Татяна Христова Татяна Христова Kreston BulMar ...

За какво ще служи ЗОПБ

Публикувано на: 24.03.2011От 26 февруари 2011 г. влиза в сила ЗОПБ (Законът за ограничаване на плащанията в брой), обнародван в бр. 16 на ДВ от 22 февруари 2011 г.

Разпоредбите на закона се прилагат за плащания на територията на Република България, чиято стойност е равна на или надвишава 15 000 лева, както и по отношение на плащания, чиято стойност е под 15 000 лева, но представлява част от парична престация по договор, чиято стойност е равна на или надвишава 15 000 лева. Посочените плащания задължително се извършват чрез превод или внасяне по платежна сметка. Ограничението се прилага и за плащания, извършени в чуждестранна валута, когато левовата им равностойност е равна на или надвишава 15 000 лева, определена по курса на Българската народна банка в деня на плащането.

ЗОПБ не се прилага при:

  • теглене и внасяне на пари в брой от/в собствени платежни сметки;
  • теглене и внасяне на пари в брой от/в сметки на недееспособни и ограничено дееспособни лица, на съпрузи и роднини по права линия;
  • сделки с чуждестранна валута в наличност по занятие;
  • операции с банкноти и монети, страна по които е Българската народна банка;
  • замяна от банки на повредени български банкноти и монети;
  • изплащане на трудови възнаграждения по смисъла на Кодекса на труда.

При неспазване на изискванията на  виновното лице се наказва с глоба в размер 25% от общия размер на направеното плащане - ако е физическо лице, или с имуществена санкция в размер 50% от общия размер на направеното плащане - ако е юридическо лице. При повторно нарушение размерът на глобата е 50% от размера на направеното плащане, а на имуществената санкция – 100% от размера на направеното плащане.

Повторно по смисъла на Закона за ограничаване на плащанията в брой е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което лицето е било наказано за същото по вид нарушение.Коментари

Свързани документи със ЗОПБ

-->