Алекс Иванова Алекс Иванова счетоводител

Изисквания за съставител на ГФО



Здравейте,
През 2012 г съм завършила курс по Оперативно счетоводство по програмите на бюрата по труда "Аз мога". Придобила съм трета степен на професионална квалификация по професия "Оперативен счетоводител", специалност оперативно счетоводство и имам свидетелство за професионална квалификация. Същевременно от 2005 г. работя като оперативен счетоводител в счетоводна къща. Имам ли право да съставям и подписвам ГФО?



Отговори

 • Здравейте,

  При висше счетоводно икономическо образование и образователна степен "магистър" се изисква минимален стаж от две години. По отношение на определянето на стажа в чл. 35, ал. 1 на Закона за счетоводството е регламентирано, че преминатият стаж трябва да бъде в областта на счетоводството, външния и вътрешен финансов одит, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол. Следва да се има предвид, че в понятието "стаж в областта на счетоводството" се включват извършваните дейности (изпълняваните функции), пряко свързани с организацията, методологията и осъществяването на счетоводството на предприятия. Съответния стаж следва да бъде доказан с трудов и/или осигурителен документ, както и със съставените годишни финансови отчети на предприятието. Когато съставителите на финансови отчети са физически лица в трудовоправно отношение заемат определена длъжност в предприятието.

  В Закона за счетоводството е определено, че тази длъжност може да бъде както "главен счетоводител", така и друга икономическа длъжност. Така е предоставено право на ръководството на предприятието да определи длъжността и длъжностната характеристика на съставителя на финансовия отчет. Това може да бъде както главен счетоводител, така и финансов директор, икономически директор, главен икономист и т.н. С други думи, не наименованието на длъжността, а другите качествени характеристики на съответното лице, работещо по трудов договор, са от решаващо значение в случая.
  Видно от посочените нормативни изисквания съставител на годишен финансов отчет може да бъде лице /физическо лице или специализирано счетоводно предприятие/, което отговаря на кумулативно на двете изисквания, поставени в закона: за задължителна минимална степен на завършено образование и съответстващ към него професионален стаж. Ако едно от изискванията не се докаже наказанието е глоба или с имуществена санкция в размер от 1500 до 3000 лв. Когато нарушението е извършено повторно, имуществената санкция е в двоен размер.

  За справка чл. 17 от ЗСч

  Моля имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер,

  Поздрави,
  Нели
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->