Задай въпрос тук
Петя Стоянова Петя Стоянова Потребител

Фактуриране на брак - получател в ЕСЗдравейте,

Наш доставчик от страна от ЕС иска да им фактурираме бракувани материали, като във фактурата запишем "Брак - без ДДС", и не им връщаме бракуваните материали. Обясних им, че по нашето законодателство не можем да издадем такава фактура, и те са съгласни да им издадем фактура по нашето законодателство. Но при положение, че няма да им връщаме бракуваните материали каква фактура можем да им издадем? Няма как да бъде вътреобщностна доставка.


Отговори

 • Здравейте,

  Не е много ясно защо Вашият доставчик желае да му фактурирате тези материали. Ако целта му е чисто счетоводно да си води реалното вземане от Вас, то той може да издаде Кредитно известие. А ако е някаква друга, то единственият вариант, който може да използвате е да му издавате фактура за извършена услуга.
  Понеже както гласи чл.45 от ППЗДДС, за извършен ВОД следва да разполагате и с:
  "Документи, удостоверяващи извършването на вътреобщностна доставка на стоки
  Чл. 45. За доказване на вътреобщностна доставка на стоки доставчикът следва да разполага със следните документи:
  1. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) документ за доставката:
  а) фактура за доставката, в която, когато получателят е регистриран за целите на ДДС в друга държава членка, се посочва идентификационният номер по ДДС на получателя, издаден от държава членка, под който номер му е извършена доставката;
  б) протокол по чл. 117, ал. 2 от закона - в случаите на вътреобщностна доставка по чл. 7, ал. 4 от закона;
  в) документ по чл. 168, ал. 8 от закона - когато доставчикът е физическо лице, което не е едноличен търговец и не е регистрирано по закона;
  2. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) документи, доказващи изпращането или транспортирането на стоките от територията на страната до територията на друга държава членка:
  а) (доп. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г., доп. - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г.) транспортен документ или писмено потвърждение от получателя или упълномощено от него лице, удостоверяващи, че стоките са получени на територията на друга държава членка - в случаите, когато транспортът е извършен от получателя или от трето лице за сметка на получателя; в писменото потвърждение се посочват дата и място на получаване, вид и количество на стоката, вид, марка и регистрационен номер на превозното средство, с което е извършен транспортът, име на лицето, предало стоките, и длъжностното му качество, име на лицето, получило стоките, и длъжностното му качество;
  б) транспортен документ, удостоверяващ, че стоките са получени на територията на друга държава членка - когато транспортът е извършен от доставчика или от трето лице за сметка на доставчика.

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Т. Тодоров
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->