Надежда  Иванова Надежда Иванова Счетоводител

Продажба на стока, закупена на лизингЗдравейте,
Фирма търговец на автомобили сключва договор за придобиване на автомобил на лизинг, който в последствие във връзка с дейността си ще продаде на евентуален клиент. Възможно ли е този автомобил да бъде осчетоводен като стока /ск.304/, а не като актив гр. 20? Колебая се от тълкуването на СС 17. Разходите по лихви, застраховки и т.н следва ли да се вземат в предвид при определяне себестойността на автомобила?Отговори

  • Здравейте,

    При сключване на договор за покупка чрез финансов лизинг активът може да бъде класифициран като нетекущ актив държан за продажба в съответствие с МСФО 5 Нетекущи активи, държани за продажба, и преустановени дейности. След което този актив се отчита в съответствие с настоящия МСФО.Предприятието класифицира даден нетекущ актив (или група за изваждане от употреба) като държан за продажба, ако неговата балансова стойност ще бъде възстановена основно по-скоро чрез сделка за продажба, отколкото чрез продължаваща употреба. За да бъде такъв случаят, активът (или групата за изваждане от употреба) трябва да бъде на разположение за незабавна продажба в неговото настоящо състояние, предмет единствено на условия, които са обичайни и приети за продажбите на такива активи (или групи за изваждане от употреба) и продажбата трябва да бъде много вероятна. След като фирмата ще реализира този актив в близко бъдеще може да го заведе по сметка 304 като стоки в съответствие с МСФО 5.

    В началото на лизинговия срок финансовият лизинг трябва да се признава като актив и пасив в отчета за финансово състояние на лизингополучателя с размер, който е равен на справедливата стойност на наетата собственост в началото на лизинговия срок или, ако е по-нисък — на настоящата стойност на минималните лизингови плащания, определени в началото на лизинговия договор. Дисконтовият процент, който се използва при изчисляване на настоящата стойност на минималните лизингови плащания, е лихвеният процент, заложен в лизинговия договор, доколкото той практически може да бъде определен; ако това е невъзможно, се използва диференциалният лихвен процент по задължението на лизингополучателя. Първоначалните преки разходи, извършени от лизингополучателя, се прибавят към сумата, призната като актив. Следователно лихвите ще бъдат включени в сумата на актива, но застраховката ще бъде призната като текущ разход за периода, няма да бъде включена в сумата на актива.

    Поздрави, Виктория Йотова
  • Благодаря за изчерпателния отговор!
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->