Marieta Platikanova Marieta Platikanova Икономика прес pensioner

Изплащане на обезщетение за безработица на лице работило в държава от ЕСФизическо лице е работило извън България в държава от ЕС 10 години.Работило е по трудов договор и е осигурявано за всички случаи.Договорът е бил безсрочен.Лицето само подава молба за напускане на работа и се връща в България.

Първи въпрос - ако лицето се регистрира веднага като безработно в България ще получи ли обезщетение за безработица в България на база възнаграждението си в другата страна членка на ЕС?Втори въпрос - ако лицето завърнало се в България започне работа за 3 месеца на изпитателен срок, но се случи така, че го уволнят и отиде на борсата и се регистрира като безработно и се регистрира и за получаване на обезщетение - коя ще бъде базата за изчисляване на обезщетението: възнаграждението в българската фирма или възнаграждението в българската фирма плюс това в държавата членка на ЕС от където се връща?


Отговори

 • Здравейте,

  За да получавате обезщетение за безработица, то вие трябва да сте осигурявана най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването, не сте придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, и не упражнявате трудова дейност.

  За определянето на размера на обезщетението за безработица има значени на какво основание е прекратено последното ви трудово правоотношение. Ако то е прекратено по ваше желание или с ваше съгласие, или поради виновното ви поведение, то вие ще получавате минималния размер на паричното обезщетение за безработица за срок 4 месеца, което за 2018 година е 9 лв. на ден, т.е. ако в един месец има 21 работни дни, то вие ще получите обезщетение в размер на 189 лв. за този месец.

  Ако започнете работа в България и договорът ви бъде прекратен не по ваше желание или с ваше съгласие, или поради виновното ви поведение, то тогава обезщетението, което ще получавате, ще бъде 60% от среднодневния ви осигурителен доход. За определяне на среднодневният ви осигрителен доход се вземат последните 24 календарни месеца без значение дали сте работила в България или в чужбина. Ако имате осигурителен стаж придобит по законодателството на друга държава, с която Република България има сключен международен договор в областта на социалното осигуряване, то той се удостоверява с документ, предвиден в съответния договор. Ако декларирате осигурителен стаж, придобит в друга държава, но не притежавате необходимите документи, НОИ извършва необходимата проверка за удостоверяване на този стаж по установения с международния договор ред. Издаденото удостоверение, потвърждаващо зачетен осигурителен стаж от друга държава, се изпраща на съответното териториално поделение на НОИ.

  За справка: чл. 54а и чл. 54б от КСО; Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица;

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  С уважение!
  Салих Асанов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->