Методи Христов Методи Христов Kreston BulMar Управляващ съдружник счетоводно обслужване

Промени в ЗДДС в сила от 01.01.2017 г.

Публикувано на: 30.01.20172017 година стартира със сериозни изменения, касаещи предимно ЗДДС и по-конкретно наболялата тема за личното ползване на служебни активи. В настоящата статия ще разгледаме новите режими, които задължените лица ще трябва да се прилагат, като няма да коментираме причините, които доведоха до измененията в закона, а ще се опитаме да дадем по-структуриран вид на иначе доста сложната система засягаща прилагането на режима с пропорционално приспадане на данъчен кредит.

На първо място ще отбележим, че право на приспадане на данъчен кредит настъпва само по отношение на стоки и услуги, които ще се използват за извършването на облагаеми доставки.

Кои доставки са облагаеми?

За да разберете дали една доставка е облагаема е достатъчно да проверите дали тя попада сред освободените доставки, които са подробно изброени в Част втора, Глава четвърта от ЗДДС. По метода на изключването, ако не я откриете сред тях, тогава тя е облагаема.

За облагаема доставка се приема и безвъзмездното предоставяне на стока или услуга, когато при придобиването на тази стока или услуга е приспаднат данъчен кредит.

Целият проблем с личното ползване се корени в това, че лицата приспадат данъчен кредит, когато купуват стоки и услуги и впоследствие същите тези стоки и услуги  се ползват за лични нужди, а личните нужди не са част от независимата икономическа дейност на едно лице. За да е налице право на данъчен кредит трябва стоките и услугите, които придобивате да се използват в независимата икономическа дейност, която е свързана с извършване на облагаеми доставки.

Определяне на дълготрайните активи

Когато става въпрос за прилагането на новите режими по ЗДДС е важно да определим дали стоките и услугите, които се придобиват представляват дълготрайни активи.

От 2017 г., за да бъде третиран един актив като дълготраен той трябва да отговаря на условието дефинирано в т. 83 от ДР на ЗДДС, което гласи, че:

„Дълготрайни активи, са представляващите част от стопанските активи на данъчно задълженото лице:
а) недвижими имоти по т. 82 и превозни средства по т. 49, без механично и електронно придвижвани инвалидни колички., и
б) различни от посочените в буква "а" стоки и услуги, които са или биха били дълготрайни активи по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане  със стойност при придобиване, производство или внос, равна на или по-голяма от 5000”

Когато говорим за „данъчно задължено лице” (ДЗЛ), трябва да припомним, че за да бъде едно лице ДЗЛ, то трябва да извършва независими икономическа дейност. Понятието за независима икономическа дейност е доста обширно, но следва да се има в предвид, че не е независима икономическа дейност, дейността извършвана по трудови или приравнени на тях правоотношения.

В сила от 2017 г., в чл. 71а и чл. 71б от ЗДДС е регламентиран режим на пропорционално приспадане на данъчен кредит при придобиване на стоки, вкл. недвижими имоти, които са или биха били дълготрайни активи, които регистрираните по ЗДДС лица възнамеряват да включат в стопанските си активи и да използват смесено, както за осъществяване на независима икономическа дейност, така и  за цели, различни от независимата икономическа дейност, в т.ч. за лични нужди.

След като сме определили, че един актив е дълготраен материален актив по смисъла на ЗДДС следва да определим дали той е недвижим имот.

Данъчен кредит за НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност

От 2017 г. в § 1 от ЗДДС се създава т. 82, която дефинира понятието „недвижими имоти”, съгласно което за такива се считат:

а) всяка отделна част от земята, на или под нейната повърхност, върху която може да бъде учредено право на собственост или владение;
б) всяка сграда или конструкция, прикрепена към земята или в нея, над или под морското равнище, която не може да бъде лесно разглобена или преместена;
в) всеки елемент, който е монтиран и съставлява неразделна част от сграда или конструкция и без който съответната сграда или конструкция би била недовършена, като врати, прозорци, покриви, стълбища и асансьори;
г) всеки елемент, оборудване или машина, трайно монтирани в сграда или конструкция, които не могат да бъдат премествани, без да бъде разрушена или променена сградата или конструкцията.;

Разпоредбата на чл. 71а от ЗДДС определя, че при придобиване или изграждане на недвижим имот (НИ), който е включен в стопанските активи на ДЗЛ, същото има право на приспадане на данъчен кредит само за частта от начисления му данък, която част, съответства на използването на имота за независима икономическа дейност.

Така ако в стопанските активи се включи само част от НИ, която може да се обособи и разграничи, тогава ДЗЛ прилага правилото за пропорционално приспадане само за тази част, която е включена в неговите стопанските активи. Другата част, която не е включена в стопанските активи на предприятието на практика е изключена от системата на ДДС и за нея не важат разпоредбите на закона.

Размерът на данъка съответстващ на използването на имота за независимата икономическа дейност, се определя като:

Размерът на данъчния кредит се изчислява до втория знак на десетичната запетая.

Когато недвижимия имот ще се използва за извършване, както на облагаеми така и на освободени доставки, тогава ДЗЛ има право на частичен данъчен кредит, който се формира по реда на чл. 73 от ЗДДС.

Пример:

Ако при придобиване на НИ, възнамеряваме 50% от него да се използва за икономическата дейност,  можем да приспаднем половината от начисления данък. При положение, че имотът ще се използва в рамките на икономическата дейност едновременно за освободени и за облагаеми доставки, правото на данъчен кредит се определя като размерът на пропорционално определената сума  се умножи по коефициента определен по реда на чл. 73 от ЗДДС.

Как се определя пропорцията?

Пропорцията трябва да се определи чрез прилагането на критерий за разпределяне. Този критерий трябва да може да гарантира максимално точно изчисляването на размера на данъка, който съответства на използването на недвижимия имот за осъществяването на независимата икономическа дейност. За недвижимите имоти подходяща база за разпределяне на разходите може да бъде площ в кв. м. или време на използване определено в часове/дни.

Ако върху недвижим имот има учредено вещно право например право на строеж, отново се прилага пропорционалното приспадане, по описания ред.

Пример:

 • Данъчна основа на придобит НИ – 100 000 лв.
 • Начислен ДДС – 20 000 лв.
 • Първоначално определен % за лично ползване – 30%
 • Коефициент по чл. 73 за годината на придобиване 80% (само за частта върху икономическата дейност)

20 000 х 30% = 6 000 лв. – непризнат данъчен кредит, отнасящ се за личното ползване.

20 000 – 6 000 = 14 000 лв. - признат данъчен кредит, по отношение на който прилагаме коефициента за частичен данъчен кредит:

14 000 х 80% = 11 200 лв. е размерът на ползвания данъчен кредит;

Или

20 000 х 80% х 30% = 11 200 лв.

При условие, че е приспаднат данъчен кредит по реда на чл. 71а за недвижим имот и в последствие:

 • недвижимият имот се използва за лични нужди, тогава няма да се отчита доставка по чл. 9, ал. 3, т. 1 от ЗДДС;
 • недвижимия имот се дари, тогава е налице доставка по чл. 6, ал. 3 от ЗДДС;
 • ако се извърши продажба, тогава на облагане с ДДС подлежи продажбата на целия имот. При тази хипотеза, за частта, за която лицето не е приспаднало данъчен кредит, може д а се упражни такъв чрез предвидения механизъм за корекция на чл. 79, ал. 5 от ЗДДС.

Право на данъчен кредит при придобиване на СТОКИ, които са ДА,  пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност

От 2017 г. съгласно новата разпоредба на чл. 71б от ЗДДС, лицата ще приспадат данъчен кредит за придобиването на стоки, пропорционално на степента на използването им за независима икономическа дейност. Това се отнася за всички стоки които са със стойност при придобиването равна или по-голяма от 5 000 лв.

Правилата за пропорционално приспадане са аналогични на тези свързани с придобиване или изграждане на недвижими имоти. Както при недвижимите имоти така и стоките, които са ДА, за които е приспаднат данъчен кредит по реда на чл. 71б отново е възможно да настъпят няколко хипотези:

 • Ако активът се използване за лични нужди, тогава няма да е налице доставка по чл. 9, ал. 3, т. 1 от ЗДДС;
 • Ако с актива се извърши дарение е налице доставка по чл. 6, ал. 3 от ЗДДС;
 • Ако се извърши продажба, тогава на облагане с ДДС подлежи продажбата на цялата стока като отново за частта, за която лицето не е приспаднало данъчен кредит, може да се упражни такъв чрез предвидения механизъм за корекция на чл. 79, ал. 5 от ЗДДС.

Право на данъчен кредит при придобиване на УСЛУГИ, които са ДА, пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност

Услуги, които са или биха били ДА за целите на ЗДДС, са тези, които са със стойност при придобиване равна на или по – голяма от 5 000 лв. По отношение на тези услуги законът не дава възможност на лицата да приспаднат данъчен кредит пропорционално на степента на използването им за независимата икономическа дейност. При получаването на услуга правото на данъчен кредит се упражнява като се прилагат общите правила на закона.

