АННА СТОЯНОВА АННА СТОЯНОВА СЧЕТОВОДИТЕЛ

данък при източника чл.195Интересувам се от следния въпрос.Фирмата се занимава с износ на билки.Изпращаме мостри за анализ на пестициди в Германия.Интересувам се дължим ли данък при източника,от фирмата доставчик получаваме

ф-ра на която пише ,че е извършен анализ на пестициди.


Отговори

 • Здравейте,

  Бихте имали предпоставки/задължения за удържане на данък при източника, само ако Вие като местно ЮЛ изплащате средства на ЧЮЛ ,които попадат в една от следните алинеии:

  "Печалба и доходи от източници в Република България
  Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Печалбите на чуждестранните юридически лица, които произтичат от стопанска дейност чрез място на стопанска дейност в страната или от разпореждане с имущество на такова място на стопанска дейност, са от източник в страната.
  (2) Доходите от финансови активи, издадени от местни юридически лица, държавата и общините, са от източник в страната.
  (3) Доходите от сделки с финансови активи по ал. 2 са от източник в страната.
  (4) Доходите от дивиденти и ликвидационни дялове от участие в местни юридически лица са от източник в страната.
  (5) Следните доходи, начислени от местни юридически лица, местни еднолични търговци или чуждестранни юридически лица и еднолични търговци чрез място на стопанска дейност или определена база в страната или изплатени от местни физически лица или от чуждестранни физически лица, които разполагат с определена база в страната, в полза на чуждестранни юридически лица, са от източник в страната:
  1. лихви, в това число лихви, съдържащи се във вноските по финансов лизинг;
  2. доходи от наем или друго предоставяне за ползване на движимо имущество;
  3. авторски и лицензионни възнаграждения;
  4. възнаграждения за технически услуги;
  5. възнаграждения по договори за франчайз и факторинг;
  6. възнаграждения за управление или контрол на българско юридическо лице.
  (6) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Доходи по ал. 5, начислени в полза на чуждестранни юридически лица от място на стопанска дейност на местно лице или от определена база на местни физически лица, разположени извън територията на страната, не са от източник в страната.
  (7) Доходите от селско, горско, ловно и рибно стопанство на територията на страната са от източник в страната.
  (8) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Следните доходи са от източник в страната:
  1. доходи от наем или друго предоставяне за ползване на недвижимо имущество, включително идеална част от недвижимо имущество, намиращо се в страната;
  2. доходи от разпореждане с недвижимо имущество, включително идеална част или ограничено вещно право върху недвижимо имущество, намиращо се в страната.
  (9) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) Неустойки и обезщетения от всякакъв вид, с изключение на обезщетенията по застрахователни договори, начислени от местни юридически лица, местни еднолични търговци или чуждестранни юридически лица и еднолични търговци чрез място на стопанска дейност или определена база в страната в полза на чуждестранни юридически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим, са доходи от източник в страната."

  До колкото се подразбира от въпросът Ви, това е обикновена услуга извършена от чуждестранно ЮЛ, което от своя страна не поражда задължения към Вас да удържате данък при източника.

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Т. Тодоров
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->