 1 от ЗПУО; чл. 227, ал. 2 от ЗПУО

  Моля, имайте предвид, че това е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Виктория Йотова
  • 20 Dec 2018 17:47
  • (Потребител)
  • 0
  Здравейте,моля за разяснение на тази наредба№12.Имам 18 години стаж като учител.Преди да влезе в сила тази наредба бях старши учител.Тъй като имах малко прекъсване започнах като учител. Сега до този момент имам 3 квалификационни кредити и пета ПКС. Мога ли сега да заема длъжността старши учител или ще трябва да чакам да първото атестиране което ще е след 3 години. Благодаря предварително за направената консултация.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->