Ако се установи, че такива услуги се използват за лични нужди или за цели, различни от независимата икономическа дейност на ДЗЛ, тогава следва де се отчита доставка по чл. 9, ал.3, т.2 от ЗДДС.

Упражняване на право на данъчен кредит при придобиване на стоки и услуги, които не са ДА

С промените от 2017 г. и по-конкретно с новата разпоредба на чл. 73б от ЗДДС за стоките и услугите, които са под 5 000 лв., е предвидена възможност да може да бъде упражнено правото на приспадане на данъчен кредит чрез прилагането на разумен метод за изчисляване на размера на данъка, съответстващ на използването на съответната стока или услуга за извършване само на облагаеми доставки.

Прилагането на пропорционалното приспадане на данъчен кредит е предвидено в случаите, когато лицето използва стоката/услугата:

 • за независимата икономическа дейност и за личните си нужди или за цели, различни от неговата независима икономическа дейност; и/или
 • в рамките на независимата си икономическа дейност за извършване едновременно на облагаеми и освободени доставки, като няма да прилага чл. 73 от ЗДДС.

Пример:

Едно дружество е наело автомобил на база сключен договор за оперативен лизинг. Автомобилът се използва едновременно за цели свързани с независимата икономическа дейност и за лични нужди. Също така в независимата си икономическа дейност дружеството извършва едновременно облагаеми и освободени доставки. Ако автомобилът се използва едновременно за осъществяването на облагаеми и освободени доставки, тогава, за него ще е налице право на приспадане на данъчен кредит, стига да може да се определи частта, съответстваща на стопанската дейност, от която е изключено използването за лични нужди. Ако определи тази част, тогава дружеството има право да упражни правото на приспадане на данъчен кредит само по отношение на частта, съответстваща на облагаемите му доставки.

Щом е приспаднат данъчен кредит по реда на чл. 73б, тогава при използването за лични нужди, не се отчита доставка по чл. 9, ал. 3, т. 1 и 2 от ЗДДС.

Ако се извърши дарение на такава стока, тогава ще е налице доставка по чл. 6, ал. 3 от ЗДДС.

При условие, че едно лице е упражнило правото си на данъчен кредит в пълен размер за актив, който не отговаря на условията за ДА, например лаптоп, тогава при последващо използване на този актив за лични нужди, при определянето на данъчната основа по чл. 27, ал.2 от ЗДДС, целият разход за покупката на този актив, върху който е приспаднат данъчен кредит, ще формира данъчна основа за облагане в първия месец на използването на този недълготраен актив за лични нужди /изр. първо от чл. 27, ал.2 от ЗДДС/.

При дълготрайните активи трябва да се взема предвид разход за изхабяването им като част от стойността на данъчната основа, за начисления данък, върху която е приспаднат данъчен кредит, изчислен за всеки данъчен период по линейния метод като за недвижимите имоти периодът е от 20 години, считано от началото на данъчния период, през който е упражнено правото на данъчен кредит или от началото на данъчния период, през който е започнало фактическото използване, в случай че имотът не се ползва повече от една година след данъчния период, през който е упражнено правото на данъчен кредит. За останалите стоки периодът е от 5 години, считано от началото на данъчния период, през който е упражнено правото на данъчния кредит.

Право на приспадане на частичен данъчен кредит

Размерът на ЧДК се определя като сумата на данъчния кредит се умножи по коефициент, изчислен с точност до втория знак след десетичната запетая.

Доставките, за които ще се прилага пропорционално приспадане по чл. 71а, трябва да бъдат изключени при изчисляването на коефициента по чл. 73 от ЗДДС.

С промените е направено допълнение на чл. 73, ал. 4, т. 4, което регламентира, че всички други доставки и дейности, които са извън рамките на независимата икономическа дейност и за които не се дължи данък по чл. 6, ал. 3 и чл. 9, ал. 3 от ЗДДС, независимо че това са доставки, които са извън приложното поле на ДДС, те трябва да участват при изчисляване на коефициента за определяне на размера на ЧДК.

В коефициента следва да се включат и направени дарения извън обхвата на.

Право на приспадане за налични активи към датата на регистрация

От 2017 г. за налични стоки към момента на регистрация, които се използват едновременно, както за извършване на независима икономическа дейност, така и за цели различни от независимата икономическа дейност на лицето, данъчен кредит ще се приспада пропорционално при условията на чл. 71а и чл. 71б и при наличие на условията, които са изброени в чл. 74, ал. 2 от ЗДДС.

Промени свързани с корекция на ползван данъчен кредит

Считано от 2017 г. с новите членове 79, 79а и 79б от ЗДДС  е въведена система за коригиране на ползвания първоначално данъчен кредит, когато са придобивани стоки, които са дълготраен актив по смисъла на ЗДДС.

Този механизъм на корекция има за цел да създаде тясна и пряка  връзка между правото на приспадане  на платения ДДС и използването на съответните стоки или услуги  за облагаеми доставки. Правото на приспадане на платения ДДС от предходния етап, се запазва само доколкото същите служат за извършването на облагаеми доставки.

От началото на 2017 г. в чл. 78, ал. 1 от ЗДДС е въведено определение на понятието „ползван данъчен кредит”, което гласи, че ползван данъчен кредит е стойността на данъка, който регистрирано по този закон лице е приспаднало в годината на упражняване на право на данъчен кредит.

Извършване на еднократни корекции

Еднократни корекции на ползвания данъчен кредит се извършват при:

 • Унищожаване, липси и брак на стока ( чл. 79, ал.1 от ЗДДС;
 • При доставка на стока или услуга, когато не е налице право на данъчен кредит ( чл. 79, ал. 2 от ЗДДС)

Няма промяна по отношение на правилото за корекция на данъчен кредит при унищожаване, липси и брак на стоката.

Допълнена е разпоредбата за извършване на корекция на ползван данъчен кредит, съгласно която в случаите, когато регистрираното лице е приспаднало данъчен кредит за придобита от него стока или услуга (пълен, частичен или в пропорция) и в последствие извърши доставка на стока или услуга, за която вече не е налице право на данъчен кредит, тогава дължи данък в размер на ползвания данъчен кредит.

Специфични правила

Общото правило не се прилага за стоките и услугите, които са или биха били ДА. При еднократни корекции размерът на дължимия данък се определя съгласно формулите на чл. 79, ал. 3 от ЗДДС.

Начинът на извършване на корекция на ползван данъчен кредит е поставен в зависимост от предмета на доставката – дали е дълготраен актив или не е. Ако предметът на доставката е дълготраен актив, корекцията на данъчния кредит следва да се извърши в зависимост от вида на актива – дали е недвижим имот или не е.

Формулите целят да се вземат предвид годините, в които е ползван дължимият от лицето данък по повод извършената корекция. Съответно периодът е 20 години за недвижимите имоти и 5 години за всички останали стоки и услуги, които са ДА.

Видове еднократни корекции на стоки и услуги, които са или биха били дълготрайни активи:

Еднократни корекции в намаление

ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

За недвижими имоти еднократните корекции в намаление на ползвания данъчен кредит се извършват по реда на чл. 79, ал. 3, т. 1 от ЗДДС;

Приложима формула за недвижими имоти, за които при придобиването или изграждането е приспаднат изцяло данъчен кредит,
ДД = НДДС x 1/20 x БГ

За недвижими имоти, за които е приспаднат частично данъчен кредит
ДД = НДДС x 1/20 x К0 x БГ

За недвижими имоти, за които е приспаднат данъчен кредит пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност по чл. 71а е:
ДД = НДДС x 1/20 x ПрНИД0 x К0 x БГ

ДД е дължимият данък;
НДДС - начислен ДДС при придобиване или изграждане на имота;
ПрНИД0 - пропорция на използването на недвижимия имот за независима икономическа дейност спрямо общото му използване в годината, през която е упражнено право на данъчен кредит за него;
К0 - коефициентът по чл. 73 за годината, през която е упражнено право на данъчен кредит;
БГ - броят на годините от настъпване на обстоятелството по ал. 1 и 2, включително годината на настъпване на обстоятелството, до изтичане на 20-годишния срок, считано от началото на годината на упражняване правото на данъчен кредит, съответно от началото на годината на фактическото използване, в случай че имотът не е използван повече от една година след годината на упражняване правото на данъчен кредит;

Пример:

Дружество възнамерява да продаде апартамент през 2017 г., който е придобит през 2009 г. като тогава е приспаднат изцяло данъчен кредит в размер на 12 000 лв. През 2017  апартаментът отговаря на условията за стара сграда, във връзка с което, дружеството решава да избере доставката да бъде освободена.

При тази хипотеза и имайки предвид, че дружеството е приспаднало изцяло ДК, следва да се извърши еднократна корекция в намаление като се приложи формулата на чл. 79, ал. 3, т. 1, б. а) от ЗДДС.

ДД = НДДС x 1/20 x БГ, където
ДД = 12 000 х 1/20х8 =  4 800 лв.

