Джоана Колева Джоана Колева счетоводител

Консолидиран отчетФирма базирана на територията на страната притежава клон със същия предмет на дейност в страна не-членка на ЕС. Счетоводната отчетност е организирана в Бълария. Използвани стандарти НСС. Фирмата не е задължена да има одит. Приложен стандарт МСС 27 при косолидиране на отчета. Фирмата-майка и клона са на печалба. Фирмата-майка плаща ДП на територията на РБългария на основа консолидиран баланс.

Следва ли в отчета на фирмата-майка да се вземе счетоводна операция за завишаване на финансовия резултат по сметка 123 за равняване на ДП?Отговори

-->