Первин Мустафа Первин Мустафа счетоводител

Предплатен наем и регистрация по ДДСЗдравейте, фирма нерегистрирана по ДДС сключва договор за наем м.5/2017г. в сила от м.7/2017 и заплаща при подписване на договора авансово 5 наема за м.7 до м.11/2017г, за който аванс получава от наемодателя фактура с включен ДДС. През м. 6/2017г фирмата се регистрира по ДДС. Може ли фактурата да бъде включена в описа на налияните активи, като актив "Вземане от клиенти/доставчици" например?


Отговори • "Право на приспадане на данъчен кредит за налични активи и получени услуги преди датата на регистрация
  Чл. 74. (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Регистрирано лице по чл. 96, 97, 98, чл. 100, ал. 1 и 3, чл. 102, 132 или 132а има право на приспадане на данъчен кредит за закупените или придобитите по друг начин или внесените активи по смисъла на Закона за счетоводството преди датата на регистрацията му по този закон, които са налични към датата на регистрацията.
  .......
  (3) Регистрираното лице по ал. 1 има право на приспадане на данъчен кредит и за получените услуги преди датата на регистрацията му по този закон, когато са налице едновременно следните условия:
  1. услугите са пряко свързани с регистрацията на лицето по реда на Търговския закон;
  2. услугите са получени не по-рано от един месец преди регистрацията на лицето по Търговския закон;
  3. лицето е подало заявление за регистрация по този закон в 30-дневен срок от вписването му в регистъра по чл. 82 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
  4. за получените услуги лицето притежава фактура по чл. 71, т. 1;
  5. доставчикът на услугата е регистрирано по закона лице към датата на издаване на данъчния документ и доставката е била облагаема към тази дата;
  6. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) регистрационният опис по образец за получените услуги е съставен към датата на регистрация по този закон и е подаден не по-късно от 45 дни от датата на регистрация."

  От цитита следва, че е налице право на данъчен кредит за услуги свързани единствено със регистрацията на дружеството по реда на Търговския Закон. Доколкото се подразбира от въпросът Ви, фактурата за наем не би следвало да се включва в описът на активите на предприятието.

  Имайте предвид, че това е лично мнение на автора.

  Поздрави,
  Тодор Тодоров
 • Здравейте, благодаря за отговора.
  Моята идея беше фактурата да бъде включена в описа не като услуга, а като наличен към датата на регистрация актив. Осчетоводила съм фактурата в сметка 402- доставчици по аванси. Консултирах се с НАП и тяхното мнение е, че ако предоставеният аванс не е усвоен до дтата на регистрация, то той е наличен актив и може да бъде включен в описа.

  Поздрави
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->