Ако приемем, че при придобиване на апартамента дружеството е приспаднало частичен данъчен кредит и коефициентът по чл. 73 за 2009 г. е бил 0.80, тогава корекцията следва да се извърши по формулата на  79, ал. 3, т. 1, б. б) от ЗДДС.

ДД = НДДС x 1/20 x К0 x БГ, където
ДД = 12 000 х 1/20х0.80х8 = 3 840 лв.

Ако приемем, че при придобиването на апартамента дружеството е приспаднало ДК пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност по чл. 71а  и ако за целите на примера приемем, че пропорцията за използването на апартамента за независима икономическа дейност спрямо общото му използване в годината, през която е упражнено право на данъчен кредит за него е 0.6 и след което е приложен коефициента по чл. 73 от ЗДДС (0.80), тогава корекцията следва да се извърши по формулата на чл. 79, ал. 3, т. 1, б. в) от ЗДДС.

ДД = НДДС x 1/20 x ПрНИД0 x К0 x БГ, където
ДД = 12 000 х 1/20 х 0.6 х 0.8 х 8 = 2 304 лв.

ЗА СТОКИ

За стоки еднократните корекции в намаление се извършват по реда на чл. 79, ал. 3, т. 2 от ЗДДС. Отново от значение е какъв е бил размерът на ползвания данъчен кредит

Приложимата формула за стоки, за които при производството, придобиването или вноса е приспаднат изцяло данъчен кредит
ДД = НДДС x 1/5 x БГ

Формула за стоки, за които е приспаднат частично данъчен кредит
ДД = НДДС x 1/5 x К0 x БГ

Формула за стоки, за които е приспаднат данъчен кредит пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност по чл. 71б:
ДД = НДДС x 1/5 x ПрНИД0 x К0 x БГ

ДД е дължимият данък;
НДДС - начисленият ДДС при производството, придобиването или вноса на стоката;
ПрНИД0 - пропорция на използването на съответната стока за независима икономическа дейност спрямо общото използване в годината, през която е упражнено право на данъчен кредит за нея;
К0 - коефициентът по чл. 73 за годината, през която е упражнено право на данъчен кредит;
БГ - броят на годините от настъпване на обстоятелството по ал. 1 и 2, включително годината на настъпване на обстоятелството, до изтичане на 5-годишния срок, считано от началото на годината на упражняване правото на данъчен кредит;

Пример:

През 2017 г. дружеството е закупило товарен автомобил N1. При закупуването му, дружеството е упражнило данъчен кредит пропорционално на предвижданото използване за икономическа дейност в размер на 6 000 лв., което е 60% от начисления данък в размер на 10 000 лв. След една година автомобилът катастрофира и е бракуван.

При унищожаване на актива следва да се направи корекция по формулата на чл. 79, ал. 3, т. 2 от ЗДДС

ДД = НДДС x 1/5 x ПрНИД0 x К0 x БГ, където
ДД = 10 000 х 1/5 х 0.6х1х4 = 4 800 лв.

ЗА УСЛУГИ

За услуги еднократните корекции в намаление се извършват по реда на чл. 79, ал. 3, т. 3 от ЗДДС

По отношение на услуги, които са ДА, не е предвидена възможност лицата да приспадат данъчен кредит пропорционално на степента на използването им за независима икономическа дейност.

Приложимата формула за услуги, за които при получаването е приспаднат изцяло данъчен кредит
ДД = НДДС x 1/5 x БГ, или

За услуги, за които е приспаднат частично данъчен кредит
ДД = НДДС x 1/5 x К0 x БГ

ДД е дължимият данък;
НДДС - начисленият ДДС при получаване на услугата;
К0 - коефициентът по чл. 73 за годината, през която е упражнено право на данъчен кредит;
БГ - броят на годините от настъпване на обстоятелството по ал. 1 и 2, включително годината на настъпване на обстоятелството, до изтичане на 5-годишния срок, считано от началото на годината на упражняване правото на данъчен кредит.

Срок за начисляване на данък при извършване на еднократна корекция в намаление на ползвания данъчен кредит

Данъкът се начислява в данъчния период, през който е възникнало съответното обстоятелство като се издава протокол, който се отразява в дневник продажби за съответния данъчен период.

Еднократни корекции в увеличение на ползвания данъчен кредит

Режимът на еднократните корекции в увеличение се прилага, когато лицето извърши облагаема доставка на стока или услуга, когато при придобиването й е:

 • Приспаднало данъчен кредит частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност, за придобита стока, с характер на ДА;
 • Приспаднало частично данъчен кредит за получена услуга с характер на ДА;
 • За недвижими имоти еднократните корекции в увеличение се извършват по реда на чл. 79, ал. 5, т. 1 от ЗДДС.

ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Приложимата формула за недвижимите имоти, за които при придобиването или изграждането е приспаднат частично данъчен кредит,
ДК = НДДС x 1/20 x (1 - К0) x БГ

За недвижимите имоти, за които е приспаднат данъчен кредит пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност по чл. 71а:
ДК = НДДС x 1/20 x (1 - ПрНИД0 x К0) x БГ

ДК е размерът на неползвания при придобиването или изграждането на имота данъчен кредит, който лицето може да приспадне;
НДДС - начисленият ДДС при придобиване или изграждане на имота;
ПрНИД0 - пропорция на използването на недвижимия имот за независима икономическа дейност спрямо общото му използване в годината, през която е упражнено право на данъчен кредит за него;
К0 - коефициентът по чл. 73 за годината, през която е упражнено право на данъчен кредит, когато частично е приспаднат данъчен кредит;
БГ - броят на годините от настъпване на обстоятелството по ал. 5, включително годината на настъпване на обстоятелството, до изтичане на 20-годишния срок, считано от началото на годината на упражняване правото на данъчен кредит, съответно от началото на годината на фактическото използване, в случай че имотът не се ползва повече от една година след годината на упражняване правото на данъчен кредит;

Пример:

Дружество е закупило сграда. При придобиването е упражнило данъчен кредит пропорционално на предвижданото използване за икономическа дейност в размер на 70 000 лв. (70%) от начисления данък в размер на 100 000 лв. След една година дружеството решава да продаде сградата, като приложимият данъчен режим е облагаема доставка. С оглед спазване на основния принцип за неутралността на системата на ДДС при последваща облагаема доставка (продажба) на актив лицето трябва да има право на данъчен кредит за онази част от данъка, която не е ползвало като данъчен кредит при придобиване на актива.

В ЗДДС е предвидено, че регистрирано лице, което е приспаднало данъчен кредит пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност за придобита стока (ДМА) и извърши облагаема доставка на стоката, може да приспадне неползвания при придобиването данъчен кредит в размер, определен по формулата на чл. 79, ал. 5, т. 1, б. б)  от ЗДДС:

ДК = НДДС x 1/20 x (1 - ПрНИД0 x К0) x БГ, където
ДК = 100 000 х 1/20 х (1-0.7х1)х 19 = 28 500 лв.

ЗА СТОКИ

За стоки еднократните корекции в увеличение се извършват по реда на чл. 79, ал. 5, т. 2 от ЗДДС

Приложимата формула за стоки, за които при производството, придобиването или вноса е приспаднат частично данъчен кредит
ДК = НДДС x 1/5 x (1 - К0) x БГ

За стоки за които е приспаднат данъчен кредит пропорционално
ДК = НДДС x 1/5 x (1 - ПрНИД0 x К0) x БГ,

ДК е размерът на неползвания при производството, придобиването или вноса на стоката данъчен кредит, който лицето може да приспадне;
НДДС - начисленият ДДС при производството, придобиването или вноса на стоката;
ПрНИД0 - пропорция на използването на съответната стока за независима икономическа дейност спрямо общото използване в годината, през която е упражнено право на данъчен кредит за нея;
К0 - коефициентът по чл. 73 за годината, през която е упражнено право на данъчен кредит, когато частично е приспаднат данъчен кредит;
БГ - броят на годините от настъпване на обстоятелството по ал. 5, включително годината на настъпване на обстоятелството, до изтичане на 5-годишния срок, считано от началото на годината на упражняване правото на данъчен кредит;

Пример:

През 2016 г. дружество, което притежава „хоспис”, който извършва и облагаеми доставки е приспаднало частичен данъчен кредит за специализиран микробус в размер на 10 000 лв. Коефициентът по чл. 73 от ЗДДС за 2016 г. е в размер на 0.70. Начисленият данък при придобиването на микробуса е 14 285.71 лв.

През 2017 г. дружеството решава да продаде микробуса като продажбата ще се третира като облагаема доставка. Размерът на неползвания при придобиването на микробуса данъчен кредит, който дружеството може да приспадне се определя по формулата на чл. 79, ал. 5, т. 1, б. а) от ЗДДС:

ДК = НДДС x 1/5 x (1 - К0) x БГ, където
ДК = 14 285.71 х 1/5 х (1-0.70)х4= 3 428.57 лв.

