Георги Димитров Георги Димитров Kreston BulMar Управляващ съдружник обработка на заплати

Изготвяне на график за ползване на платен годишен отпуск за 2011 година

Публикувано на: 16.03.2011

Изготвяне на графика

Изготвянето на график за ползване на платен годишен отпуск е задължение на работодателя, което той трябва да изпълнява в началото на всяка година. Преди утвърждаването на графика, работодателят е длъжен да се консултира с представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите.

За изготвянето на графика, работодателят може да издаде заповед, с която да определи:

-          длъжностни лица, ангажирани с изготвянето на графика

-          структура и принципи за разработването му

-          период на концентрация на ползването

-          начини на ползване

Графика трябва да бъде разработен така, че да осигури, на всички работници и служители, да ползват полагащият им се платен годишен отпуск през календарната година за която се полага, и същевременно с това да не нарушава нормалните производствени процеси в предпиятието.

Преди да утвърди графика за ползването на платения годишен отпуск, работодателят е длъжен да покани работниците и служителите да заявят своите предпочитания за времето, в което наведнъж или на части желаят да ползват платения си годишен отпуск за съответната година, за която се полага, както и за предходни календарни години. Работодателят е длъжен да включи в графика и работниците и служителите, които не са отговорили на поканата за заявяване на предпочитаното време за ползване на отпускът им. В тези случаи работодателят посочва, в графика, ползването на отпуските от тези работници и служители, като сам определя времето за ползването по свое усмотрение.

В графика задължително се включват и дните придобити в предходна година за лицата, които постъпват на работа за първи път и в годината на постъпването си не са придобили пълните 8 месеца трудов стаж, за придобиване право на ползване на платен годишен отпуск.

В графика може да не се включват работници и служители, които са наети за изпълнение на сезонни работи и дейности.

В графика може да се включва и платения годишен отпуск, ползването на който е отложено, както и натрупаният такъв към 01.01.2010 год, за предходни години.


Съдържание

Графикът съдържа данни за трите имена на работника или служителя, заеманата длъжност и организационното (структурното) звено, в което работи, продължителността на основния и допълнителния платен годишен отпуск в работни дни, началната и крайната дата на ползването му, календарната година, за която се полага отпускът, и други данни, свързани с ползването на платения годишен отпуск.


Промени по графика – след неговото утвърждаване

Работодателят може да допълва графика за работници и служители, които не са били на работа към датата на утвърждаването му, както и за такива, които са назначени след тази дата. Графика може да бъде изменян при възникване на конкретни икономически, пазарни, технологически, финансови или други обективни причини от подобен характер.


Отлагане на платен годишен отпуск

Работодателят може да отложи платеният годишен отпуск заложен в графика на основание – чл. 176, ал. 1 от Кодекса на труда а именно поради важни производствени причини. Отложеният на това основание отпуск може да бъде в размер на не повече от 10 работни дни. Работодателят може да отложи отпускът, на  това основание, както за конкретен работник или служител така и за цяло структурно или организационно звено. Олагането на платения годишен отпуск от страна на работодателя задължително е в писмена форма, като същия трябва да уведоми своевременно работниците и служителите за които се отнася отлагането. Няма задължение за работодателя да иска разрешение от работниците или служителите за отлагането на това основание. Правото на работника или служителя на платен годишен отпуск се погасява след изтичане на две години от края на годината, за която се полага този отпуск.

Платеният годишен отпуск може да се отложи и когато през календарната година, за която се отнася, работникът или служителят не е имал възможност да го ползва поради ползване на отпуск за временна неработоспособност, за бременност, раждане и осиновяване или за отглеждане на малко дете. В този случай платеният годишен отпуск се ползва наведнъж в календарната година, в която е отпаднала причината за неползването му. Когато платеният годишен отпуск е отложен при тези условия, правото на работника или служителя на платен годишен отпуск се погасява след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му.


Информиране на работниците и служителите

Работодателят е длъжен да информира всички работници и служители за утвърдения график и да държи на тяхно разположение на подходящо място в предприятието екземпляр от графика.Коментари

  • При новоназначени работници, които нямат право на платен годишен отпуск към 31.03.2011 необходим ли е този график?

  • Здравейте,

    В графика се включват всички работници и служители, които ще ползват платен годишен отпуск през календарната година.
    Когато лицето постъпва през календарната година и не е придобило право за ползване на платен годишен отпуск, в същата година, то не следва да се включва в графика.
    Когато част от 8 месечния трудов стаж е придобит в една календарна година а останалата част в следващата, в графика за следващата година следва да се включи и частта на отпуската, придобита в предходната календарна година.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->