Доника Маринова Доника Маринова Kreston BulMar Управляващ съдружник финансов одит

Ползване на данъчно облекчение за намалена трудоспособност от лице на трудов договор. Размер на облекчението и деклариране на ползването му.

Публикувано на: 11.03.2011Съгласно Закона за Данък върху Доходите на Физически Лица, лицата с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност имат право на данъчно облекчение и могат да намалят годишната си данъчна основа със 7920лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане на валидност на решението. Данъчното облекчение може да се ползва месечно, като от месечната данъчна основа се приспада 660лв., ако предоставите на работодателя си Експертното решение, което удостоверява намалената трудоспособност. Фишът за заплатата не е законово регламентиран документ, който задължително трябва да получавате, затова не може категорично да се каже, че трябва да го виждате някъде, но все пак в общоприетия и използван вариант на фиша, би трябвало да виждате сумата, която е приспадната от данъчната основа за определяне на данъка върху доходите от трудово правоотношение.

Ако работодателя не е получил такова решение през годината, може да му го предоставите в срок от 30 ноември до 31 декември, за да може той в срок до 31 януари да преизчисли годишната данъчна основа и да ползва данъчното облекчение в целият му размер 7920лв.

Облекчението може да не е ползвано в целият му размер 7920лв., това може да видите при получаване на Служебна бележка за получените доходи през годината, внесени задължителни осигурителни вноски, годишна данъчна основа и дължим данък. В тази бележка се вижда каква сума е приспадната от годишната данъчна основа, останалата част от облекчението до 7920лв. може да се ползва чрез подаване на годишна данъчна декларация. (Разяснение Изх. № 92-00-8 ОТ 10.11.2010г. на НАП Относно: Ползване на данъчно облекчение по реда на чл.18 от ЗДДФЛ.)Коментари

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->