ЗА УСЛУГИ

За услуги еднократните корекции в увеличение се извършват по реда на чл. 79, ал. 5, т.3

Приложима формула за услуги, за които е приспаднат частично данъчен кредит
ДК = НДДС x 1/5 x (1 - К0) x БГ

ДК е размерът на неползвания при получаване на услугата данъчен кредит, който лицето може да приспадне;
НДДС - начисленият ДДС при получаване на услугата;
К0 - коефициентът по чл. 73 за годината, през която е упражнено право на данъчен кредит, когато частично е приспаднат данъчен кредит;
БГ - броят на годините от настъпване на обстоятелството по ал. 5, включително годината на настъпване на обстоятелството, до изтичане на 5-годишния срок, считано от началото на годината на упражняване правото на данъчен кредит.

Упражняване на право на данъчен кредит при извършване на еднократна корекция в увеличение

Правото на данъчен кредит за данъка, определен в резултат на извършена еднократна корекция в увеличение, се упражнява в данъчния период, през който е извършена доставката на стоката или услугата, като това става чрез съставянето на протокол за определяне размера на неползвания при придобиването данъчен кредит, който лицето може да приспадне. Протоколът се отразява в дневника за покупки за този данъчен период.

Ако регистрирано лице, което на основание чл. 70 от ЗДДС не е приспаднало данъчен кредит за придобита от него стока или услуга, които са ДА по смисъла на ЗДДС и след време извърши доставка на тази стока или услуга, тогава не прилага режим за еднократна корекция в увеличение. Причината затова е, че тази доставка на стоката или услугата се третира като освободена по реда на чл. 50 от ЗДДС.

Ако едно регистрирано лице при придобиване на стока или услуга, които биха били ДА, не е приспаднало ДК, тъй като е имало намерение да използва стоката или услугата за доставки без право на данъчен кредит, но впоследствие лицето е променило предназначението на стоката и в резултат на прилагане на годишните корекции по чл. 79а и 79б е упражнявало данъчен кредит, при извършване на продажба на тази стоката или услугата не прилага чл. 50 от ЗДДС. В тези случаи лицето може да направи еднократна корекция в увеличение по чл. 79, ал. 5 от ЗДДС.

Пример:

 • ДО на придобит автомобил – 10 000 лв.
 • Начислен ДДС – 2 000 лв.
 • Първоначално определен % за лично ползване – 100%
 • Коефициент по чл. 73 за годината на придобиване – 1

ДДС, който се отнася за личното ползване, непризнат при придобиването на актива - 2 000 х 100 % = 2 000 лв.

Година 2:

Събитие по чл. 79а – използване на автомобила за извършване на облагаеми доставки – отдаване под наем.

Доставките на услуги, възникващи по договора за наем ще бъдат облагаеми и за тях ще се начислява ДДС. Така в тази хипотеза приложение ще намери чл. 79а от ЗДДС.

За година 2 данъчен кредит може да се приспадне по формулата:

ИРПДК = НДДС х 1/5 х ПрНИДх х Кх 
ИРПДК = 2 000 х 1/5 х 1 х 1 = 400 лв.

ИРПДК е изменение в размера на ползвания данъчен кредит за годината на настъпване на изменението в използването на стоката;
НДДС - начислен ДДС при производството, придобиването или вноса на стоката;
ПрНИД0 - пропорция на използването на съответната стока за независима икономическа дейност спрямо общото използване в годината, през която е упражнено право на данъчен кредит за нея;
ПрНИДх - пропорция на използването на съответната стока за независима икономическа дейност спрямо общото използване за годината на настъпване на изменението в използването на стоката до изтичане на 5-годишния срок, считано от началото на годината на упражняване правото на данъчен кредит, а когато не е упражнено право на данъчен кредит от началото на годината, през която изтича срокът по чл. 72, ал. 1;
К0 - коефициентът по чл. 73 за годината, през която е упражнено право на данъчен кредит;
Кх - коефициентът по чл. 73 за годината на настъпване на изменението в използването на стоката до изтичане на 5-годишния срок, считано от началото на годината на упражняване правото на данъчен кредит, а когато не е упражнено право на данъчен кредит от началото на годината, през която изтича срокът по чл. 72, ал. 1.

Година 3:

Дружеството извършва продажба на автомобила, което е събитие по реда на чл. 79, ал. 5. В този случай лицето ще има право на корекцията.

ДК = НДДС х 1/5 х БГ, където
ДК = 2000 х. 1/5 х 2 = 800

Във връзка с горното в чл. 50 от закона е създаден нова ал. 2, според която нормата на ал.1 от чл. 50 не се прилага, когато по реда на чл. 79а или 79б от ЗДДС е упражнено право на ДК или е извършена корекция.

Съгласно разпоредбата на чл. 79, ал. 7 еднократни корекции в увеличение или намаление на първоначално приспаднатия данъчен кредит се прилагат и в случаите на:

 • Дарения на стоки по чл. 6, ал.3, т. 1 от ЗДДС. При дарение на стока, за която при придобиването лицето е приспаднало данъчен кредит пропорционално на използването за икономическа дейност, с оглед на обстоятелството, че данъчната основа на дарението на стоката е цената на придобиване на същата, определена по реда на чл. 27, ал.1 от ЗДДС, лицето може да направи еднократна корекция в увеличение по чл. 79, ал. 5 от закона;
 •  Облагане на наличните активи при дерегистрация по чл. 111, ал. 1 от ЗДДС. Това означава, че при дерегистрация, ако наличният актив е стара сграда и лицето приложи данъчен режим на освободена доставка, същото следва да направи еднократна корекция в намаление на първоначално приспаднатия данъчен кредит.

Ежегодни годишни корекции

Разпоредбата на чл. 79а въвежда задължение за извършване на годишна корекция за всяка от годините, през която настъпи изменение в ползването им, което би повлияло на размера на ДК, на който лицето би имало право на приспадане, ако го придобиваше в годината на настъпване на изменението.

Периодът за коригиране на приспаданията се запазва като за недвижимите имоти е 20 годишен, а за останалите стоки и услуги, които биха били ДА е 5 г.

При положение, че в следващите 4/19 е налице промяна в първоначално определената пропорция или промяна в коефициента на ЧДК, лицето следва да прави ежегодни корекции. Това правило се отнася за:

 • Придобити, внесени стоки вкл. НИ, които са или биха били ДА ( чл. 79а от ЗДДС);
 • Получени услуги, които са или биха били ДА (чл. 79б от ЗДДС).
Възникване на задължение за извършване на ежегодна годишна корекция на ползван данъчен кредит за придобити или изградени недвижими имоти, които са или биха били ДА  

За стоки, включително недвижими имоти, които са или биха били дълготрайни активи, за всяка от годините, следващи годината на упражняване на право на данъчен кредит, през която настъпи изменение в използването на съответната стока за доставки, за които е налице право на приспадане на данъчен кредит, размерът на ползвания данъчен кредит се коригира, когато е по-голям или по-малък от този, на който регистрираното лице би имало право на приспадане, ако придобиваше стоката в годината на настъпване на изменението.

Корекциите се правят независимо дали при, придобиването на стоката, включително при изграждането на недвижимия имот, е приспаднат данъчен кредит /изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност/ или не е приспаднат данъчен кредит.

Периодът, през който лицата имат задължение да  следят изменението е 5/20 години, считано от началото на годината на упражняване правото на ДК до изтичане на 5/20 – годишния срок.

В чл. 79а, ал.1 от ЗДДС е предвидено, че лицето извършва ежегодни корекции в следващите 4/19 години, ако настъпи изменение в използването на стоката за доставки, за които е налице право на кредит. В случай, че лицето е ползвало пълен данъчен кредит при придобиване на актив с намерение за извършване само на икономическа дейност, ако на по – късен етап започва да използва актива за лични нужди, лицето не прилага режим на корекции, а начислява ДДС върху личното ползване /на месечна база/.

При промяна на коефициента по чл. 73 лицата имат задължение за извършване на корекция от годината, през която е упражнено право на данъчен кредит до изтичане на 5/20 годишния срок.

Ред за извършване на годишна корекция на ползван данъчен кредит за стоки ДМА

Прилагат се формулите на чл. 79а, ал. 3 от ЗДДС.

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

За недвижими имоти ежегодна годишна корекция се извършва по реда на чл. 79а, ал. 3, т. 1 от ЗДДС.

