Ива Иванова Ива Иванова Потребител

Заповед по чл. 120Здравейте!

Във фирмата, в която работя, бе закрит отдел, който няма да бъде възстановен.

Това наложи преместването на служители в работещи отдели, като промените на едни са в работното им време, а на други - и длъжността.

1 - Възможно ли е в тази връзка по чл. 120 работодателят да пусне заповед ?

2 - Възможно ли е заповед по чл. 120 да предшества допълнително споразумение, което налага промяна в длъжността , поради преместването в друг отдел?Благодаря, поздрави!


Отговори

 • Здравейте,

  Чл.118 от КТ въвежда принципа на забрана за едностранно изменение на трудовото правоотношение. Той важи за всяко трудово правоотношение и дава сигурност на страните в съществуването му със съдържанието, което е установено при неговото учредяване. Нито работодателят, нито работникът могат сами и по своя воля да променят съдържанието на трудовото правоотношение, освен по изключение в случаите, при условията и по реда, установени в закона (чл.120-123а от КТ).

  В тази връзка следва да отбележим, че чл.120 от КТ засяга само изрично изброените ситуации, при които работодателят може по изключение да промени едностранно мястото и характера на работата на работника или служителя по трудовото правоотношение. И това са производствена необходимост или престой. Преценката за наличието на производствена необходимост се прави от работодателя в зависимост от обстановката в предприятието или организацията. Наличието на производствена необходимост се изразява във временен недостиг от работна сила за изпълнение на определени важни задачи на производствената и служебната дейност. Престой е налице при преустановяване на работата в даден участък или работно място поради организационно-технически причини: повреда на машини, недостиг на суровини, енергия и пр., което причинява бездействие на работниците и служителите, заети на съответното работно място. Описаното до тук не съответства на промените, които посочвате в зададения въпрос, така че за тях определено и необходимо съгласието и на двете страни, тоест допълнително споразумение за изменение на трудовото правоотношение на основание чл.119 от КТ. Такова изменение може да се сключва по всяко едно време от съществуването на трудовото правоотношение, без оглед на това дали е предшествано или не от заповед по чл.120 от КТ.

  А също така следва да имате предвид, че оспорването на законността на заповедите по чл. 120 от КТ може да се извършва по исков ред от работника. И при установяване на тяхната незаконосъобразност от съда те трябва да бъдат отменявани и работникът връщан на същата работа, от която незаконно е бил преместен.

  Поздрави,
  Николай Иванов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->