Tania Ivanova Tania Ivanova Потребител

Клас прослужено времеЗдравейте!

Включва ли се в допълнителното трудово възнаграждение времето, през което лицето е работило по трудов договор, но същевременно се е самоосигурявало вкл. и за ОЗМ?Отговори

 • Здравейте,

  За придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор.

  За придобит трудов стаж и професионален опит се смята и времето, през което лицето е упражнявало трудова дейност или професия, която е сходна или същата по сключения трудов договор, и са били задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица или за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, общо заболяване и майчинство.

  Във вашият случай трудовият ви стаж като самоосигуряващо се лице трябва да бъде признат и трябва да ви бъде изплащано допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит.

  За спарка: чл.12 от НСОРЗ

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Салих Асанов
 • Здравейте.Имам съмнения, че в качеството си на самоосигуряващо се лице сте придобили трудов стаж! Освен, ако не се намирате в хипотезата на чл.12, ал.3,т.2 от Наредбата - времето, през което без трудово правоотношение лицата са упражнявали трудова дейност и/или професия, която е същата или сходна с работата по сключения трудов договор, и са били задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица или за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, общо заболяване и майчинство;Всички останали случаи разглеждат работа по трудов договор.Може ли да посочите професията си по трудов договор, както и работата като самоосигуряващо се лице като идентични или сходни ? Ако това не е така, то Вие сте придобили осигурителен стаж, но не трудов. От което следва, че въпросният стаж не може да се приложи за нарастване на дискутираното доплащане/за клас/.

  kazimirc4
 • Здравейте!
  Професията на лицето е счетоводител - по трудов договор, и едновременно с него - като самоосигуряващо се лице.
 • Здравейте.Ето становището на МТСП -четете:
  2017-03-17 11:05:29 - Полиния Гергинска
  Счита ли се за трудов стаж и професионален опит времето за което лицето е било самоосигуряващо се като съдружник/собственик/ и управител в ООД/ЕООД/ с предмет на дейност счетоводна, проектантска и др. дейности. Лицето е полагало личен труд във фирмата без да е било назначено на трудов договор или договор за управление и контрол. За същия период е извършило счетоводни и проектантски услуги по сключени договори като физическо лице без трудови правоотношения. Има заверена осигурителна книжка за периода за доходи от трудова дейност като: „собственик или съдружник в търговско дружество“ и „без трудови правоотношения“/съгласно справки за окончателния размер на осигурителния доход/.
  2017-04-05 11:20:42 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"
  Уважаема г-жо Гергинска, Предполагаме, че въпросът Ви е свързан със сумирането на трудовия стаж, което има значение при определяна на права по настоящото трудово правоотношение, произтичащи от наличието и продължителността на трудовия стаж. Съгласно чл.12, ал.1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата /НСОРЗ/ за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. При определянето на допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, признаването на предходен трудов стаж се извършва от работодателя, при който лицето работи по трудово правоотношение. Преценката на работодателя следва отчита разпоредбата на чл. 12, ал.4, т.2 от НСОРЗ, съгласно която трябва да са налице едновременно две предпоставки: от една страна се отчита времето, през което без трудово правоотношение лицата са упражнявали трудова дейност и/или професия и са били задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица или за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, общо заболяване и майчинство, а от друга - тази трудова дейност и/или професия е същата или сходна с работата по сключения трудов договор. Конкретната категория лица, която попада в обхвата на чл. 12, ал. 4, т. 2 от НСОРЗ, всъщност се определя от начина, по който е било извършвано осигуряването. Първата група лица - задължително осигурени съгласно чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО за рисковете общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица обхваща и лицата, работили по договори за управление и контрол. Втората група лица обхваща лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества (чл.4, ал.3, т.2 от КСО), когато освен за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, са се осигурявали и за общо заболяване и майчинство съгласно с чл. 4, ал. 4 от КСО. Съгласно чл. 4, ал. 3, т. 5 от КСО лицата, които полагат труд без трудово правоотношение (работят без трудов договор договор) и получават месечно възнаграждение, равно или над една минимална работна заплата, след намаляването му с разходите за дейността, ако не са осигурени на друго основание през съответния месец, са задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. Тези лица подлежат на осигуряване само за посочените рискове - инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, поради което не отговарят на изискването на чл. 12, ал. 4, т. 2 от НСОРЗ. Следователно, времето на работа по граждански договор, дори и да има сходство с работата по сключения трудов договор, не може да бъде призната от работодателя за придобит трудов стаж и професионален опит при определяне размера на допълнителното възнаграждение. /СР/
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->