Приложимата формула за недвижими имоти, за които при придобиването или изграждането не е приспаднат данъчен кредит на основание чл. 70 от ЗДДС е:
ИРПДК = НДДС x 1/20 x ПрНИДх x Кх,

Формула за недвижими имоти, за които е приспаднат изцяло данъчен кредит
ИРПДК = НДДС x 1/20 x (Кх - 1), или

Формула за недвижими имоти, за които е приспаднат частично данъчен кредит
ИРПДК = НДДС x 1/20 x (Кх - К0), или

Приложимата формула за недвижими имоти, за коитое приспаднат данъчен кредит пропорционално:
ИРПДК = НДДС x 1/20 x (ПрНИДх x Кх - ПрНИД0 x К0)

ИРПДК е изменение в размера на ползвания данъчен кредит за годината на настъпване на изменението в използването на недвижимия имот;
НДДС - начислен ДДС при придобиване или изграждане на имота;
ПрНИД0 - пропорция на използването на недвижимия имот за независима икономическа дейност спрямо общото му използване в годината, през която е упражнено право на данъчен кредит за него;
ПрНИДх - пропорция на използването на недвижимия имот за независима икономическа дейност спрямо общото му използване за годината на настъпване на изменението в използването на имота до изтичане на 20-годишния срок, считано от:
- началото на годината на упражняване правото на данъчен кредит, съответно от началото на годината на фактическото използване, в случай че имотът не се ползва повече от една година след годината на упражняване правото на данъчен кредит, или
- началото на годината, през която изтича срокът по чл. 72, ал. 1 /13 м./, когато при придобиване или изграждане на имота не е упражнено право на данъчен кредит;
К0 - коефициентът по чл. 73 за годината, през която е упражнено право на данъчен кредит;
Кх - коефициентът по чл. 73 за годината на настъпване на изменението в използването на имота до изтичане на 20-годишния срок, считано от:
- началото на годината на упражняване правото на данъчен кредит, съответно от началото на годината на фактическото използване, в случай че имотът не се ползва повече от една година след годината на упражняване правото на данъчен кредит, или
- началото на годината, през която изтича срокът по чл. 72, ал. 1, когато при придобиване или изграждане на имота не е упражнено право на данъчен кредит;

Пример:

Дружество е закупило сграда през 2017 г. При придобиването е упражнило данъчен кредит  пропорционално на предвижданото използване за икономическа дейност 50% от начисления данък в размер на 20 000 лв. През годината на придобиване на сградата лицето не е извършвало освободени доставки и коефициентът по чл. 73 от ЗДДС е 1.

Дружеството упражнява право на данъчен кредит като начисленият данък при придобиването на НИ се умножи по пропорцията на очакваното му използване за независима икономическа дейност спрямо общото му използване, изчислен до втория знак на десетичната запетая.

20 000 х 0.5 = 10 000 лв.

Година 2

Има промяна в размера на първоначално приложената пропорция и промяна в коефициента на частичен кредит. Пропорцията е = 60/40 (икономическа / неикономическа дейност). Коефициент по чл. 73 = 0.4

Щом има промяна в пропорцията и в коефициента, дружеството е длъжно да извърши корекция на първоначално упражнения данъчен кредит. В случая се прилага формулата по чл. 79а, ал. 3, т. 1, б. г) от ЗДДС

ИРПДК = НДДС x 1/20 x (ПрНИДх x Кх - ПрНИД0 x К0), където:
ИРПДК = 20 000 х 1/20 х (0.6х0.4 – 0.5х1) = - 260 лв.

В случая изменение в размера на ползвания данъчен кредит през втората година от използването на имота е в посока намаление на размера на ползвания данъчен кредит.

Година 3 и 4

През третата и четвъртата няма промяна в размера на първоначално приложената пропорция и промяна в коефициента на частичен кредит.

ИРПДК = 20 000 х 1/20 х (0.5х1 – 0.5х1) = 1000 х 0 = 0

Година 5

През петата година е налице промяна в размера на първоначално приложената пропорция и промяна в коефициента на частичен кредит, като:
Пропорцията = 70/30 (икономическа / неикономическа дейност)
Коефициент по чл. 73 = 1

Изменението в размера на ползвания данъчен кредит за петата година на настъпване на изменението в използването на недвижимия имот, ще се определи по формулата на чл. 79а, ал. 3, т.1, б. г) от ЗДДС

ИРПДК = НДДС x 1/20 x (ПрНИДх x Кх - ПрНИД0 x К0), където:
ИРПДК = 20 000 х 1/20 х (0.7х1 – 0.5х1) = 200 лв.

Изменението в размера на ползвания данъчен кредит през петата година от използването на имота е в посока увеличение на размера на ползвания данъчен кредит.

Година 6

През шестата година дружеството прехвърля безвъзмездно собствеността на сградата на трето лице. Тук възникват две хепотези:

 • Лицето може да избере доставката да бъде освободена, защото сградата е стара /минали са 5 г./.

Тогава за дружеството възниква задължение за извършване на еднократна корекция в намаление на първоначално приспаднатия данъчен кредит по чл. 79, ал. 3, т.1, б. в) от ЗДДС.

ДД = НДДС x 1/20 x ПрНИД0 x К0 x БГ, където
ДД = 20 000 х 1/20 х 0.5 х 1 х 15 = 7 500 лв.

 • Лицето може да избере доставката към датата на възникване на данъчното събитие да бъде облагаема. Тогава, данъчната основа следва да се определи по реда на чл. 27, ал. 1 от ЗДДС, т.е. това е размерът на данъчната основа при придобиването на сградата - в случая 100 000 лв. и съответно да начисли данък в размер на 20 000 лв. В този случай дружеството може да извърши еднократна корекция в увеличение на първоначално приспаднатия данъчен кредит по чл. 79, ал. 5, т. 1 б. б) от ЗДДС

ДК = НДДС x 1/20 x (1 - ПрНИД0 x К0) x БГ, където
ДК = 20 000 х 1/20 х (1-0.5 х 1)х15 = 7 500 лв.

ДРУГИ СТОКИ

За останалите стоки – дълготрайни активи ежегодна годишна корекция се извършва по реда на чл. 79а, ал. 3, т. 2 от ЗДДС.

Приложимата формула за стоки, за които при производството, придобиването или вноса не е приспаднат данъчен кредит на основание чл. 70:
ИРПДК = НДДС x 1/5 x ПрНИДх x Кх,

За стоки, за които е приспаднат изцяло данъчен кредит
ИРПДК = НДДС x 1/5 x (Кх - 1), или

За стоки, за които е приспаднат частично данъчен кредит
ИРПДК = НДДС x 1/5 x (Кх - К0)

За стоки, за които е приспаднат данъчен кредит пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност по чл. 71б:

ИРПДК = НДДС x 1/5 x (ПрНИДх x Кх - ПрНИД0 x К0)
ИРПДК е изменение в размера на ползвания данъчен кредит за годината на настъпване на изменението в използването на стоката;
НДДС - начислен ДДС при производството, придобиването или вноса на стоката;
ПрНИД0 - пропорция на използването на съответната стока за независима икономическа дейност спрямо общото използване в годината, през която е упражнено право на данъчен кредит за нея;
ПрНИДх - пропорция на използването на съответната стока за независима икономическа дейност спрямо общото използване за годината на настъпване на изменението в използването на стоката до изтичане на 5-годишния срок, считано от началото на годината на упражняване правото на данъчен кредит, а когато не е упражнено право на данъчен кредит от началото на годината, през която изтича срокът по чл. 72, ал. 1;
К0 - коефициентът по чл. 73 за годината, през която е упражнено право на данъчен кредит;
Кх - коефициентът по чл. 73 за годината на настъпване на изменението в използването на стоката до изтичане на 5-годишния срок, считано от началото на годината на упражняване правото на данъчен кредит, а когато не е упражнено право на данъчен кредит от началото на годината, през която изтича срокът по чл. 72, ал. 1.

Пример:

 • Банка закупила автомобил, който не е лек по смисъла на ЗДДС.
 • ДО = 250 000 лв. Начислен ДДС = 50 000.
 • Определена е пропорциq на използването в независимата икономическа дейност = 90 / 10 (стопанска / нестопанска).
 • Коефициент по чл. 73 = 0.5

Дружеството упражнява право на данъчен кредит като:
50 000 х 0.9 = 45 000 х 0.5 = 22 500 лв.

В края на същата година коефициентът по чл. 73 е 0.3. Тази промяна води до задължение за дружеството да извърши корекция на първоначално упражнения данъчен кредит по формулата на чл. 79а, ал. 3, т. 2, б. г) от ЗДДС

ИРПДК = НДДС x 1/5 x (ПрНИДх x Кх - ПрНИД0 x К0), където:
ИРПДК = 50 000 х 1/5 х (0.9х0.3 – 0.9х0.5) = - 1 800

Така в случая изменение в размера на ползвания данъчен кредит в края на първата година от използването на автомобила е в посока намаление на размера на първоначално ползвания данъчен кредит.

Година 2

 • Промяна в пропорцията на 80/20
 • Коефициент по чл. 73 = 0.4

При условие, че е налице промяна, както в пропорцията, така и в коефициента за частичен кредит, за дружеството ще възникне задължение за извършване на корекция на първоначално упражнения данъчен кредит. Изменението в размера на ползвани данъчен кредит за годината на настъпване на изменението в използването на автомобила, в случая втората година, ще се определи по формулата на чл. 79а, ал. 3, т.2, б. г) от ЗДДС

ИРПДК = НДДС x 1/5 x (ПрНИДх x Кх - ПрНИД0 x К0), където
ИРПДК = 50 000 х 1/5 х (0.8х0.4 – 0.9х0.5) = - 1 300 лв.

Или в случая изменението в размера на ползвания данъчен кредит през втората година от използването на имота е в посока намаление на размера на ползвания данъчен кредит.

Година 3

 • Банката решава да продаде автомобила.
 • Данъчен режим – облагаема доставка.

