Татяна Богданова Татяна Богданова счетоводител

фактура за транспортиране на строителни отпадъциние сме строителна организация, наш доставчик извършва извозването на строителните отпадъци и ни издава фактура по чл.163 в от ЗДДС.Правилно ли е ? Има ли възможност да се избегне това? Какъв е механизмът за обратното начисляване на ДДС.

Отговори

 • Здравейте,

  Данъчното третиране на доставките на битови, производствени, опасни и строителни отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, както и доставка на услуги по техния добив, обработка и преработка е указано в Глава деветнадесета "а" от ЗДДС. Тези доставки са облагаеми по смисъла на закона, но за тях е въведена схемата на т.нар. "обратно начисляване" на данъка. Схемата на "обратното начисляване" на ДДС при тези доставки изисква данъкът да се дължи от получателя по доставката, когато той е регистрирано по закона лице и то независимо дали доставчикът е данъчно задължено или данъчно незадължено по закона лице, предвид разпоредбата на чл. 82, ал. 5 от ЗДДС.
  В приложение № 2 към глава деветнадесета "а" от ЗДДС са посочени стоки и услуги, за които е приложим специалният ред за тяхното облагане, както следва:
  1. Битови отпадъци
  2. Производствени отпадъци
  3. Строителни отпадъци .
  4. Опасни отпадъци
  5. Услуги по добив, обработка или преработка на отпадъци по т. 1 - 4.
  Глава 19а на ЗДДС урежда специален данъчен режим по отношение на облагането с този данък – тези доставки се изключват от общите правила за изискуемост на данъка от доставчика по доставката, документиране и отчитане на доставките и внасяне на данъка.
  В тази връзка, когато Вие сте получател по доставки на стоки или услуги, посочени в приложение № 2 и сте регистрирано по ЗДДС лице, то данъкът е изискуем от Вас съгласно чл. 163а, ал. 2 от ЗДДС, независимо дали доставчикът е данъчно задължено или данъчно незадължено лице.
  Начисляването на данъка от получателя се извършва по реда на чл. 163б от ЗДДС с издаване на:
  1. протокол по чл. 117, ал. 2 в срока по чл. 117, ал. 3 - когато доставчикът е данъчно задължено лице.
  2. общ протокол за всички доставки, за които данъкът е станал изискуем през съответния данъчен период - когато доставчици са физически лица, които не са данъчно задължени; протоколът се издава на последния ден на съответния данъчен период и задължително следва да съдържа реквизитите, посочени в чл. 163б, ал. 2 от ЗДДС.
  Начисляването на данъка се извършва съгласно разпоредбата на чл. 86, ал. 1 от ЗДДС.
  На основание чл. 163в от ЗДДС доставчикът – данъчно задължено по ЗДДС лице, следва да документира доставките на стоки и услуги, посочени в приложение № 2 към глава 19 "а" от ЗДДС, с издаване на фактура, в която като основание за неначисляване на данък да посочи чл. 163а, ал. 2 от ЗДДС.
  Получателят има право на приспадане на данъчен кредит за данъка, който сам си е начислил при общите правила на закона. На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗДДС правото на данъчен кредит е налице при условията на чл. 71, т. 2 от ЗДДС, а именно - лицето упражнява правото си на приспадане, когато е изпълнило следните условия - издало е протокол по чл. 117 или чл. 163б, ал. 2 и е спазило изискванията на чл. 86 - в случаите, когато данъкът е изискуем от лицето като платец по глава осма; в случаите по чл. 161 или 163а, когато доставчикът е данъчно задължено лице, получателят трябва да притежава и данъчен документ, съставен в съответствие с изискванията на чл. 114 и 115, в който е посочено съответното основание за неначисляване на данък.

  От описанието на въпросът Ви, следва че Вашият доставчик правилно и в съответствие с нормативните изисквания е изпълнил своите задължения.

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Тодор Тодоров
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->