Мария Трайкова Мария Трайкова Praktiker Ръководител

Опит за прекратяване на майка с дете на 1 годинкаЗдравейте,

В отпуск по майчинство съм към момента. Първата годинка изтича в края на м.Юни 2017г. Искам да пусна молба и да се върна на работа от м.Юли 2017г, но имам информация от колегите си, че искат да ме махнат/съкратят/прекратят. Притеснявам се, какви са ми правата и какво ще поискат да подписвам.

Ако наистина искат да се разделят с мен, какво трябва да знам и какви обезщетения мога да поискам? Ще имам ли право да отида на борсата за една година и с високо обезщетение?

Работя на ръководна позиция и ме осигуряват върху цялата сума, която получавам.

Моля,някой да ме посъветва,как да постъпя!

Предварително Благодаря!Отговори

 • Здравейте. По силата на Кодекса на труда - Чл. 333. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) В случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5, 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 работодателят може да уволни само с ПРЕДВАРИТЕЛНО РАЗРЕШЕНИЕ на инспекцията по труда за всеки отделен случай:
  1. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2008 г.) работничка или служителка, която е майка на дете до 3-годишна възраст;
  Всяко друго уволнение/на друго основание от горното/ трябва да се защити в един възможен съдебен процес. За да се приложи защитата по трудовото законодателство е необходимо да са ясни мотивите на работодателя и правното основание, на което ще бъде прекратен трудовия договор. Засега това не е ясно?! За да имате право на обезщетение на трудовата борса е необходимо да имате не по-малко от 25 години трудов стаж. Високото обезщетение ще зависи от високото Ви трудово възнаграждение. Чл. 54б. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., бр. 109 от 2008 г., в
  сила от 1.01.2009 г., бр. 98 от 2010 г., в сила от 1.01.2011 г., бр. 100 от 2010 г., в сила от 1.01.2011
  г., бр. 100 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г.) Дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването, и не може да бъде по-малко от минималния дневен размер на обезщетението за безработица.(5) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., бр. 109 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Месечният размер на паричното обезщетение за безработица се определя, като полученият по реда на ал. 1 дневен размер се умножи по броя на работните дни в месеца, за който се отнася.
  Възможните обезщетения могат да са за: неползван размер на платен годишен отпуск и за неотработено предизвестие, но както казах това/ако стане/ ще зависи от начина, правното основание и други възможни подробности. Засега не виждам причина да прекратят трудовото Ви правоотношение-майка с дете на 1 година. Но кой знае какво има под шапката на работодателя?! Може би да не се раждат деца?!

  kazimirc4
 • Здравейте. И още - ако можете/и смеете/, направете директен разговор с работодателя си. Така ще получите предварителна информация за намеренията му или поне ще усетите нещо повече от това, което знаете. Ще Ви насърча в това. Знам от опит.

  kazimirc4
 • Здравейте и от мен,
  Бих искала да допълня с една извадка от Кодекса за социално осигуряване:
  Раздел III.
  Парични обезщетения за безработица (Нов - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., предишна глава ІV А - ДВ, бр. 106 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)
  Право на парично обезщетение за безработица
  Чл. 54а. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 115 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които:
  1. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта;
  2. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или пенсия за старост в друга държава или не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а или професионална пенсия по чл. 168;
  3. (изм. - ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г.) не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по този кодекс, с изключение на лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда или законодателството на друга държава.
  (2) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) За придобиване право на парично обезщетение по ал. 1 се зачита и времето:
  1. на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете;
  2. (доп. - ДВ, бр. 1 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност и за бременност и раждане, както и отпуска при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст;
  3. на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година;
  4. зачетено за осигурителен стаж по законодателството на друга държава на основание на международен договор, по който Република България е страна.
  (3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Паричното обезщетение за безработица се отпуска въз основа на заявление до териториалното поделение на Националния осигурителен институт.
  (4) (Отм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Паричното обезщетение за безработица се изплаща от датата на последното прекратяване на осигуряването, ако:
  1. заявлението по ал. 3 е подадено в тримесечен срок от тази дата;
  2. лицето се е регистрирало като безработно в Агенцията по заетостта в срок 7 работни дни от тази дата.
  (5) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Ако заявлението по ал. 3 е подадено по неуважителни причини след изтичането на срока по ал. 4, т. 1, паричното обезщетение се изплаща от датата на заявлението за определения по чл. 54в или чл. 54б, ал. 3 или ал. 4 период, намален със закъснението.
  (6) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Ако заявлението по ал. 3 е подадено в срока по ал. 4, т. 1, а регистрацията на лицето като безработно в Агенцията по заетостта е направена след изтичане на срока по ал. 4, т. 2 по неуважителни причини, паричното обезщетение се изплаща от датата на регистрацията за определения по чл. 54в или чл. 54б, ал. 3 или ал. 4 период, намален със закъснението.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->