Съгласно принципа на неутралността, щом извършваме облагаема доставка значи трябва да имаме право на приспадане на данъчен кредит. Лицето може да приспадне неползвания при придобиването данъчен кредит в размер, определен по формулата на чл. 79, ал. 5, т. 2, б. б) от ЗДДС.

ДК = НДДС x 1/5 x (1 - ПрНИД0 x К0) x БГ, където
ДК = 50 000 х 1/5 х (1 – 0.9 х 0.5) х 3 = 16 500 лв.

Срок за начисляване на данък при извършване на ежегодни годишни корекции за стоки - ДА

Корекцията се извършва в последния данъчен период на календарната година, през която са настъпили съответните обстоятелства, чрез съставяне на протокол за извършената корекция и отразяване на изменението в размера на ползвания данъчен кредит по този протокол в дневника за покупки и справка-декларацията за този данъчен период, както следва:

 1. със знак (+), когато е в посока увеличение на размера на ползвания данъчен кредит;
 2. със знак (-), когато е в посока намаление на размера на ползвания данъчен кредит.

ЕЖЕГОДНИ КОРЕКЦИИ ЗА УСЛУГИ

За услуги, които са дълготрайни активи, за всяка от годините, следващи годината на упражняване на право на данъчен кредит, през която настъпи изменение в използването на съответната услуга за доставки, за които е налице право на приспадане на данъчен кредит, размерът на ползвания данъчен кредит се коригира, когато е по-голям или по-малък от този, на който регистрираното лице би имало право на приспадане, ако получаваше услугата в годината на настъпване на изменението.

Тези правила се прилагат независимо дали при получаване на услугата е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит, или не е приспаднат данъчен кредит.

Ред за извършване на годишна корекция на ползван данъчен кредит за получени услуги

Прилагат се формулите определени в чл. 79б, ал. 3 от ЗДДС.

Формула за услуги, за които при получаването не е приспаднат данъчен кредит на основание чл. 70 от ЗДДС е:
ИРПДК = НДДС x 1/5 x Кх,

За услуги, за коитое приспаднат изцяло данъчен кредит
ИРПДК = НДДС x 1/5 x (Кх - 1), или

За услуги, за които е приспаднат частично данъчен кредит
ИРПДК = НДДС x 1/5 x (Кх - К0)

ИРПДК е изменение в размера на ползвания данъчен кредит за годината на настъпване на изменението в използването на услугата;
НДДС - начислен ДДС при получаване на услугата;
К0 - коефициентът по чл. 73 за годината, през която е упражнено право на данъчен кредит;
Кх - коефициентът по чл. 73 за годината на настъпване на обстоятелствата до изтичане на 5-годишния срок, считано от:
- началото на годината, в която е упражнено правото на данъчен кредит, или
- началото на годината, през която изтича срокът по чл. 72, ал. 1, когато не е упражнено право на данъчен кредит.

Срок за начисляване на данък при извършване на годишна корекция за получени услуги

Корекцията на ползван данъчен кредит за получени услуги се извършва в последния данъчен период на годината, през която са настъпили съответните обстоятелства, чрез съставяне на протокол за извършената корекция и отразяване на изменението в размера на ползвания данъчен кредит по този протокол в дневника за покупки за този данъчен период, както следва:

 1. със знак (+), когато е в посока увеличение на размера на ползвания данъчен кредит;
 2. със знак (-), когато е в посока намаление.

Съгласно разпоредбата на чл. 78, ал. 6 лизингополучателите са задължени да извършват корекциите по чл. 79, ал. 1, чл. 79а и 79б в случаите на действащ договор за лизинг, за който е приложен чл. 6, ал. 2, т. 3 от ЗДДС /извършена е безвъзмездна доставка на актива/.

Случаи в които не се извършват корекциина ползвания данъчен кредит

От 01.01.2017 г. с цел уеднаквяване с новите режими за годишна и еднократна корекция е направена промяна в нормата за ограничаване на корекциите. По-конкретно с промените в чл. 80, ал. 1 от ЗДДС е регламентирано, че корекции по чл. 79, 79а и 79б не се извършват:

 • когато стоките и услугите са използвани за доставки по чл. 70, ал. 3 /транспортно обсляжване, облекло, лични предпазни средства и т.н./
 • за доставката на стока или услуга към приобретателя от преобразуващия се, от отчуждителя или от апортиращия,  в случаите по чл. 10, ал. 1;
 • за внасянето на стоки или услуги от съдружник за постигане общата цел по договор за създаване на неперсонифицирано дружество;
 • ако данъчният режим на доставките, за които регистрираното лице използва стоките или услугите, бъде променен със закон;
 • за недвижими имоти ако са изминали 20 години, считано от:
 • началото на годината на упражняване правото на данъчен кредит, съответно от началото на годината на фактическото използване в случай че имотът не се ползва повече от една години след годината на упражняване правото на данъчен кредит; или
 • началото на годината, през която изтича срокът по чл. 72, ал. 1 (13 м), когато при придобиване или изграждане на имота не е упражнено право на данъчен кредит
 • за различните от НИ стоки или услуги, ако са изминали 5 години, считано от:
 • началото на годината, в която е упражнено правото на данъчен кредит или
 • началото на годината, през която изтича срокът по чл. 72, ал.1 когато не е упражнено право на данъчен кредит;
 • когато документът по чл. 71 за придобиването на стоката или услугата не е посочен в дневника за покупките в срока по чл. 72.
Промени, свързани с безвъзмездното използване на стока или услуга за лични нужди или за цели, различни от независимата икономическа дейност

Предвид въвеждането на новите механизми свързани с пропорционалното приспадане на данъчен кредит е прецизирана разпоредбата на чл. 6, ал. 3, т. 1, която определя като възмездна доставка на стока безвъзмездното прехвърляне на собственост или друго вещно право върху стоката, когато при придобиването е приспаднат данъчен кредит изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност;

Така ако едно лице е приложило механизма по чл. 71б за стока, която е дълготраен актив (например автомобил) и в последствие дари този автомобил на трето лице, за целите на ДДС тази доставка ще бъде приравнена на възмездна и съответно ще е облагаема с ДДС.

По отношение на услуги, в ЗДДС е актуализирана и разпоредбата на чл. 9, ал. 5 от ЗДДС, като е въведено допълнение, че не се отчита доставка на услуга при временно използване за лични нужди на стока, за която е упражнено право на данъчен кредит по чл. 71а, чл. 71б и чл. 73б.

Какво се случа със завареното положение към 31.12.2016 г.? 

В § 42 от ЗДДС е предвидено преходно правило за случаите, при които лицата не са извършили еднократни корекции в намаление на ползвания данъчен кредит по реда на действащата разпоредба на чл. 79, ал. 6 и 7 от ЗДДС до края на 2016 г. -.

По отношение на недвижимите имоти, налични към 1 януари 2016 г.

По отношение на данъчната основа, която се определя по чл. 27, ал. 2 от ЗДДС и за корекциите на ползван данъчен кредит по чл. 79а, ал. 3, т. 1 е предвидено, че 20-годишният срок ще се брои от началото на годината на упражняване на правото на данъчен кредит, т.е. за тях не се отнася датата на фактическото използване на актива.

По отношение на стоките, които са дълготрайни активи, 5 – годишният срок, ще се брои от началото на годината на упражняване правото на данъчен кредит, т.е. за тях не се отнасят 13 - те месеца, в рамките на които може да се упражни данъчен кредит.

С § 43 е уточнено, че членове 79, 79а и 79б от ЗДДС не се прилагат за стоки и услуги, за които регистрираното лице е приложило действащия до 2016 г. режим на чл. 79, ал. 6 и 7 /това са случаите, при които се извършва корекция в намаление на ползвания данъчен кредит, тъй като е настъпила промяна в използването на стоката/услугата, за която вече не е налице право на данъчен кредит/.

С § 42 е предвидено преходно правило, съгласно което при случаи, при които са извършени еднократни корекции в увеличение на ползвания данъчен кредит по реда на действащата, до края на 2016 г., разпоредба на чл. 79, ал. 8 от ЗДДС /извършена е корекция в увеличение на ползвания данъчен кредит, защото стоката или услугата са започнали да се използват само за извършване на облагаеми доставки/. Тук трябва да припомним, че до края на 2016 г. в случаите, когато е извършена корекция по чл. 79, ал. 8 се издаваше протокол, който се отразяваше в дневника за покупките чак в данъчния период, в който изтича 5-тата или 20-тата година от придобиването на актива. Така към днешна дата има активи, за които има издадени протоколи, но те не са отразени в дневника за покупки, защото още не са изтекли съответно 5/20 години.

Тези регистрирани лица може да упражнят еднократно право на приспадане на данъчен кредит или да коригират (увеличат) размера на ползвания частичен данъчен кредит до 30 юни 2017 г., чрез издаване на протокол.

Правото на приспадане на данъчен кредит се упражнява чрез отразяване на протокола в дневника за покупки за данъчния период, в който протоколът е издаден.

