Нели Стойчева Нели Стойчева Счетоводител

Префактуриране на застраховкаЗдравейте,
Строителна фирма ще изпълнява СМР чрез подизпълнител. За обекта сме направили Застраховка. Фирмата - подизпълнител е внесла сумата на застраховката в нашата каса. Дали трябва да се издаде фактура за сумата и какво основание да се посочи за неначислен ДДС?Отговори

 • Здравейте,

  „Чл. 113. (1) Всяко данъчно задължено лице - доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл. 117.
  (2) Фактурата се издава най-малко в два екземпляра - за доставчика и за получателя.
  (3) Фактура може да не се издава:
  1. за доставки, по които получателят е данъчно незадължено физическо лице;
  2. за доставки на финансови услуги по чл. 46;
  3. за доставки на застрахователни услуги по чл. 47;
  4. за продажби на самолетни билети;
  5. при безвъзмездни доставки;
  6. за доставки на услуги по глава осемнадесета;
  7. (нова - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) за доставки, осъществени от нерегистрирани по закона физически лица, различни от еднолични търговци, когато за извършените от тях доставки:”
  Имайки предвид горното считам, че в случая са налице разчетни взаимоотношения, които не следва да се документират с данъчен документ по смисъла на ЗДДС и не намират отражение в дневниците за покупка и продажба. Отчитането може да се извърши с първичен документ по смисъла на Закона за счетоводство. Като може застраховката да се префактурира на клиента с протокол, който е различен от протокола по чл. 117 по ЗДДС, с отделна номерация, но съдържащ всички данни на клиента. Този протокол служи като сметка (подобна на сметките издавани от застрахователните дружества) и няма да влиза в дневника за продажбите по ЗДДС. Сумата на застраховката следва да е такава, каквато е в застрахователната полица и не се начислява ДДС.


  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Тодор Тодоров
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->