Задай въпрос тук
galina baleva galina baleva Потребител

Осигуряване на съдружници в ООДООД с двама съдружници. Като такива се самоосигуряват на минимален праг. В ООД няма назначени лица по трудов договор. Предмет на дейност - сервизни услуги на МПС. Двамата съдружници полагат личен труд като монтьори в сервиза. За тази си дейност, как следва да бъдат осигурявани и как да се оформят трудово правните им отношения за положения труд като монтьори на МПС?Отговори

 • Здравейте, г-жа Балева,
  Трудовата дейност на съдружниците попада в обхвата на чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО. Лицата следва да се осигуряват като самоосигуряващи се лица за рисковете инвалидност поради общо заболяване,старост и смърт (за фонд „Пенсии”, вкл. ДЗПО). По свой избор те могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство (чл. 4, ал. 4 от КСО). Като осигурителните вноски са изцяло за тяхна лична сметка.
  Задължението за осигуряване на тези лица възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване. Започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на всяка трудова дейност, за която са регистрирани самоосигуряващите се лица, се декларира с декларация в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелствата (чл. 1, ал. 2 от НООСЛБГРЧМЛ ).
  Във връзка с реално получените доходи през календарната година, самоосигуряващите се лица определят и окончателен размер на месечния осигурителен доход, по реда на чл. 6, ал. 8 от КСО - за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). При определяне на годишния осигурителен доход за физическите лица, упражняващи трудова дейност като собственици или съдружници в търговски дружества се взема предвид възнагражденията, изплащани от дружествата, без получените дивиденти.

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Соня Чобанова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->