Еда Юсуф Еда Юсуф Потребител

Прехвърляне на право на строежВъзнамерявам да открия фирма за ремонт на автомобили. Имотът, в който ще се строи автосервизът е собственост на баща ми. В тази връзка и визата и разрешителното за строеж ще бъдат на името на баща ми. Въпросът ми е мога ли да прехвърля и как правото на строеж на сервиза на фирмата, за да ми се признаят разходите за проектиране и строителство, както и да се приспадне ДДС.


Отговори

 • Здравейте,

  Поради особеното значение, което определени сделки или действия имат в гражданския и търговския оборот, законодателят изисква тяхното извършване да става в строго определена форма. В случая формата на нотариален акт е условие за действителност на сделката .
  Собственикът на земята е собственик и на постройките и насажденията върху нея, освен ако е установено друго. Какво "друго" може да се уговори:
  - Собственикът може да отстъпи на друго лице правото да построи сграда върху неговата земя, като стане собственик на постройката;
  - Също така собственикът на земята може да прехвърли отделно от земята собствеността върху вече съществуващата постройка.
  Следователно едно лице може да бъде собственик на земята, а друго – на правото да построи сграда върху чужда земя или на изградената върху земята постройка.
  Вещни права върху чужда вещ, доколкото те са предвидени в законите, могат да се придобиват или учредяват с правна сделка, по давност или по други начини, определени в закона.
  Правото на строеж се учредява в съответствие с влязъл в сила подробен устройствен план или виза за проектиране, издадена от главния архитект на общината (района) в предвидените от закона случаи.
  Правото на строеж на сграда или на част от нея може да бъде предмет на прехвърлителна или разпоредителна сделка от момента на учредяването му до завършване на сградата в груб строеж.
  След завършване на сградата в груб строеж, което се констатира с протокол на общинската, съответно районната администрация, предмет на прехвърлителна или разпоредителна сделка може да бъде построената сграда или самостоятелни части от нея.
  Прехвърлянето на правото на строеж е една от разпоредителните сделки, за чиято действителност законът изисква особена форма – най-строгата форма, позната в нашето право – нотариален акт. Договорите за прехвърляне на собственост или за учредяване на други вещни права върху недвижими имоти трябва да бъдат извършени с нотариален акт.
  Страни в нотариалното производство са лицата, от чието име се иска извършване на нотариалното действие (прехвърлител и приобретател на правото на строеж). Участващи в нотариалното производство са лицата, чието лично изявление нотариусът удостоверява – това могат да бъдат и пълномощници или законни представители на страните,

  Моля имайте предвид, че това е лично становище и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Тодор Тодоров
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->