Елена Шопова Елена Шопова счетоводител

ДДС при дропшипингЗдравейте!

Искам да започна дропшипинг търговия. Ще продавам стоки от Китай в Русия. Парите ще получавам през PayPal от клиентите в Русия и ще ги привеждам на доставчика от Китай, като си оставям комисионна.

Бихте ли ме консултирали как стоят нещата с ДДС? Този въпрос не ми е ясен и не мога да си пресметна всички рискове по този вид дейност.

Предварително благодаряОтговори

 • Здравейте!

  Моля, прочетете това писмо на НАП. Малко старо, но ще ви помогне.

  2_1926-2/03.12.2010 г.

  ЗДДС чл.17, ал.2
  чл.86, ал.З
  чл.114, ал.1, т. 12
  чл.117, ал.4
  чл.124, ал.2
  чл.124, ал.4


  Вашето дружество, което е регистрирано по ЗДДС ще търгува с фирми от трети страни. Ще закупува стока – доставчик, на която е фирма от Китай. Същата ще продаде на клиент от Изрел. Стоката директно ще се транспортира от Китай за Изрел, като транспортните разходи по доставката на стоката са за сметка на фирмата от Изрел. В транспортните документи ще са посочени за изпращач Вашето дружество, а за получател фирмата от Изрел. За сделката Вашето дружество ще получи авансово плащане от клиентите си в Изрел.
  В тази връзка са зададени следните въпроси:
  1. На 18.11.2010 г. Вашето дружество е получило авансов превод, за която е издало фактура. Къде е мястото на сделката? Каква е ставката на ДДС ? Кога /през кой период/ е задължението да се включва фактурата в дневника за продажби /покупки/ и в коя колона? Във фактурата за основание на сделката достатъчно ли е да се посочи «авансов превод по договор» или трябва да се изброяват стоките?
  2. Фирмата от Китай ще издаде фактура за доставки на стоки на Вашето дружество на 15.12.2010 г.. Кога /през кой период/ е задължението да се включи фактурата в дневника за покупки /продажби/ и в коя колона?
  3. Вашето дружество ще изпрати стоките от Китай за Изрел на 16.12.2010г. и ще издаде фактура на клиентите си от Изрел. Къде е мястото на сделката? Кога е датата на данъчното събитие : когато стоките тръгнат от Китай или когато ги получат в Изрел? Каква е ставката на ДДС? В коя колона се включва фактурата в дневника за продажби / покупки/? С какви документи следва да се снабди дружеството Ви, за да докаже, че сделката е извън територията на страната?
  4. Ако същата сделка е «транзитна» /чл.329 ал.1 от ТЗ/ и продавача /китайска фирма/ изпрати стоката на посочен от своя купувач /българска фирма/ получател /изрелска фирма/ ще бъде ли друго данъчното тълкувание по ЗДДС на сделката и какви ще бъдат промените по реда на гореизложеното за Българската фирма?
  В отговор на поставените от Вас въпроси , изразяваме следното принципно становище по приложението на разпоредбите на ЗДДС и ППЗДДС:

  По първи и трети въпрос:
  При осъществяване на доставка на стоки, мястото на изпълнение се определя съгласно разпоредбите на чл.17 от ЗДДС. Съгласно разпоредбите на чл.17, ал.2 от ЗДДС, място на изпълнение при доставка на стока, която се изпраща или превозва от доставчика, получателя или от трето лице, е местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща пратката или започва превозът й към получателя.
  Във вашия случай стоката се намира на територията на Китай към момента, в който започва изпращането й или превозът й към получателя от Изрел, следователно мястото на изпълнение на тази доставка ще е на територията на Китай по силата на чл.17, ал.2 от ЗДДС, т.е доставката ще е с място на изпълнение извън територията на страната. На основание чл.86, ал.З от ЗДДС, не се начислява данък при доставка с място на изпълнение извън територията на страната. Съгласно разпоредбите на чл.114, ал.1, т. 12 от ЗДДС и чл.79, ал.2, т.4 от ППЗДДС във фактурата следва да се посочи, че мястото на изпълнение на тази доставка е извън територията на страната, което е и основанието за неначисляване на данък. Вашето дружество следва да притежава и други документи, потвърждаващи осъществяването на доставка на стока, с място на изпълнение извън територията на страната, като например транспортни документи, договори и др.
  На основание чл.113, ал.1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице - доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или при получаване на авансово плащане преди това освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл. 117. Съгласно разпоредбата на чл.117, ал.4 от ЗДДС фактурата се издава задължително не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, а в случаите на авансово плащане - не по-късно от 5 дни от датата на получаване на плащането.
  На основание чл.124, ал.2 от ЗДДС издадените фактури за доставки с място на изпълнение извън територията на страната следва да бъдат отразени в колона 23 от дневника за продажбите за данъчния период, през който са издадени.
  Съгласно разпоредбата на чл.25, ал.2 от ЗДДС данъчното събитие при доставка на стока възниква в общия случай на датата, на която собствеността върху стоката е прехвърлена или на датата, на която стоката по чл. 6, ал. 2 от ЗДДС бъде фактически предоставена. На основание чл. 25, ал. 5, т. 2 от ЗДДС на датата на възникване на данъчното събитие по ал. 2, 3 и 4, възниква основание за освобождаване от начисляване на данък за освободените доставки и доставките с място на изпълнение извън територията на страната.
  По втори въпрос:
  На основание разпоредбата на чл.124, ал.4 от ЗДДС регистрираното лице е длъжно да отрази получените от него данъчни документи в дневника за покупки най-късно до дванадесетия данъчен период, следващ данъчния период, през който са издадени, но не по-късно от последния данъчен период по чл. 72, ал. 1 от ЗДДС. Получените от Вас фактура за доставка с място на изпълнение извън територията на страната следва да намери отражение в колона 9 на дневника за покупки (Приложение №10 към чл.113, ал.2 от ППЗДДС).
  По четвърти въпрос:
  Поради неприлагане на договорите Ви за покупка и за продажба и липса на уточнение, каква стока е предмет на доставка не можем да изразим становище какви биха били различията при транзитна продажба.
  При транзитна продажба, по силата на чл.17, ал. 2 от ЗДДС, мястото на изпълнение на доставката на стока между Вас и третото лице /Изрелска фирма/ отново ще е в Китай, т.е извън територията на страната и за Вас ще възникне основание за освобождаване от начисляване на ДДС.

  Поздрави!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->