В тези случаи лицата анулират протоколите по чл. 67, ал. 3 от правилника за прилагане на закона, издадени до 31.12.2016 г. включително. За тези протоколи се прилага чл. 80, ал. 7 и 8 от правилника.

В новите протоколи, с които лицата ще отразят резултатите от корекцията в увеличение, която следва да бъде извършена по следните правила:

ЗА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ

Да увеличат размера на ползвания частичен данъчен кредит в размер, определен по следната формула:
УДК = (Дпчдк - Дпчдк x Кгпчдк) x 1/20 x БГ,

УДК - увеличението на размера на ползвания частичен данъчен кредит;
Дпчдк - данъкът с право на приспадане на частичен данъчен кредит;
Кгпчдк - коефициентът по чл. 73, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност, изчислен на базата на оборотите за годината, през която е упражнено правото на приспадане на частичен данъчен кредит;
БГ - броят на годините от настъпване на обстоятелствата по досегашния чл. 79, ал. 8 от Закона за данък върху добавената стойност, без годината на настъпване на обстоятелствата, до 2016 г. включително;

Когато не са приспаднали данъчен кредит при придобиването или изграждането на имоти, които впоследствие са използвали само за извършване на облагаеми доставки по чл. 69 от ЗДДС, да упражнят право на данъчен кредит в размер, определен по следната формула:
ДК = ДДС x 1/20 x БГ, където:

ДК е частта на размера на данъчния кредит с право на приспадане;
ДДС - размерът на начисления данък върху добавената стойност съгласно данъчните документи за придобиването или изграждането на имота, за който не е упражнено право на приспадане;
БГ - броят на годините от настъпване на обстоятелствата по досегашния чл. 79, ал. 8 от Закона за данък върху добавената стойност, без годината на настъпване на обстоятелствата, до 2016 г. включително.

ЗА РАЗЛИЧНИ ОТ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ

Лицата могат да увеличат размера на ползвания частичен данъчен кредит в размер, определен по следната формула:
УДК = (Дпчдк - Дпчдк x Кгпчдк) x 1/5 x БГ

УДК е увеличението на размера на ползвания частичен данъчен кредит;
Дпчдк - данъкът с право на приспадане на частичен данъчен кредит;
Кгпчдк - коефициентът по чл. 73, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност, изчислен на базата на оборотите за годината, през която е упражнено правото на приспадане на частичен данъчен кредит;
БГ - броят на годините от настъпване на обстоятелствата по досегашния чл. 79, ал. 8 от Закона за данък върху добавената стойност, без годината на настъпване на обстоятелствата, до 2016 г. включително;

Когато не са приспаднали данъчен кредит при производството, закупуването, придобиването или вноса на стоки или услуги, които впоследствие са използвали само за извършване на облагаеми доставки по чл. 69 от ЗДДС, да упражнят право на данъчен кредит в размер, определен по следната формула:
ДК = ДДС x 1/5 x БГ

ДК е частта на размера на данъчния кредит с право на приспадане;
ДДС - размерът на начисления данък върху добавената стойност съгласно данъчните документи за производството, закупуването, придобиването или вноса, за който не е упражнено право на приспадане;
БГ - броят на годините от настъпване на обстоятелствата по досегашния чл. 79, ал. 8 от Закона за данък върху добавената стойност, без годината на настъпване на обстоятелствата, до 2016 г. включително.

С § 44 се предвижда за стоки и услуги, които не са ДА по смисъла на § 1, т. 83 от закона /т.е. са под 5000 лв./, налични към 31.12.2016 г. включително,  да не се прилагат чл. 79, ал. 3 и 5, чл. 79а и 79б.Други по-съществени промени в ЗДДС за 2017-та

Корекции на ползван данъчен кредит

Създадена е нова ал. 4 от чл. 78, която регламентира, че регистрираното лице е длъжно да коригира размера на ползвания данъчен кредит при разваляне на доставка, за която е издадена фактура за авансово плащане в данъчния период, през който се разваля доставката, независимо дали авансово платената сума му е възстановена, прихваната или уредена по друг възмезден начин и независимо дали доставчикът му е издал кредитно известие. Редът, по който се извършва корекцията е определен с ППЗДДС.

Във връзка с горното е направено допълнение в чл. 115, ал. 2 от ЗДДС, че известие за доставка, за която е издадена фактура с начислен данък за получено авансово плащане, се издава в срок 5 дни от датата на връщането, прихващането или уреждането по друг възмезден начин на авансово преведената сума за размера на върнатата, прихваната или уредената по друг възмезден начин сума.

Промени свързани с безвъзмездното предоставяне на хранителни стоки към оператор на хранителна банка

В чл. 6, ал. 4 е добавена нова т. 4 не е приравнена на възмездна доставка, безвъзмездното предоставяне на хранителни стоки към оператор на хранителна банка, когато към момента на предоставянето едновременно са изпълнени следните условия:

а) единичната бройка от хранителна стока е с незначителна стойност;

б) операторът на хранителна банка е вписан в регистър по чл. 37у от Закона за храните;

в) хранителната стока е включена в списъка по чл. 37м, ал. 4 от Закона за храните;

г) не е изтекъл срокът по чл. 37м, ал. 5 от Закона за храните, до който може да се доставя хранителната стока;

д) хранителната стока е с маркировка "дарение, не подлежи на продажба";

е) общата стойност на безвъзмездно предоставените хранителни стоки към оператори на хранителна банка за текущата календарна година не надхвърля 0,5 на сто от общата стойност на извършените от лицето облагаеми доставки на хранителни стоки през календарната година преди текущата;

ж) лицето, предоставило безвъзмездно хранителните стоки, няма изискуеми и неплатени данъчни, осигурителни или други публични задължения и през последните две години няма влязло в сила наказателно постановление за нарушение на чл. 180, 180а, 181, 182 и 185.

Промени свързани с определяне на оборота за задължителна регистрация

Съгласно промяната в чл. 96, ал. 4 от ЗДДС от 2017 г. в оборота за задължителна регистрация по закона ще се включват и оборотът, реализиран от преобразуващия се или от отчуждителя, когато същият е нерегистрирано лице за период, не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди преобразуването или прехвърлянето.

Горното важи за следните случаи:

 • Преобразуване на търговско дружество  ТЗ;
 • Прехвърляне на предприятие по реда на чл. 15 и 60 от ТЗ;
 • Извършване на непарична вноска на предприятие или обособена част от него в търговско дружество.

При отделяне или разделяне, както и при непарична вноска на обособена част от предприятие се взема предвид оборотът, реализиран при осъществяване на прехвърлените дейности от преобразуващия се или отчуждителя, а при невъзможност същият да бъде определен в зависимост от дейностите - пропорционално на прехвърлените активи.

В оборота за задължителна регистрация по закона ще се включва и оборотът, реализиран от преобразуващия се или от отчуждителя, когато е нерегистрирано лице.

Доставка на обща туристическа услуга

От 2017 г. вече режимът на облагане на маржа ще се прилага и по отношение на доставките на обща туристическа услуга от туроператор към всяко лице, в т.ч. към друг туроператор или към туристически агент при условие, че действат от свое име и за своя сметка.

Доставка извършена от лице действащо от свое име и за чужда сметка

До 2016 г. чл. 127 посочваше три сделки:

 • Учредителна сделка (тя дава възможност на посредника да действа от свое име, но за чужда сметка);
 • Изпълнителна сделка ( между посредника и трета страна);
 • Отчетна сделка  (чрез която посредникът прехвърля правата и задълженията, придобити по време на изпълнителната сделка в патримониума на „представляваното” лице)

От 2017 г. при доставка на стоки или услуги, при която комесионер/довереник действа от свое име и за чужда сметка, се приема, че същият е получил и предоставил стоките или услугите. За целите на ЗДДС са налице две доставки:

 • Доставка между комисионера/довереника и третото лице;
 • Доставка на стоката или услугата между комитента/доверителя и комисионера/довереника.

Данъчното събитие и данъчната основа на доставката между комесионера и третото се определят по общите правила на закона.

Определяне на данъчното събитие, когато комесионерът действа за сметка на комитента във връзка с продажба:

 • Данъчното събитие на доставката между комитента и комисионера се определя по общите правила на закона, но не по-късно от датата на възникване на данъчното събитие между комисионера и третото лице;
 • Данъчната основа на доставката между комитента и комисионера е данъчната основа на доставката между комисионера и третото лице, намалена с възнаграждението на комисионера.

Пример:

 • Посредник действа от свое име и за чужда сметка посредничи при продажба на стоки на доверител (комитент)
 • Доверител издава фактура за 100 единици на посредника;
 • Посредника издава фактура за 110 единици на третото лице;

Определяне на данъчното събитие когато комисионерът действа за сметка на комитента/доверителя във връзка с покупка:

 • Данъчното събитие на доставката между комитента и комисионера се определя по общите правила на закона, но не може да бъде по – ранна от датата на възникване на данъчното събитие между комисионера и третото лице;
 • Данъчната основа на доставката между комитента и комисионера е равна на данъчната основа на доставката между комисионера и третото лице, увеличена с възнаграждението на комисионера.

