Цвета Кирова Цвета Кирова Потребител

Пропуснато уведомление към НАП за назначаванеЗдравейте,

Имам лице, което е сключило трудов договор, но сме пропуснали да го подадем в НАП. Лицето е на работа от 03.05.2017г. Присъства във ведомостта и има платени осигуровки. Присъства и в декларация 1 и 6. Може ли да се направи корекция със задна дата и договорът да бъде актуален от 03.05.2017. Какви са вариантите ?Отговори

 • Здравейте,
  Този пропуск е доста неприятен , съгласно КТ:
  Отговорност за нарушения на другите разпоредби на трудовото законодателство

  Чл. 414. (3) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г., доп. - ДВ, бр. 7 от 2012 г.) Работодател, който наруши разпоредбите на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3 и чл. 63, ал. 1 или 2, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 15 000 лв., а виновното длъжностно лице - с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв., за всяко отделно нарушение.
  Отговорност за маловажно нарушение

  Чл. 415в. (Нов - ДВ, бр. 108 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2012 г.) (1) За нарушение, което е отстранено веднага след установяването му по реда, предвиден в този кодекс, и от което не са произтекли вредни последици за работници и служители, работодателят се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 100 до 300 лв., а виновното длъжностно лице - с глоба в размер от 50 до 100 лв.
  (2) Не са маловажни нарушенията на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 и 3 и чл. 63, ал. 1 и 2.
  Съгласно Наредба № 5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда при подаване на уведомленията за сключени трудови договори в НАП, информационната система следи автоматично за спазването на 3-дневния срок от сключването на договора. След този срок, те се приемат от приходната агенция само ако има влязло в сила предписание от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.

  Тоест за да извършите регистрация на трудовия договор ще трябва да уведомите Инспекцията по труда. Не съм сигурна какъв ще е изхода. Следва все пак да се подготвите и евентуално да имате съществена причина за направения пропуск за да се смекчи глобата, евентуално.

  Надявам се изхода да не е краен за вас.
  С уважение,
  В.Дадова

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->