Пепа Андреева Пепа Андреева Потребител

Право на парично обещетениеИмам ли право на парично обезщетение при условие, че работя на трудов и граждански договор?Отговори

 • Здравейте,
  вие бихте имали право на обезщетение от бюрото по труда, ако изплатената сума по гражданския договор, след приспадане на норматовно присъщите разходи, е под МРЗ, т.е за 2017- 460 лв
  Това е така защото, според КСО, право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които имат:
  > регистрация като безработни в Агенцията по заетостта;
  > не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или пенсия за старост в друга държава или не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а или професионална пенсия по чл. 168;
  >не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по този кодекс, с изключение на лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда или законодателството на друга държава.
  Изплащането на паричното обезщетение за безработица се прекратява при:
  > започване на трудова дейност,за която лицето подлежи на задължително осигуряване по КСО, с изключение на лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда или законодателството на друга държава .
  Отново според КСО, задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са лицата, които полагат труд без трудово правоотношение и получават месечно възнаграждение, равно или над една минимална работна заплата, след намаляването му с разходите за дейността, ако не са осигурени на друго основание през съответния месец;
  Следователно, ако възнаграждението по гражданския договор след намаляването на разходите за дейността е по-малко от една минимална работна заплата за страната към момента, лицето не подлежи на задължително обществено осигуряване и има право да получава обезщетението за безработица от бюрото по труда.
  Разпоредбите на КСО допълват, че лицето е длъжно да декларира пред съответното териториално поделение на Националния осигурителен започването на трудовата дейност в срок до 7 работни дни.
  Ако по време на получаване на паричното обезщетение лицето започне да упражнява дейност - основание за задължително осигуряване по чл. 4, която бъде преустановена след по-малко от 9 месеца, изплащането на паричното обезщетение се възстановява за оставащия към датата на прекратяването период, ако регистрацията на лицето в Агенцията по заетостта е направена в срок 7 работни дни от прекратяване на трудовата дейност. Ако регистрацията е направена след този срок по неуважителни причини, изплащането на паричното обезщетение се възстановява от датата на новата регистрация за оставащия към датата на прекратяването период, намален със закъснението.

  За справка:
  - чл. 4, ал. 3, т.5 от КСО
  - чл. 54а до чл. 54д от КСО

  Поздрави,
  Станислав Колев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->