Пример:

 • Посредник действащ от свое име и за чужда сметка при покупка на стоки за доверител (комитент).
 • Продавачът на стоката издава фактура за 100 единици на посредника;
 • Посредника издава фактура на доверителя за 110 единици;

Преходно правило

Когато данъчно задължено лице доставя стоки или услуги от свое име и за чужда сметка и данъчното събитие на доставката между комитента/доверителя и комисионера/довереника е възникнало до 31.12.2016 г. включително, се прилага разпоредбата на досегашния чл. 127 от ЗДДС.

Промени, свързани с прихващане на данък за възстановяване

С изменението на чл. 92, ал. 5 от ЗДДС се предоставя възможност на ОП за прихващане на устновения данък за възстановяване в случаите на т.нар. „ускорено възстановяване” (в 30 дневен срок от подаване на СД) с изискуемите публични вземания, възникнали до датата на издаване на РА или АПВ, а не до датата на подаване на СД

Липса на доставка на стоки или услуги в други случаи. Данъчно третиране на дейността на консорциум по реда на ЗДДС

От 2017 г. е създадена нова разпоредба, чл. 10а., която гласи, че не е доставка на стока или услуга внасянето на стока или услуга от съдружник за постигане общата цел по договор за създаване на неперсонифицирано дружество и при условие, че изрично не е договорено възнаграждение. За получените стоки или услуги, внесени за общо ползване, за неперсонифицираното дружество не възникват права и задължения по ЗДДС. Съдружникът, който внася стоките или услугите, изпълнява всички права и задължения по този закон във връзка с използването им от неперсонифицираното дружество, включително на правото на приспадане на данъчен кредит и на задължението за извършване на корекция на ползвания данъчен кредит. Когато стоките и услугите, се използват от неперсонифицираното дружество, както за извършване на доставки, за които е налице право на приспадане на данъчен кредит, така и за доставки или дейности, за които не е налице такова право, съдружникът начислява данък или извършва корекция на ползвания данъчен кредит по закона, като използва коефициента по чл. 73 за годината на настъпване на изменението, изчислен на база на оборота на неперсонифицираното дружество.

В качеството си на стопански субект, извършващ независима икономическа дейност, неперсонифицирано дружество представлява ДЗЛ по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗДДС. Поради тази причина, когато в такова дружество участва като съдружник регистрирано по ЗДДС лице, с оглед неутралността на данъчно третиране в чл. 132 са създадени нови ал. 5 и 6, съгласно които задължително се регистрира за целите на ЗДДС неперсонифицирано дружество, в което участва съдружник, който е регистрирано по ЗДДС лице. Регистрацията се извършва в 14 дневен срок от датата на договора за създаване на неперсонифицираното дружество, която се счита за дата на регистрация на дружеството по този закон.

Неперсонифицирано дружество, което извършва възмездни доставки на стоки или услуги в изпълнение на дейността си, следва да издава данъчни документи и да начислява ДДС, както и да води данъчни регистри по реда на чл. 124 и да подава СД.

Преходно правило

Когато е създадено неперсонифицирано дружество – нерегистрирано по ЗДДС лице, до 01.01.2016 г., в което участва съдружник – регистрирано по ЗДДС лице, дружеството е длъжно да подаде заявление за регистрация в едномесечен срок от влизането в сила на промените в ЗДДС

Промени, свързани с определяне данъчно събитие на доставките с поетапно изпълнение.

Разпоредбата на чл. 25, ал. 4 е допълнена с второ изречение, определящо датата на данъчното събитие на доставките с поетапно изпълнение. При извършване на доставка на услуга, за която е уговорено поетапно изпълнение, завършването на всеки етап ще се смята за отделна доставка. Данъчното събитие за такава доставка ще възниква на датата на изпълнението на съответния етап.

Промени свързани с регистрация

От 01.01.2017 г. е създаден е нов чл. 132а, който регламентира, че при смърт на регистрирано по ЗДДС физическо лице или физическо лице - едноличен търговец, чието предприятие е поето по наследство или по завет, когато независимата икономическа дейност на починалото лице бъде продължена от лице, което не е регистрирано по този закон и за което не са налице условията за задължителна регистрация по чл. 96, ал. 1, лицето има право да се регистрира по ЗДДС. Регистрацията се извършва с подаване на заявление за регистрация в 14-дневен срок от приемане на наследството по чл. 49 и 51 от Закона за наследството, но не по-късно от 14-то число включително на месеца, следващ шестия месец от датата на смъртта на наследодателя. За дата на регистрация по ЗДДС се смята датата на връчването на акта за регистрация. В случаите на регистрация, регистрационният опис за наличните активи по чл. 74, ал. 2, т. 3, с изключение на тези, получени на основание чл. 10, ал. 3, се съставя към датата на регистрацията по ал. 3 и се подава не по-късно от 45 дни от датата на регистрация.

Промени свързани с дерегистрация и определяне на задълженията за последния данъчен период

Създадени  са правила, свързани с определяне задълженията за последния данъчен период при смърт на ФЛ или смърт на ФЛ - ЕТ

Няма да се дължи данък при смърт на ФЛ, когато наличните стоки/услуги, за които изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независимата икономическа дейност е ползван данъчен кредит, са на обща стойност до 25 000 лв. включително. Когато общата сума на наличните стоки и услуги надвишава 25 000 лв. данък се начислява върху цялата обща сума.

В чл. 125 е създадена нова ал. 13, която определя редът за подаване от наследниците на СД и отчетни регистри за последния данъчен период във връзка със задължителната дерегистрация на починалото лице. При смърт на физическо лице или на физическо лице - едноличен търговец, декларациите и отчетните регистри за последния данъчен период по чл. 87, ал. 4 се подават от наследниците или заветниците в срок 2 месеца от приемане на наследството, но не по-късно от 14-то число включително на месеца, следващ шестия месец от датата на смъртта на наследодателя. Допълнително узнати обстоятелства се декларират, като в едномесечен срок от узнаването наследниците подадат нови декларации и отчетни регистри. Подадена декларация от един наследник ползва и другите наследници.

Основания за дерегистрация по избор

В чл. 108 е създадена нова ал. 3, която регламентира начинът на прекратяване на регистрация на лице, регистрирано в резултат на преобразуване и на наследяване.

Лицата регистрирани на тези основания, може да подадат заявление за дерегистрация по общите условия на този закон, когато към датата на подаване на заявлението не е налице основание за задължителна регистрация.

Промени, свързани с деклариране на данъка

От 01.01.2017 г. лицата ще подават VIES декларацията и отчетните регистри и на технически носител.

Регистърът за ВОД на нови превозни средства, в който регистрираните лица отразяват извършените през календарното тримесечие ВОД на НПС, по които получатели са нерегистрирани за целите на ДДС лица в други държави членки също ще се подават на технически носител до 14 – то число на месеца следващ календарното тримесечие, за което се отнася.

Промени свързани с корекция след деклариране

От 2017 г. се създаде ред на корекция на издадени документи за доставка, за която от доставчик е начислен данък преди прекратяването на регистрацията му по закона.

При установяване на допуснати грешки в подадени справки декларации и отчетни регистри от дерегистрирано лице, същото писмено уведомява НАП. Коригирането на допуснатите грешки в подадените СД и отчетни регистри  се извършва след издаване на разрешение от НАП с подаване на нова декларация и отчетни регистри за съответния период в 14 дневен срок от получаване на разрешението.

Когато дерегистрирано лице установи, че преди прекратяване на регистрацията не е издало данъчен документ или че следва да извърши коригиране на издадените фактури и известия по чл. 116, в 5 дневен срок писмено уведомява НАП. НАП издава или отказва да издаде разрешение за издаване на съответния данъчен документ.

При настъпване на обстоятелство за изменение на ДО за разваляне на доставка, за която е издаден данъчен документ с начислен данък от лице преди дерегистрацията му, същото уведомява НАП. НАП преценява дали да издаде разрешение за издаването на съответния данъчен документ.

При получаване на разрешение от НАП дерегистрираното лице в 14 дневен срок издава съответния данъчен документ и подава СД и отчетни регистри за периода, през който е издаден документа

Когато преди датата на прекратяване на регистрацията на лицето е издаден данъчен документ с начислен данък за получено авансово плащане и в 14 дневен срок дължимата сума във връзка с намалението на данъчната основа не е върната на получателя, лицето издава съответния данъчен документ в 14-дневен срок от датата на връщането, прихващането или уреждането по друг възмезден начин само за размера на върнатата или  прихваната сума и подава декларация и отчетни регистри за периода, през който е издаден документът.

Промени в административно наказателните разпоредби

Пременен е чл. 186 от ЗДДС, като намалява срокът за налагане на принудителната административна мярка запечатване на обект от едни месец на 30 дни. Допълнително е предвидено, че запечатване на обект за срок до 30 дни, независимо от предвидените глоби или имуществени санкции, се прилага на лице, което, като е задължено, не използва фискално устройство или използва фискално устройство, което няма изградена дистанционна връзкаКоментари

Свързани документи със ЗДДС

-->