Христо Христов Христо Христов счетоводител

Осигуряване при изплащане на дневни командировъчни разходи ГД,ДУКЛице има сключен граждански договор. Във връзка с него се командирова със ЗК. Изплащат му се пътни, нощувка и дневни до двукратният размер по ЗК /необлагаеми доходи по ЗДДФЛ/

Как следва да се тълкува текста от НАРЕДБА за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски:

"Чл. 1. Осигурителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване се изчисляват и внасят върху получените, начислените и неизплатени или неначислени възнаграждения и други доходи от трудова дейност.

(8) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 10 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., предишна ал. 6, изм. и доп. - ДВ, бр. 21 от 2004 г., доп., бр.15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.; доп., бр. 16 от 27.02.2009 г., в сила от 27.02.2009 г.; предишна ал. 7, бр. 14 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) Не се изчисляват и внасят осигурителни вноски върху:

1. (доп. - ДВ, бр. 10 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.; изм. изцяло, бр. 16 от 2012 г., в сила от 01.03.2012 г.) дневните пари при командировка до двукратния им размер, определен в нормативен акт, пътните и квартирните пари при командировка или заместващите ги възнаграждения, включително тези по § 3 от допълнителните разпоредби на Постановление № 133 на Министерския съвет от 1993 г. за приемане на Наредба за допълнителните и други трудови възнаграждения (обн., ДВ, бр. 67 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 1 от 1994 г. и бр. 25 от 1999 г.) и изплатените пътни и квартирни пари за сметка на възложителя на лица, работещи без трудови правоотношения;"

Тоест сумата на дневните е необлагаема с днък, но е осигурителен доход. Ако е така как следва да се изчислят осигурителните вноски /какъв счетоводен документ се изготвя/ и за този доход следва ли да се подават Д1 и Д6 и кога е срока за подаването им? Има ли други задължения Възложителя по отношение на този доход?Отговори

  • Здравейте,

    както пише в Наредбата: Не се изчисляват и внасят осигурителни вноски, след като изплатените суми са до двукратния размер, съгласно ЗК!
    Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

    Поздрави,
    Петя Лазарова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->