Юлия Иванова Юлия Иванова Потребител

Данък върху таксиметров превоз на пътнициС направените промени със Закона за допълнение на Закона за местни данъци и такси /ДВ бр.32 от 22 април 2016 г/ се създаде нов раздел VIII – Данък върху таксиметров превоз на пътници. В декларацията по чл.61х от Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/, част IV съм посочила брой автомобили и дата на започване на дейността 01.01.2017 год., като съм изчислила данъка за цялата 2017 година.

Същата беше приета в дейност „МДТ” при Община-Свищов на 03.01.2017 год., поради невъзможността от по-ранното й обработване, тъй като липсваше софтуерен продукт. На същата дата е заплатен и данъка. Разрешението за таксиметров превоз на пътници издадено от Община-Свищов е с дата 03.01.2017 год и е валидно до 31.12.2017 год. В указанията за попълване и подаване на декларацията е записано следното: ”Когато започвате дейност през течение на годината, данъкът се определя за автомобил пропорционално на броя на месеците на извършване на дейността, без месеца на започването й.

Имам ли право на възстановяване на недължимо платени и събрани суми за данъци по чл.129, ал.1 от ДОПК за м. Януари 2017 год.Отговори

  • Здравейте,
    Считам, че може да се възползвате от разпоредбата на чл. 129 от ДОПК
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗМДТ

-->